Underlätta migranternas pengaöverföringar

Värdet av de summor som människor skickar till familj i ursprungsländer är tre gånger mer än det totala biståndet på jorden. Regeringen satsar nu 2,75 miljoner kronor i budgeten 2014 för att Konsumentverket ska kunna inrätta en hemsida där migranter lättare kan jämföra kostnader mellan olika operatörer för att föra över medel till ett visst land. Det skriver ministrarna Gunilla Carlsson, Birgitta Ohlsson och Tobias Billström.

13 september 2013 16:01

Migranter världen över skickar årligen stora summor pengar till familj och vänner i sina ursprungsländer. Dessa pengar – remitteringar – har en enorm betydelse, både för enskilda människor som lever i fattigdom och för den globala utvecklingen i stort. Pengarna kan användas för att stilla hunger, köpa mediciner, investeras i ett boende eller en utbildning. Betydelsen av remitteringar kan därmed inte överskattas.

Världsbanken uppskattar att värdet av de globala remitteringarna till låginkomst- och lägre medelinkomstländer år 2012 uppgick till 400 miljarder US-dollar. Detta är tre gånger mer än det totala biståndet. Stora summor pengar överförs även genom informella kanaler och Världsbanken bedömer att de samlade remitteringsflödena i verkligheten är omkring 50 procent större. I flera mindre länder är remitteringar en central del av ekonomin. I till exempel Tadzjikistan utgör remitteringar hela 47 procent av BNP.

Sverige är ett land öppet mot omvärlden. Många människor lämnar varje år sina hemländer och flyttar hit, ofta i hopp om att skapa nya möjligheter och förbättrade levnadsvillkor. Vissa har flytt från fattigdom, krig eller förtyck medan andra kommer för att arbeta och förverkliga sina drömmar. Oavsett vilket så har många av dessa människor en vilja att hjälpa familj och vänner genom att regelbundet skicka tillbaka pengar.

Regeringen är angelägen om att denna vilja tas tillvara, och vi är övertygade om att remitteringar kan vara ett avgörande redskap i kampen mot fattigdom och strävan mot global utveckling.

Remitteringar är i dag även en av de största källorna till extern finansiering i många låginkomstländer. De är även relativt stabila jämfört med många andra typer av finansiella flöden. När utländska investeringar minskar till följd av konflikter, humanitära katastrofer eller andra kriser tenderar remitteringar att öka.

I till exempel Egypten har externa investeringar rasat under senare år medan remitteringarna under samma period i det närmaste har tredubblats.

Det råder med andra ord inga tvivel om att enskilda individer har en stark vilja när det kommer till att hjälpa sina närstående att skapa ett bättre liv. Mer kan göras för att tillvarata denna vilja på bästa sätt för att nå goda utvecklingsresultat. Olika ansträngningar, i både ursprungs- och destinationsländerna, krävs. Det handlar till viss del om relativt enkla åtgärder såsom om att förbättra den allmänna kunskapen om remitteringar, öka transparensen för konsumenterna och insatser för att minska remitteringskostnaderna.

Regeringen satsar 2,75 miljoner kronor i budgeten 2014 för att Konsumentverket ska kunna inrätta en hemsida där migranter lättare kan jämföra kostnader mellan olika operatörer för att föra över medel till ett visst land.

Den ökade synligheten som hemsidan innebär förväntas leda till mer konkurrens mellan olika operatörer, vilket på sikt pressar ner remitteringskostnaderna. Samtidigt kommer kunskapen om remitteringar i både Sverige och i utlandet öka.

Alliansregeringen drivs av övertygelsen att all utveckling är sprungen ur enskilda människors vilja, förmåga och kapacitet – en övertygelse som bekräftas av världens remitteringsflöden. Vi är samtidigt beredda och villiga att göra vad vi kan för att skapa rätt förutsättningar för att individer runt om i världen ska kunna lyfta sig själva ur fattigdom. Vi är övertygade även om den utvecklingsmöjlighet som migration innebär.

Gunilla Carlsson
biståndsminister (M)
Birgitta Ohlsson
EU- och konsumentminister (FP)
Tobias Billström
migrationsminister (M)
UNT 14/9 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!