Vi förlänger samrådstiden

Vi gläds över det stora engagemanget för Eriksbergs utveckling. Samrådstiden har förlängts till 15 mars, skriver Erik Pelling.

10 februari 2017 00:30

Eriksberg står inför en förändring. En stor del av de befintliga bostäderna från 1950- och 60-talen står inför en omfattande renovering. Sedan flera år och på flera platser i stadsdelen finns även långt framskridna byggplaner. Det är ingen nyhet.

Det nya är att vi har valt att ta ett steg tillbaka, zooma ut och i stället försöka ta ett helhetsgrepp över hela Eriksberg.

En fortsatt så kallad frimärksplanering hade kanske varit snabbare. Men viktiga värden och miljöer hade löpt risken att skadas i de små stegens tyranni som lätt uppstår när en utbyggnad sker utan helhetsperspektiv.

I det program för Eriksberg och Ekebydalen som nu är ute på samråd har vi möjlighet att inte bara se till enskilda byggprojekt utan till hela stadsdelens behov och förutsättningar. Planprogrammet möjliggör en transparent och öppen process där en långsiktig stadsutveckling beskrivs, något som möjliggör kunskap om utvecklingen och öppnar upp för åsikter och debatt i frågan.

Vilka strukturer kan vi bygga vidare på, vad har fungerat mindre bra och vad skulle kunna utvecklas till gagn för både nya och befintliga Eriksbergbor och Uppsala som helhet?

Hur ser vi till att utbyggnaden som kommer att pågå under lång tid också följs åt av nödvändiga investeringar i förskolor, skolor och mötesplatser för äldre? Hur kan vi förbättra utbudet av olika upplåtelseformer och hustyper i en stadsdel med tydliga gränser mellan hyresrätter och bostadsrätter och mellan inkomstgrupper?

Hur kan de omfattande renoveringarna genomföras utan att människor känner rädsla för att tvingas från hus och hem? Kan nya bostäder på hyresrättsaktörernas egen mark förbättra ekonomin i den nödvändiga renoveringen av de befintliga hyresrätterna?

Hur står det egentligen till med Västertorg och vad kan göras för att de butiker och verksamheter som finns där i dag inte bara ska kunna leva vidare utan dessutom få sällskap av fler butiker, restauranger och arbetsplatser?

Vilka är de gröna värdena och de park- och lekmiljöer som bör bevaras och utvecklas när fler ges en möjlighet till en bostad i det stads- och naturnära Eriksberg? Kan den investeringsvilja som finns i nya bostäder också ge stadsdelen nya föreningslokaler, mer av kultur och kommunal service?

Kan vi hitta gemensamma parkeringslösningar som både sänker den enskildes boendekostnad och underlättar för bilpooler och andra smarta alternativ till eget men utrymmeskrävande bilinnehav? Hur får vi en trafikplanering som gör det lättare att gå, cykla och åka kollektivt?

Genom att låta den kommande detaljplaneringen ta avstamp i ett stadsdelsövergripande program ökar vi förutsättningarna att få tillfredställande svar på ovanstående frågor.

Det ger en utbyggnad över tid som är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

För att lyckas är dialogen och synpunkterna från Eriksbergsbor och engagerade medborgare avgörande.

På samrådsmötet den 23 januari tog över 500 Eriksbergsbor chansen att lyssna till informationsföreläsningar och samtala med de politiker och tjugotalet planerare som fanns på plats under de fyra timmar som mötet pågick i Eriksbergsskolan. Även under det öppet hus på temat ”Vad är Eriksberg för dig?” som genomfördes hösten 2015 var intresset stort. Och vi hoppas att många tar chansen att yttra sig skriftligt via www.bygg.uppsala.se/eriksberg och andra kanaler. Samrådstiden är förlängd till den 15 mars.

Dialogen kring stadsdelens omvandling inleddes redan 2011 när kommunens allmännyttiga bostadsbolag Uppsalahem AB tog initiativ till ett omfattande visionsarbete under namnet Nya Eriksberg.

Fem olika arkitektkontor fick i uppdrag att ta fram varsitt förslag över hur en utveckling av stadsdelen kan se ut. Och tillsammans med kommunen, fastighetsägare och Eriksbergsbor genomfördes flera visionsworkshops och medborgardialoger. Syftet har hela tiden varit att uppnå en effektiv markanvändning med fler bostäder likväl som att tillvarata Eriksbergs kvaliteter och förstärka och komplettera dessa på ett nytt sätt.

Resultatet av Uppsalahems dialogarbete har förts in i det programförslag som nu är på samråd.

Underlaget har dessutom kompletterats med ett antal dialoger för att få in synpunkter även från barn och unga i Eriksberg. Ungdomar på fritidsgården i Eriksberg har bidragit med sin bild av Eriksberg i dag av vad som är bra och vad som kan bli bättre framöver. På Eriksbergsskolan har lärare och skolans elevråd bidragit med synpunkter. Även Hågadalsskolan har bidragit med önskemål och idéer till det fortsätta arbetet från flera klasser. Dialog har också förts med intresserade bostadsrättsföreningar, med Plangrupp Täljstenen, med Eriksbergsbiblioteket och andra aktörer i stadsdelen.

Vi gläds åt det stora engagemang som finns för Eriksbergs utveckling och uppskattar alla värdefulla tankar och idéer som kommit in. Synpunkterna kommer nu att sammanställas och analyseras.

Senare i år kommer vi förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden att kunna ta ställning till ett reviderat förslag till program för Eriksberg och Ekebydalen.

Hösten 2018 startar Uppsalahem renoveringarna och ambitionen är att till dess ha färdigställt några av de första detaljplanerna i området. Möjligheten att samordna renoveringar och nybyggnation är ekonomiskt fördelaktig och minskar den totala bygg- och renoveringstiden. Innan dess blir det ytterligare samrådsmöten och andra dialogtillfällen för respektive detaljplan.

Uppsala slår nu rekord i bostadsbyggande. Men bostadsbristen är stor och vi behöver hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. För oss är det viktigt att Uppsala växer hållbart och att bostäder, arbetsplatser och service tillkommer såväl inom stadens gräns som på vår stora landsbygd. Den långsiktiga utbyggnadsplan för Eriksberg som nu är på samråd är en viktig pusselbit i det arbetet.

Eriksbergsplanen

Programmet för Eriksberg innebär cirka 2 600 nya bostäder, ­service, skolor med mera.

Planen är på samråd till 15 mars.

Eriksberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Pelling