Företagarna är motorn i svensk välfärd

Småföretagen måste få realistiska möjligheter att skapa livskraft inom sina egna företag, skriver representanter för Moderata företagarrådet i Uppsala län.

Debatt 1 februari 2020 02:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en tid där de socialistiska partierna allt oftare misstänkliggör privat företagande, där andelen privata företag i Uppsala län är mindre andel av arbetskraften än genomsnittet i landet, och där näringslivsklimatet bara i Uppsala sedan 2018 sjunkit från plats 123 till plats 195, anser vi inom det Moderata Företagarrådet i Uppsala län att det är viktigt att påminna om hur viktigt privat företagande är för oss alla.

Vi har en grundläggande tilltro till individens potential, kapacitet och möjlighet till framgång. Vi anser att hederliga människor varken ska fostras, styras eller inskränkas av politiken och den offentliga myndighetsutövningen. Ett resultat av människors drivkraft är styrkan att skapa och driva företag. När dessa företag når framgång gynnas samhället av skatteintäkter, ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och större valfrihet. Detta ger i sin tur höjda skatteintäkter

Förändringar behövs i första hand inom tre områden. 

För att företagen ska ha möjlighet att växa och utvecklas måste kompetensförsörjningen säkras. Offentliga utbildningar måste i större utsträckning anpassas till arbetsmarknadens krav. Vi är för dåliga på att tillvarata och bygga upp kompetensen hos migranter och nyanlända. Företagarrådet vänder sig kraftigt emot den nationalism och protektionism som Socialdemokraterna, SD och LO förespråkar mot arbetskraftsinvandring och som skapat kompetensutvisningar. Det offentliga har ett ansvar när det gäller att validera kunskapsnivåer och matcha individer mot potentiella arbetsgivare, men jobbträningen och den fortsatta utbildningen måste hanteras av privata företag så att insatserna matchar marknadens behov.

Privata företag och offentlig verksamhet måste mätas med samma måttstock och spela efter samma regler när de befinner sig på den gemensamma marknaden. Det finns inte något egensyfte att hålla en verksamhet i offentlig regi om den privata marknaden kan göra jobbet bättre. För att ta reda på vilka som sköter sig bäst måste dock förutsättningarna vara rättvisa och lika. Därför kräver vi att varje offentligt uppdrag som har offentliga och privata utförare mäts enligt samma nyckeltal och målbilder, med rättvisa förutsättningar; samt att framtida strategier inför val av utförare görs utifrån bedömningen av vad som är till störst nytta för slutanvändarna och skattebetalarna.

Småföretagen måste få realistiska möjligheter att skapa livskraft inom sina egna företag. Det är orimligt att små företag har ett så pass långtgående sjuklöneansvar att det riskerar företagens existens, eller att småföretagarna själva har sämre trygghet inom socialförsäkringssystemet än sina anställda. Vi behöver också bättre flexibilitet inom det arbetsrättsliga området. Regler om proportionalitet måste gälla vid konfliktåtgärder så att små företag inte krossas av stora fackförbund; vidare måste turordningsreglerna lättas upp för de minsta företagen.

Det Moderata Företagarrådet försöker förbättra företagarnas villkor och vara en kanal att omsätta företagens förslag till politiska beslut. Hela samhället gynnas av ett bra företagsklimat. Tyvärr är bristerna i dagsläget är mycket stora. Orsaken är den företagsfientlighet som socialism innebär. Vi ser med förfäran på ett närmast ideologiskt hat mot det fria företagandet, till förmån för ett utökat offentligt monopol, förkrossande regelverk mot det privata, och ondgörande av allt vad arbetskraftsinvandring, fri konkurrens, fritt ägande och fria val innebär. Sveriges välfärd finansieras av att fler personer kommer i arbete och det är i småföretagen som 4 av 5 nya jobb skapas


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyetableringar

Nytt företag startar i Uppsala : Ditt Rofulla Hem AB

Nytt företag startar i Uppsala : Ditt Rofulla Hem AB
Nyetableringar

Maq Techs AB - nytt företag startar i Uppsala

Maq Techs AB - nytt företag startar i Uppsala
Nyetableringar

Nytt konsultföretag startar i Uppsala

Nytt konsultföretag startar i Uppsala
Nyetableringar

Byggbranschen i Uppsala får tillskott - nytt företag startar

Byggbranschen i Uppsala får tillskott - nytt företag startar
Nyetableringar

Nytt företag startar i Uppsala : Naturligenergi Limited Uk Filial

Nytt företag startar i Uppsala : Naturligenergi Limited Uk Filial
Visa fler