Vi vill göra IT till det "femte transportslaget"

Vi måste få till en bred satsning på transportpolitiken, för jobbens och tillväxtens skull, skriver Annie Lööf och Anders Åkesson.

28 oktober 2016 10:00

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och det land som har längst avstånd mellan landsändarna. För att bibehålla och fortsätta utveckla ett konkurrenskraftigt Sverige krävs en fungerande infrastruktur. Ska vi klara av att rusta hela landet inför framtiden måste vi förstå att infrastruktur handlar om såväl vägar, järnväg, flyg, sjöfart som IT, men det handlar också om förutsättningar för bostadsbyggande och att anamma morgondagens teknik i hela landet.

Det är i detta som vi i Centerpartiet tagit vår utgångspunkt när vi i onsdags presenterade vår infrastrukturpolitiska motion för riksdagen.

Sverige behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som håller ihop Sverige och som förstår behovet av en infrastruktur som är klimat- och miljösmart, som behåller och utvecklar företagens konkurrenskraft och som inte ställer transportslag mot varandra. Sverige behöver mer infrastruktur och vi behöver ökad kapacitet för såväl arbetspendling som gods.

Det är med robust och pålitlig infrastruktur som vi knyter ihop Sverige. Vi vet hur viktigt det är att de politiska beslut som rör exempelvis transporter och IT kopplas ihop med såväl företagspolitik, miljöpolitik och samhällsplanering i stort. Det är bara så vi kan ta Sverige framåt.

I infrastrukturmotionen ligger fokus på fyra tydliga områden:

1. Ja till höghastighetståg. Med en modern infrastruktur kan vi knyta samman Sverige, skapa nya arbetsmarknadsregioner och samtidigt påskynda den gröna omställningen. Därför är vi positiva till höghastighetsjärnvägar. Det handlar om modern, grön infrastruktur som även har förutsättningar att skapa positiva förändringar som vi idag kanske inte ens kan förutse, men som kommer förändra såväl människors resmönster som val av bostads- och arbetsort.

Höghastighetstågen ska ses som en helhet med anslutningar, bostäder, investeringar och kollektivtrafik i hela Sverige. Det är ett modernt framtidsprojekt som knyter ihop Sverige. Självklart ska finansieringen ske på ett ansvarsfullt sätt, med tydlig kostnadskontroll, och den får inte äventyra andra viktiga nyinvesteringar och reinvesteringar eller underhåll av befintlig transportinfrastruktur i landet. Sverige behöver göra både och.

2. Nej till kilometerskatt. Centerpartiet säger även tydligt nej till den kilometerskatt som regeringen nu utreder. Att beskatta avstånd i ett land som Sverige skulle slå direkt mot företagen, inte minst i gles- och landsbygd. Skogsindustrin och åkerinäringen är bara två grenar i det svenska näringslivet som skulle få ökade kostnader med miljarder om regeringens planer blir verklighet.

3. Närtidssatsning på järnvägsunderhåll som binder samman hela landet. Centerpartiet satsar en halv miljard mer än regeringen på järnvägsunderhåll de kommande två åren. Detta för att kunna genomföra nödvändigt underhåll nu. Vi vill även se över möjligheterna att finansiera Norrbottniabanan genom en så kallad OPS-lösning, det vill säga offentlig och privat samverkan.

Detta skulle påskynda processen med att färdigställa Norrbottniabanan, vilket är en viktig signal till norra Sverige, som har en mycket viktig roll i svensk export – en roll som måste vårdas och vässas. Utöver detta vill vi också se över såväl finansiering som regelförenklingar för de 43 000 mil enskilda vägar som finns runt om i landet och som formar ett avgörande kapillärsystem för att hela landet ska leva.

4. Använda ny teknik. Teknikens roll i framtidens infrastruktur går inte att överskatta. Inte sällan är den utvecklad av svenska företag, och den förskjuter ramarna för vad vi tidigare sett som möjligt och genomförbart. En fungerande informationsteknologi i form av tillgänglig bredbandsuppkoppling med hög kapacitet i hela landet innebär enorma möjligheter för nya mötesplatser, kunskap, frihet och utveckling.

Centerpartiet vill därför göra IT till det ”femte transportslaget” som vid sidan av vägar, järnvägar, sjöfart och flyg möjliggör liv, arbete och boende i hela landet. Vi lägger också mer pengar på bredband än regeringen.

Regeringens transportpolitik urholkar svensk konkurrenskraft och slår mot jobb och tillväxt i hela landet. Utgångspunkten är att höja skatter och fördyra för transporter, vilket slår hårt mot människor och företag som många gånger saknar alternativ.

Ska vi bygga Sverige starkare krävs det ett nytt ledarskap, som kan se helheten i dessa frågor. Ett ledarskap som vet att Sverige behöver både nyinvesteringar och höghastighetståg, upprustning av befintliga vägar och järnvägar liksom bättre enskilda vägar för att klara konkurrensen. Som förstår att arbeta med den nya tekniken, inte mot den. Ett ledarskap som står upp för tuffa beslut och är beredda att tänka nytt för att nå dem.

Annie Lööf
Partiledare (C)
Anders Åkesson
Infrastrukturpolitisk talesperson (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!