Färgen på ditt hus är viktigare än du tror

Måleribranschen värnar både vårt kulturarv och bidrar till minskad klimatpåverkan, skriver Pontus Sjöstrand och Olof Holmer.
Måleribranschen värnar både vårt kulturarv och bidrar till minskad klimatpåverkan, skriver Pontus Sjöstrand och Olof Holmer.

Att måla om i stället för att bygga nytt minskar din klimatpåverkan rejält, skriver Pontus Sjöstrand och Olof Holmer.

Debatt 22 januari 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hela världen står inför en grön omställning och bygg- och installationssektorn är en viktig del i detta arbete. Lite drygt 80 procent av hela måleribranschen består av underhållsarbete av det befintliga fastighetsbeståndet med tillhörande byggnader. Det är en betydande del av alla målade ytor som behandlas årligen i Sverige. 

Måleriföretagen i Sverige och Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har gemensamt tagit fram en analys med hjälp av konsultbolaget Ramboll där fokus varit att titta på minskad resursanvändning, klimatpåverkan samt hur människors välmående påverkas av deras omgivning. 

Analysen visar att det finns en stor potential att förlänga livslängden av målade ytor, både materiellt och estetiskt. Visste du:

  • Att måla om köksluckorna i stället för att köpa nya innebär 97 procent mindre klimatpåverkan. 
  • Att renovera befintligt golv har 75 procent lägre klimatpåverkan än att producera och installera ett nytt golv.

Utöver färgmaterialets och behandlingens positiva effekter på en byggnads livslängd finns det också flera rapporter som visar hur människan påverkas av olika kulörer och estetisk vacker omgivning, särskilt kopplat till sjukhusmiljöer. Färg kan användas som vägledande element i publika miljöer vilket kan bidra till att minska stress vid förflyttning.

Genom målning med rätt färg, teknik och kulör för den tid då byggnaden uppfördes bidrar måleribranschen till att bevara kulturarvet för kommande generationer. 

Riksantikvarieämbetet har det nationella ansvaret för utveckling och kunskap om kulturarvsförvaltning. Färgundersökningar görs för att kartlägga byggnaders historiska färgsättning och dekor. Att bevara färgsättningen blir som ett historiskt dokument och visar på autentiska exempel på tekniker och hantverksutförande. Färgsättningen är en del av att bevara kulturarvet och att nå de satta nationella kulturmiljömålen.

Måleribranschen arbetar aktivt med att minska färgsvinn och resursåtgång i hela produktionsprocessen vilket kan minska miljöpåverkan från måleritjänsterna. Genom att minska resursanvändningen och mängden färgsvinn kan klimatpåverkan från en måleritjänst reduceras.

Klimatpåverkan från måleribranschen utgör bara en liten andel av byggsektorns totala klimatpåverkan. Tillverkningen av färgen och målarens egna transporter står för betydande delar av måleritjänstens klimatpåverkan. Vi är dock precis i början av den revolution som kommer göra de flesta transporter eldrivna och avseende färgen har energiåtgången för tillverkning av 1 ton färg minskat med 40 procent de senaste 20 åren samtidigt som utsläppen av flyktiga lösningsmedel minskat med 80 procent under samma tid. 

Samtliga delområden inom ramen för hela måleribranschen som vi ovan lyft fram är viktiga att arbeta med på lång sikt och genom att vi nu lagt grunden i en analys med vetenskaplig och faktabaserad utgångspunkt har vi en bra plattform att ta detta viktiga uppdrag vidare.

Insikten om att måleribranschen faktiskt kan bidra till ökad hållbarhet genom den stora del som utgörs av underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet med tillhörande byggnader och enheter är viktig att förmedla. Det är som alltid viktigt att sprida kunskap och insikt till hela näringslivet, politiken och den breda allmänheten.

Även om vi på goda grunder kan kalla oss en bransch som bidrar till ökad hållbarhet så har utvecklingsarbetet med att göra måleribranschen ”ännu mer” hållbar bara börjat. Vi har som sagt flera utvecklingsområden men samtidigt är det också viktigt att lyfta det faktum att det finns mycket positivt i att underhålla, bevara och vårda det befintliga fastighetsbeståndet i vid mening.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa