Vilken värdegrund?

Eftersom det finns religiösa friskolor bör nästa regering utreda vilken värdegrund som skolan ska bygga på, skriver Stefan Hanna med flera.

16 juni 2014 09:49

Skolan av i dag speglar det moderna sekulariserade samhällsbygget. Vetenskapen som ledstjärna och det demokratiska fostrandet av barn och ungdom har byggt efterkrigstidens stabila samhälle som utgår från aktiva och självständiga medborgare.

Kunskaper, färdigheter och relationer skapar individens möjlighet till frihet och ett självständigt liv. En stark kunskapsbas är en förutsättning för jämställdhet mellan könen och förståelse mellan olika kulturer. Vidare är det en grundförutsättning för en fungerande integration i Sverige och Uppsala.

Lärarnas riksförbund och Centerpartiet anser att det därför är av största vikt att vi har en skola med ett tydligt kunskapsuppdrag, en religionsneutral värdegrund uppbyggd på en humanistisk bas och att kvalificerade lärare anställs utifrån akademiska meriter för att garantera undervisningens objektivitet och allsidighet.

Centerpartiet har en positiv grundsyn till friskolor och valfrihet. Valfriheten har fört mycket gott med sig och det finns många skäl att fortsätta att bejaka den. Men det fria valet bör ändå begränsas till skolor som tydligt bejakar jämställdhet, en religionsneutral värdegrund och en humanistisk livsåskådning. Begränsningar som kan upplevas som dåliga för en individ, men som krävs för att skapa ett samhälle som kan hålla ihop och bidra till respekt mellan människor med olika bakgrund, är acceptabla.

När det offentliga väger en frihet mot en annan måste någon form av jämlikhetstanke ligga till grund.

För skolan gäller att alla individer måste få de grundläggande förutsättningar som krävs i livet för att kunna fatta självständiga beslut och förhålla sig kritisk till olika sakförhållanden. Det utgör det moderna samhällets fundament.

I skolan ska kvalificerade lärare förmedla kunskaper till eleverna i olika ämnen och se till att eleverna når de kunskapsmål som staten satt upp. Inte under några omständigheter får det finnas tveksamheter om att det är en demokratisk värdegrund och kunskaper härledda ur vetenskapliga metoder som ensamma skall råda innanför skolans väggar.

Skolan som samhällsinstitution måste sätta barnets bästa och barnets rättigheter i centrum. I det uppdraget ingår att minska en människas sociala inlåsning. Det är också samhällets skyldighet att genom kompetenta lärare, och ett tydligt regelverk, se till att så är fallet.

Vi väljer att ur ett integrationsperspektiv också betona betydelsen av att säkerställa universitetsutbildningar för religionslärare som erbjuder insikter som gör att diskussioner om livsåskådningar är bekväma för lärare.

Barnens rätt att bilda sig en egen uppfattning, att slippa politisk eller religiös indoktrinering, borde gå före föräldrars önskemål om en konfessionell inriktning på skolverksamheten.

Att en religiös församling driver en skola behöver inte innebära att utbildningen och skolmiljön inte klarar av detta, men vi menar att de måste det, annars bidrar de inte till vår nödvändiga integration och uppbyggnad av tolerans mellan oss som lever i Uppsala.

Möjligheten att välja skola i Uppsala efter en specifik religiös inriktning får inte ha en avskiljande och uppdelande effekt. Då förstärks den segregation som redan finns kopplat till boende, vilket omöjligen kan vara politiskt önskvärt.

Ambitionen att integrera olika kulturer och strävan mot ett likvärdigt skolsystem motverkas.

Friskolor som bygger på en religiös inriktning går i dagsläget inte att förbjuda, samtidigt som skolans värdegrund i dag förknippas med en specifik religion. Vi anser därför att det är nödvändigt att nästa regering utvärderar friskolereformen och på nytt utreder vilken värdegrund som den svenska skolan ska bygga på. En värdegrund som måste bidra till social integration och inte till segregation. En värdegrund som måste bidra till jämlika livsmöjligheter och inte till social inlåsning.

Stefan Hanna, kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala

Hans Dahlgren, ordförande Centerpartiet i Uppsala

Katarina Reineck, ordförande Lärarnas Riksförbund i Uppsala

Skolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!