Ny metod renar dagvattnet

Ett helt nytt sätt att ta hand om dagvattnet införs nu i stadsdelen Rosendal i Uppsala.

7 september 2019 14:05

I Rosendal byggs nu den första storskaliga anläggningen i sitt slag där regnvattnet samlas upp och filtreras i flera steg.

Det konventionella sättet är avloppsbrunnar och avloppsrör som snabbt leder bort regnvattnet från gatorna till en uppsamlingsdamm där partiklar och andra föroreningar sedimenteras innan vattnet rinner vidare. Den nya principen med det grönblå dagvattensystemet är att vattnet ska rinna långsammare och rinna ut i vattendragen betydligt renare.

Under gator och gångstråk i bostadsområdet anläggs flera stenkistor med grov makadam, ovanpå läggs matjord i planteringar med buskar och träd längs gatorna.

– Det första regnvattnet som faller och som ska tas om hand är det smutsigaste. Det vattnet innehåller föroreningar från trafiken på gatorna, säger Ronnie Nilsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret och som ansvarar för anläggandet av dagvattensystemet.

– Det vattnet rinner in i planteringarna längs gatorna där den första filtreringen görs.

Nästa lager är de stenkistor som finns under markytan. Där ligger ett lager grovt stenkross och grus där biokol har tillsats. Bottnen är tätat för att vattnet inte ska rinna ned i det viktiga grundvattnet – en av Uppsalas drickvattentäkter. Därifrån rinner vattnet vidare i ledningar till en damm och därifrån mot Fyrisån och Mälaren.

Vattnet som kommer till dammen är då betydligt renare än när det vanliga sättet att hantera dagvatten används. När vattnet dessutom rinner långsammare genom systemet ger det ett jämnare flöde och minskar risken för översvämningar vid skyfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson