CUF bör backa om byxmyndighetsåldern

Debatt 16 februari 2020 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiets Ungdomsförbund fattade på förbundsstämman 2019 beslutet om att den så kallade byxmyndighetsåldern ska avskaffas. Bakgrunden till beslutet var att en majoritet av stämman ansåg att samtyckande individer ska tillåtas utföra sexuella handlingar med varandra  oavsett om de är 15 år fyllda eller ej.

Sexualbrott mot barn under 15 år är ett växande samhällsproblem som Sverige måste ta på största möjliga allvar. Den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2 300 sexualbrott mot barn anmäldes under år 2018, vilket är en ökning av andelen anmälda brott med 17 procent sedan 2009.

I och med att förbundsstämman röstade för att avskaffa byxmyndighetsåldern anser CUF i dagsläget att ett viktigt skydd mot sexualbrott för minderåriga ska tas bort utan att några komplement till lagstiftningen ska läggas till. Det håller inte alls som ett seriöst förslag, varken politiskt eller juridiskt.

Med bakgrund av stämmans direkt olyckliga beslut biföll CUF Uppsala Läns årsmöte den 25 januari en motion om att distriktet ställer sig bakom Sveriges nuvarande byxmyndighetslagstiftning. Det är ett mycket välkommet beslut, inte minst för alla brottsoffer som berörs av frågan.

I Brottsbalken står det att den som utfört sexuella handlingar med någon under 15 år inte ska dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet. Detta med hänsyn till ringa skillnader i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet, liksom vilka övriga omständigheter som råder.

Därmed innebär lagstiftningen att det i dagsläget inte är helt olagligt för samtyckande individer under 15 år att utföra sexuella handlingar med individer som är äldre. Faktorer som avgör huruvida handlingarna är straffbara eller inte är hur stor åldersskillnaden är, skillnaden i personlig utveckling och om handlingarna kan bedömas ha skett med samtycke eller inte.

Förbundsstämmans syfte med att avskaffa byxmyndighetsåldern till förmån för en bedömning grundad på bland annat ålder är därmed redan inbyggt i svensk lagstiftning.

Stämmans beslut skulle få betydligt större konsekvenser för brottsoffer under 15 år som utsätts för sexuella handlingar utan samtycke. Med dagens lagstiftning behöver individer under femton år inte bevisa att de blivit utsatta för sexuella handlingar utan deras samtycke - de behöver bara bevisa ifall handlingarna har skett med deras samtycke.

En annan risk med förbundsstämmans beslut är att en förändring skulle kunna leda till färre anmälda brott i en brottskategori som enligt BRÅ redan omfattas av ett stort mörkertal. Det skulle innebära  fler rättsosäkra processer där ansvaret för bevisföring läggs på brottsoffren - barnen - istället för att kvarstå hos förövarna. Det är inte ett Sverige som CUF ska stå för.

Byxmyndighetsåldern och den lagstiftning som omgärdar den utgör i sin form idag ett skyddsnät för barn där förövare fälls och brottsoffer skyddas. Att CUF nationellt följer CUF Uppsala Läns exempel och ändrar sin hållning på förbundsstämman detta år är inte bara nödvändigt - utan av oerhörd vikt för förbundet.

Ämnen du kan följa