Vi kan göra mer för barnen

20 november 2015 13:52

Alla barn är lika mycket värda. I alla beslut som tas ska det som är bäst för barn väga tungt. Alla barn har rätt till liv och utveckling, och alla barn har rätt att bli lyssnade på i beslut som påverkar dem.

Detta är i korthet det viktigaste i FNs konvention för barnets rättigheter – ofta kallad barnkonventionen. I går firade vi att det är 25 år sedan Sverige skrev under på att följa den. Att barn har alldeles egna rättigheter. Att barn ska tas på allvar, lyssnas på, och tas omhand.

Sverige är ett av de länder som har kommit längst när det gäller barns rättigheter, och mycket har hänt under dessa 25 år.

Men jag tror att vi alla är överens om att vi inte alls är färdiga med arbetet att förverkliga barnets rättigheter. Vi på Barnombudsmannen i Uppsala arbetar dagligen med detta, och vi kommer inte att sluta förrän alla barnkonventionens 54 artiklar (lika många som de marschaller vi tände vid Olof Palmes plats igår) är helt självklara och fungerande.

I dag vet vi att många barn kan bli kränkta eller får sämre möjligheter på grund av varifrån de eller föräldrarna kommer, på grund av att de har en funktionsnedsättning eller att familjen inte har så mycket pengar.

I dag finns barnkonventionens mening om ”barnets bästa” i flera svenska lagar. Men många vet inte riktigt hur de ska ta reda på vad som är barnets bästa i olika frågor. Och ofta glöms det bort att också fråga barnet eller barnen själva vad de tycker i frågan.

I dag vet vi att cirka 50 barn varje år tar sitt liv på grund av mobbning. Och ännu fler av andra orsaker.

I dag tar också Sverige emot många barn från andra länder där barnen riskerar att dö om de blir kvar. Det är förstås bra att vi tar emot dem, men vi måste också se till att när de har kommit hit så ska de få ett hem, gå i skola och få den omsorg och vård de behöver för att må bra.

I dag glömmer ofta vuxna bort att fråga barn hur de vill ha det, och ibland så missar de att fråga på ett sätt som fungerar för barnet.

I vår vardag kan vi alltid påminna oss om att barn har minst lika stor rätt till respekt som vuxna. Där kan det handla om att fundera över i vilka lägen vi tar oss en maktposition, utifrån att vi är vuxna, där den kanske inte har något berättigande. Vuxna måste såklart ta ansvar för barn, och ibland ta beslut som barnet inte tycker är bra. Men att skälla ut barn, är lika dålig idé som att skälla ut sin kollega eller vän. Det är också lika oacceptabelt att barn ska utsättas för kränkningar och våld under sin skoldag, som att vuxna skulle göra det på sin arbetsdag. Eller att tvinga barn att umgås med en anhörig som de inte trivs med eller är rädd för. Vi tvingar sällan vuxna till något liknande.

Barn är kompetenta på så många sätt, samtidigt som de också behöver vuxnas stöd och hjälp i samhället.

Vi behöver fundera på varför en 15-åring anses kompetent nog för att kunna dömas för ett brott, men inte för att kunna bestämma vilken förälder den vill bo hos eller umgås med.

Barnkonventionen är antagen av nästan alla länder i världen, och vi som har skrivit på den åtar oss också att hjälpa de andra ländernas barn. Just nu är det åtagandet större än på väldigt länge – många pekar på att det inte varit så påtagligt sedan andra världskriget – det krig som ledde till att FN bildades. Vi har mycket kvar att arbeta med i Sverige, och väldigt mycket för att stötta andra länder i världen att förverkliga barns rättigheter. Men det minsta vi kan göra för världens barn är i alla fall att ta väl hand om dem som finns här – oavsett om de är födda här eller inte.

BOiU finns tillgänglig, genom stöd från Uppsala kommun och Uppsala läns landsting, för all skattefinansierad verksamhet som rör barn och unga inom Uppsala kommun och inom landstinget. Vi skulle gärna arbeta mer med de övriga kommunerna i länet också.

Vi är väldigt glada över det intresse och engagemang som vi mött inom landstinget och att vi har fått vara ett stöd i många avdelningars processer att stärka barnets rättigheter där. Det kan handla om bemötande, vilken information som ska ges och hur eller att skaffa sig kunskap om att göra mognadsbedömningar och analyser av barns bästa. Vi har också nyligen blivit inbjudna att bidra till flera av Uppsala kommuns socialtjänstsenheter, kring till exempel boende, försörjningsstöd och mottagning för barn och unga.

Vi vill dock gärna bli inbjudna till ännu fler delar av kommunernas verksamheter. Vi på BOiU har stor kompetens kring barns rättigheter i en bred mening, men för att skapa verklig förändring inom kommunen behöver vi samarbeta med er i verksamheterna.

Tillsammans kan vi göra mycket för att stärka rättigheterna för barn och unga i Uppsala län!

Lisa Skiöld, barnombudsman och verksamhetschef på föreningen Barnombudsmannen i Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!