4 000 nya bostäder om året

Uppsala planerar för att kunna ta emot 3 000 nya invånare per år. Vår ambition är att det ska byggas 4 000 nya bostäder om året i Uppsala kommun, skriver ­Marta Obminska och Fredrik Ahlstedt.

7 juni 2013 17:11

Uppsala län växer så det knakar, varje vecka flyttar ytterligare en fullsatt UL-buss in i länet. Inte minst Uppsala kommun har ett skriande behov av bostäder. Bostadsbristen kan komma att utgöra ett hinder för den fortsatta tillväxten.

Vi välkomnar det förslag som har lagts fram av alliansregeringen vilket innebär tydligare regional planering av det som nu ska bli ett allmänintresse: bostäder.

För att möta framtidens utmaningar måste vi samarbeta över kommungränserna.

Vår ambition är att det ska byggas 4 000 nya bostäder per år i Uppsala kommun. Samtidigt planerar vi för att kunna ta emot 3 000 nya invånare per år.

Bostadspolitiken måste ses ur ett större perspektiv. Bostäder måste planeras och byggas för att passa in i den moderna livsstilen där människor flyttar mellan kranskommuner, innerstad och landsbygd. Typiskt sett bor ungdomarna så nära staden som möjligt, sedan flyttar de nyblivna småbarnsföräldrarna ut i kranskommuner för att sedan som äldre återvända till mer tätbebyggda orter. Att underlätta flyttkedjor skapar en rörlighet och flexibilitet i bostadsmarknaden, när någon flyttar ut kan någon annan flytta in.

På det nationella planet görs mycket för att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. Alliansregeringen arbetar framför allt med att förenkla regelverken och korta handläggningstiderna så att vi kan åstadkomma en kortare och mer effektiv plan- och byggprocess. Alliansen har också genomfört skattelättnader, exempelvis sänkt fastighetsavgift, för att göra det mer gynnsamt att bygga nytt. Regeringen har även infört nya regler på andrahandsmarknaden som frigjort fler andrahandslägenheter på bostadsmarknaden, till glädje för bostadssökande.

Ett flertal utredningar pågår dessutom som kommer att presentera förslag i syfte att ytterligare förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.

En fungerande bostadsmarknad är oerhört viktig för att vidare kunna utveckla Uppsala som arbetsmarknad och för att regionen ska fortsätta växa. Mälardalsregionen, inklusive Stockholm, rymmer en tredjedel av Sveriges samlade arbetstillfällen och står för 40 procent av Sveriges BNP, varför den är av stor vikt för landets ekonomi. Regionen är tätt hopknuten genom investeringar i infrastruktur och utveckling av allmänna kommunikationer.

Uppsala län är ett av de snabbast växande länen i Sverige och det finns beräkningar som visar att huvudstadsregionen kommer att växa med minst 800 000 människor under de kommande 20 åren. Samtidigt är utbudet av bostäder redan i dag otillräckligt.

Sedan år 2011 är Uppsala kommun en av Sveriges fyra storstäder. Enligt statistik från Svenska Dagbladet är Uppsala det län i Sverige där sysselsättningen har ökat mest sedan år 2006.

Antalet sysselsatta har ökat med hela 17,4 procent. Om det finns för få bostäder kommer tillväxten att stanna av, anställda kommer tvingas tacka nej till jobb och studenter till studieplatser.

Vi förtroendevalda är väl medvetna om utmaningen. Därför har vi i Uppsala län kommit överens om en partiöverskridande överenskommelse om att bygga 25 000 nya bostäder under de kommande fem åren. Denna satsning stämmer väl överens med det lagförslag som Alliansregeringen nu har lämnat om en tydligare regional planering av bostäder. Bostäder ska vara ett allmänintresse i plan- och bygglagen. Bostäder är av allmänt intresse för medborgarna i Sverige, Uppsala län och Uppsala kommun.

Marta Obminska
riksdagsledamot för Uppsala län (M)
Fredrik Ahlstedt
kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun (M)
UNT 10/6 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!