Uppsala Akademiförvaltning sköter den löpande förvaltningen av de cirka 600 olika stiftelser som är anknutna till Uppsala universitet. En stiftelse utgörs i regel av en donation, ofta från en privatperson, som har donerats för att gynna ett särskilt av donatorn bestämt ändamål. En stiftelse har inga ägare eller medlemmar, därför har stiftelsen en styrelse eller förvaltare som iakttar stiftelsens intressen. Förvaltarskapet innebär bland annat laglig skyldighet att vårda och arbeta för förverkligandet av stiftelsens intressen och att inte fatta beslut som kan vara till skada för stiftelsen.

Den förmögenhet som i studentkårernas debattartikel (UNT 6/2) beskrivs som Akademiförvaltningens förmögenhet tillhör inte Akademiförvaltningen eller Uppsala universitet, utan de 600 olika stiftelserna.

Förmögenheten ska omsättas så att stiftelserna får en så god avkastning som möjligt att sedan dela ut till sina olika ändamål, allt i enlighet med vad som har föreskrivits av respektive donator.

Artikelbild

| Torbjörn Axelsson

Den mark som nu diskuteras tillhör varken Uppsala Akademiförvaltning eller Uppsala universitet. Marken tillhör Stiftelsen Åkerlottsfonden som bildades 1667 och vars ändamål är att dela ut pensionsförstärkning och understöd åt behövande änkor, änklingar, efterlevande sambor och barn efter lärare och tjänstemän vid Uppsala universitet.

2009 var det inte Uppsala universitet eller Stiftelsen Åkerlottsfonden som ägde den nu omdiskuterade marken, i stället var det staten genom Statens fastighetsverk (SFV) som ägde och förvaltade fastigheten. Strax härefter bedömdes dock Stiftelsen Åkerlottsfonden äga bättre rätt till fastigheten. Stiftelsen tilldömdes därför år 2010 lagfart till fastigheten genom domstolsbeslut. För tio år sedan var det SFV som förhandlade och upplät tomträtterna på fastigheten med den tomträttsavgäld som allt sedan dess har gällt. SFV förvaltade marken så som statens och var inte bundna av hänsyn till någon stiftelse så som i dag är fallet för Akademiförvaltningen och Uppsala universitet.

Omständigheterna har härmed, i motsats till vad studentkårerna anför, förändrats avsevärt sedan 2009.

Akademiförvaltningen förnekar inte det faktum att de ekonomiska förutsättningarna för studenter kan vara mycket tuffa. Detsamma är dock fallet för den destinatärskrets som Stiftelsen Åkerlottsfonden har till ändamål att understödja. Utrymmet för stiftelsens förvaltare att i denna situation agera med studenternas bästa för handen är dock mycket begränsat för det fall att detta görs på bekostnad av stiftelsens intressen.

Situationen är förstås olycklig men handlingsalternativen är inte helt fria.

Akademiförvaltningen välkomnar, och har sedan våren 2018 välkomnat, en förhandling om tomträttsavgälden med de aktuella bostadsaktörerna. Akademiförvaltningen har också framfört villighet att diskutera storlek på markvärde och avgäldsränta, vilket är de parametrar som bestämmer avgäldens storlek. Vidare har från Akademiförvaltningens sida framförts villighet att diskutera olika former av stegvis höjning av avgälden under avgäldsperioden, i syfte att undvika en chockhöjning det första året. Någon egentlig förhandling har dock inte kommit till stånd mellan parterna, vilket är beklagligt.

Akademiförvaltningen önskar givetvis att så kan ske så snart som möjligt så att arbetet med frågan kan drivas framåt på bästa möjliga sätt för samtliga parter.

Kent Berg, vd, Uppsala Akademiförvaltning

Torbjörn Axelsson, fastighetschef, Uppsala Akademiförvaltning