Viaduktbygge, tågstationer och broplaner i Uppsala

Inom kort genomförs viaduktbygget under rälsen på S:t Olofsgatan. Vi utreder också två nya broar över Fyris. Både viadukten och broarna ska klara spårvagnstrafik. Vi har också kommit långt med planerna på tågstationer i Bergsbrunna och i Vänge, skriver Stefan Hanna (C) i en replik till Per Hultén och Sten Diamant.

5 april 2013 14:06

REPLIK. Uppsala kommun genomför självklart löpande analyser och prognoser kopplat till framtida trafikförsörjning utifrån nya befolkningsprognoser, uppdaterade och nya översiktsplaner samt möjligheter som teknisk utveckling innebär. Hur kan Per Hultén och Sten Diamant tro något annat (UNT Debatt 31/3)? De görs av kommunens trafikplanerare i samarbete med olika upphandlade konsultbolag. Målsättningen är en fossilfri fordonsflotta och betydligt mer av spårbundna kollektivtrafiksystem.

Vi har kommit långt med att få till två nya stationer med tåguppehåll i Uppsala södra, i Bergsbrunna utmed Ostkustbanan, och i Uppsala västra, i Vänge utmed Dalabanan. Vi utreder också möjligheten för både spårvagn och spårtaxi. Inte minst vägleder orden "tänk spår kör buss" all Stadsutveckling. Det är med andra ord fel att vi i Uppsala inte utreder spårvagnsalternativ.

Centerpartiet tror att framtida transportbehov fortsatt kommer att tillfredsställas med hjälp av järnväg, spårväg, buss, bil, cykel och möjligen även kompletterande spårtaxisystem. Det är inte ett trafikslag som kan tillfredsställa olika behov. Bilen kommer under lång tid vara nödvändig för människor som bor och verkar på landsbygden samt för de allra flesta med sommar och fjällstugor. I Centerpartiets framtid drivs alla dessa system av fossilfri energi som produceras av varierande försörjningslösningar.

Det är vare sig miljömässigt önskvärt eller fysiskt möjligt att Resecentrum i framtiden är den enda bussbytesplatsen i Uppsalas busstrafiksystem. Sannolikt kommer vi att få liknande omstigningspunkter även vid Uppsala södra och Uppsala västra. Kortsiktigt kan en bytespunkt tillkomma vid Gränby centrum. Vi behöver fler bytespunkter då jag delar synen att Uppsala Centralstation inom kort är en av Nordens mest trafikerade stationer.

Inom kort genomför Uppsala kommun, i samarbete med Trafikverket, ett viaduktbygge under rälsen längs S:t Olofsgatan. Vi utreder också möjligheten att bygga två nya broar över Fyrisån. Viadukten och broarna planeras för att klara spårvagnstrafik. Vi vill inte bygga in begränsningar för framtida kloka infrastrukturbeslut om Uppsala fortsätter att växa som vi gjort de senaste åren.

Vad avser skydd för människors hälsa finns lagstadgade krav, miljökvalitetsnormer, som anger maximinivåer för olika luftföroreningar och buller. Vi har problem att uppfylla dessa krav i dag men fler spårlösningar, eldrivna bilar, bussar och citylastbilar kommer kraftigt att minska dagens luftförorenings- och bullerproblem. Risken för hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer eller andra lungsjukdomar samt astma kommer också sannolikt att minska. Jag tror inte att stadstrafiken i framtiden blir ett hälsoproblem utan det som kommer att driva fram smartare trafiksystem blir allt större bekymmer med trängsel på en mycket begränsad yta.

Jag gillar inte den låsning till teknologier som Diamant och Norén ger uttryck för. Jag tycker att vi skall lösa transportbehov så effektivt och kostnadssmart som möjligt. Det finns inte en lösning som passar alla behov och teknikens möjligheter förändras ständigt. Även i framtiden kommer Uppsala att utnyttja en variation av fordon för att lösa våra transportbehov. Vi planerar redan i dag för en betydligt större storstad. Det ansvaret har kommunen.

Stefan Hanna
kommunalråd (C)
UNT 5/4 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!