Akademiska urholkas

Privatiseringarna hotar Akademiska som universitetssjukhus, skriver socialdemokraterna Vivianne Macdisi och Börje Wennberg.

13 mars 2014 09:39

Moderaternas aggressiva privatiseringar inom specialistvården är det största hotet mot Akademiska sjukhusets ställning som ett ledande universitetssjukhus. Vi socialdemokrater beklagar att Erik Weiman (M) inte tar de varningarna som kommer från den medicinska professio­nen, Uppsala universitet och de fackliga på allvar.

Vi befarar att Akademiska sjukhuset kan mista sin roll som ledande universitetssjukhus. Det får inte hända.

Det pågår ett systemskifte i svensk sjukvård. Vården har blivit ”business” där marknadstänkande håller på att knäcka grundläggande värden som jämlikhet, kvalitet, kontinuitet och trygghet för patienterna. Nästa steg är nu att öka privatiseringen i den specialiserade sjukhusvården genom fri etableringsrätt för företag. Vi, liksom de flesta, är överens om att patienten ska ha rätt att välja. Men det som sker nu oroar oss. För det här handlar om privata aktörers rätt att ta marknadsandelar genom att splittra sjukhusvården på många små aktörer.

Resultaten blir en allt dyrare vård, i takt med att privatiseringen låter aktörer fritt etablera sig utan långsiktig planering.

Akademiska sjukhuset har en anrik historia som sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Den fantastiska vården har inte tillkommit av sig själv – den kan inte tas för givet. Sjukhusets ledning och medarbetare har jobbat intensivt och engagerat för att Akademiska ska vara det främsta universitetssjukhuset i Sverige. Personalen har alltid visat stor lojalitet och kompetens. Genom framstående forskning och utbildning har de bidragit till den medicinska utvecklingen i hela landet.

Sjukhusets framgång har byggts på relationen till Uppsala universitet och dess roll som universitetssjukhus. Universitetet har genom sjukhuset kunnat utbilda kompetent personal och samtidigt utveckla en högklassig forskning. För universitetet har sjukhuset varit garanten för en utbildning i världsklass med både spets och bredd. För sjukhuset har universitetet ständigt utvecklat kvaliteten i vården och samtidigt tryggat försörjningen av kompetenta sjuksköterskor och läkare.

Denna relation och Akademiska som universitetssjukhus är nyckeln till Uppsala läns framtid. Utan samarbetet med universitetet faller sjukhuset, och utan Akademiska faller landstinget och hela regionens framtid.

Privatiseringarna i specialistvården hotar den här relationen. Om det är experterna eniga. De gör att det blir mycket svårare för universitetet att bedriva utbildning och forskning. Exempelvis försvåras praktikmöjligheterna allvarligt om verksamheten splittras på en mängd mindre aktörer. Och forskningen ges ingen kontinuitet vilket är centralt för dess kvalitet.

Alliansmajoriteten har redan infört privatisering inom gråstarr, gynekologi, knä- och höftoperationer vilket fått konsekvenser för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

I morgon, måndag, tas beslut om hudsjukdomar samt öppenvårdsortopedi. I april är privatiseringen inom öppenvården för öron- näsa hals samt ögonsjukdomar ett faktum.

Socialdemokraterna har reserverat sig mot besluten eftersom vi lyssnat till den samlade bedömningen från flera håll och tar varningarna på allvar. Kritiken har varit entydig. Facken, personal och ledning på Akademiska samt läkarutbildningen har alla uttryckt samma sak: privatiseringen av specialistvården är ett allvarligt hot mot vården som helhet.

Till och med den externa konsultbyrå som tog fram beslutsunderlaget har ansett att en omfattande privatisering leder till problem för sjukhuset att klara sitt forsknings- och utbildningsuppdrag.

Det kan få stora konsekvenser för den framtida medicinska utvecklingen. På sikt riskerar klinikerna att förlora kompetent personal som väljer att söka sig vidare. Redan i dag har sjukhuset svårt att rekrytera erfarna specialister eftersom de är så få.

Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i vården. Erik Weiman och Moderaterna förblindas av en ideologi som inte är förankrad i verkligheten. Specialistvårdens privatiseringar leder inte till bättre kvalitet. För oss socialdemokrater är tillgängligheten, kvaliteten och tryggheten för patienterna ledstjärnan i alla beslut vi tar. Vi vill se en annan styrning och ledning i landstinget för att möta sjukvårdens utmaningar. Socialdemokraterna anser att följande måste göras:

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens underlag för att prognostisera befolkningsutvecklingen och vårdbehoven måste förbättras avsevärt.

Det är uppenbart att man under flera år beställt för lite vård och att sjukhusen inte fått den framförhållning och planeringshorisont som behövs för att klara vårdköerna.

2. Ersättningssystemen har varit felkonstruerade och försvårar sjukhusens möjlighet att klara en budget i balans.

För 2014 har Akademiska ingen beslutad budget över huvud taget, vilket är högst anmärkningsvärt.

3. Vi ser privata vårdgivare som en fortsatt värdefull samarbetspart men i ordnade former genom upphandling, inte fri etableringsrätt.

Ett exempel är det privatägda och välrenommerade Elisabetsjukhuset som både levererar hög kvalitet, bedriver forskning och utbildning och samarbetat med landstinget i decennier.

Landstingsstyrelsen har under Erik Weimans ledning inte tagit det ägaransvar som är nödvändigt eller visat det engagemang som behövs för att våra sjukhus ska klara att möta utmaningarna. Dialogen och förankring med Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i frågor om forskning och utbildning måste stärkas annars äventyras framtidens sjukvård.

Vivianne Macdisi, oppositionslandstingsråd (S)

Börje Wennberg, oppositionslandstingsråd (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!