Höjt rotavdrag skulle stärka svensk ekonomi

Rotavdraget stärker företagen och är ett viktigt verktyg mot arbetslivskriminalitet, skriver Pontus Sjöstrand.

Rotavdraget förenklare för seriösa företag, samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen, menar Pontus Sjöstrand.

Rotavdraget förenklare för seriösa företag, samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen, menar Pontus Sjöstrand.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatt2023-08-10 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I rapporten ”Konkurrensen med den svarta sektorn – ett stort problem för företagen och samhällsekonomin” lyfter Svenskt Näringsliv problemen med en ökad arbetslivskriminalitet. Mer än vart femte företag uppger att man utsatts för konkurrens av skattefuskande företag. En stor risk är också att oseriösa bolag inte sällan har kopplingar till ren kriminalitet och kan vara en del av den våldsvåg som är ett faktum i Sverige. 

Rapporten lyfter fram att rot- och rut-reformerna varit välkomna och bra. De har visat att vi kan vända utvecklingen med denna typ av insatser. Vi kan försvåra för den svarta sektorn – som ibland är en del av kriminell verksamhet – samtidigt som vi skapar vita jobb. Rot och rut är inte att betrakta som ”statliga subventioner”. Det är ett felaktigt påstående – att människor får behålla lite mer av sina pengar kan aldrig vara en subvention. Oavsett rätt eller fel i sak missar påståendet helt syftet med att bekämpa kriminalitet. Något som man aldrig kan acceptera om man står bakom och verkar för ett näringsliv med en sund konkurrens.

Nu är det viktigare än någonsin att återställa rotavdraget till 50 procent med tanke på rådande byggkris. Samtidigt kan man stimulera ett hållbart sätt att renovera och bevara det befintliga fastighetsbeståndet.

Nu behöver regeringen ta ett långsiktigt grepp i kampen mot den svarta ekonomin och arbetslivskriminaliteten – som i vissa delar även är förgrenad till grov brottslighet – ett särskilt prioriterat område som måste bekämpas från alla håll.

Måleriföretagen har sedan lång tid drivit frågan om ett förstärkt rotavdrag och vikten av att använda verktyg som visat sig vara effektivt när det gäller att motverka arbetslivskriminalitet och samtidigt stimulera ekonomin och mildra den byggkris som nu råder.

Måleriföretagen och flera med oss har i flertalet presenterade undersökningar visat rotavdragets viktiga effekter på ekonomin. Ett återställt rotavdrag:

  • ökar möjligheten för seriösa företag med kollektivavtal att växa och klara konkurrensen från oseriösa aktörer. Det är våra seriösa företag som skapar jobb, tillväxt och bidrar med skattemedel.
  • motverkar den svarta sektorn där redan utsatta människor utnyttjas som svart arbetskraft och får jobba under osäkra arbetsvillkor utan försäkringar.
  • stimulerar till ett hållbart underhåll av landets fastighetsbestånd. Det finns ett stort värde i att underhållet sker av yrkeskunniga målare och hantverkare som lämnar garantier mot konsumenter och privatkunder. 
  • kan också vara en viktig del när hela det allmännyttiga fastighetsbeståndet ska rustas upp. Här finns stora behov och ett rotavdrag skulle ge positiva samhällsekonomiska synergier på flera nivåer.
  • har även en viktig hållbarhetsdimension – professionella målare och andra hantverkare kan bedöma när verktyg och föremål bör tas om hand och återanvändas i stället för att man direkt köper nytt. Dessutom använder yrkeskunniga hantverkare material och metoder som är anpassade till miljön.

Nu krävs breda och väl beprövade reformer och åtgärder som främjar en sund utveckling av bygg- och installationssektorn som kan bidra till att stimulera ett ökat byggande och en stimulans av ekonomin så snabbt som möjligt. Det är därför angeläget att regelverken kring rot och rut fortsätter att utvecklas och utvidgas.

Rotavdraget har ett starkt stöd bland allmänheten – varannan svensk tror att ett höjt rotavdrag skulle stärka svensk ekonomi. Detta har Måleriföretagen tidigare lyft fram och visat i en undersökning gjord av Kantar Sifo.

Samma undersökning visar också att sju av tio (71 procent) tror att viljan att anlita professionella hantverkare skulle öka om rotavdraget höjdes till 50 procent. Nästan lika många (65 procent) tror även att avdraget har stor betydelse för att motverka svartarbete och fusk.

Måleriföretagen hoppas att regeringen kan ta ett långsiktigt grepp om arbetet mot en ökad arbetslivskriminalitet och samtidigt använda effektiva och beprövade metoder som ett utvecklat rotavdrag för att underlätta en sund och viktig återhämtning av en rådande byggkris och en pressad ekonomi.