Trygghet före kvotering

Att vara höger och feminist är ingen motsättning, menar företrädare för Moderata ungdomsförbundet och Moderat skolungdom.

12 juli 2019 01:00

Länge har personer från vänsterhåll påstått att det finns en motsättning i att vara höger och att vara feminist. De kunde inte ha mer fel. Jämställdheten är en frihetsfråga. Liberal feminism handlar om att kvinnor inte ska begränsas från att göra karriär, att röra sig fritt ute på kvällarna eller av hederskultur.

Vänstern förespråkar kvotering och förbud för att öka jämställdheten. För dem är lika utfall viktigare än att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utforma sina liv. Riktig feminism handlar om att kvinnor själva ska kunna bestämma över sina liv och skaffa vilket jobb som helst, helt utan hänsyn till kön.

En av de största jämställdhetsfrågorna är tryggheten. Den upplevda tryggheten i samhället har minskat vilket främst drabbar kvinnor. Det är kvinnor som tvingas välja andra vägar hem efter en utekväll och som tvingas undvika stora killgäng av rädsla för överfall. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) avstår 36 procent av alla kvinnor i Sverige från att gå ut till följd av otryggheten samhället. 51 procent av alla sexualbrott sker på allmän plats.

För att öka tryggheten behöver det anställas fler poliser. Regeringen har utlovat 10 000 nya poliser till 2024 men flera hundra anställda slutar varje år, bara hälften av dem gör det på grund av pension. De flesta som hoppar av yrket anger att det är på grund av att polislönerna inte är tillräckligt konkurrenskraftiga eller att villkoren inte är tillräckligt bra. Ingångslönen för poliser ligger i dag på 25 000 kr i månaden med en nästan obefintlig löneutveckling. Moderaterna vill höja polislönerna med 3000 kronor i månaden.

Ökade resurser till polisen är också avgörande för att öka antalet uppklarade sexualbrott. Moderaterna vill i varje polisregion tillsätta grupper som är specialiserade på sexualbrott för att garantera att dessa typer av brott prioriteras. Vi vill också att varje brottsoffer får tillgång till ett målsägarbiträde och att kraven på kompetens hos målsägarbiträden höjs. Därutöver bör straffen för sexualbrott höjas. Offer för sexualbrottt ska få upprättelse.

Avgörande för jämställdheten och kvinnors självbestämmande är också den ekonomiska friheten. Lönegapet mellan män och kvinnor är 11,2 procent. Om man tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid är lönegapet mellan kvinnor och män 4,3 procent.

Att kvinnor under sina liv tjänar mindre än män påverkar också pensionerna: Två tredjedelar av alla fattigpensionärer är kvinnor, det motsvarar 162 000 personer.

Andelen kvinnor på chefspositioner inom vård- och omsorgsbranschen är mycket högre än inom andra branscher. Det är därför anmärkningsvärt att partier till vänster har ett så starkt motstånd mot privata välfärdsalternativ. Vi behöver uppmuntra snarare än försvåra kvinnligt företagande. Det är också anmärkningsvärt att bland annat Vänsterpartiet är emot rutavdraget. Det har sedan det infördes hjälpt främst kvinnor och utrikes födda kvinnor att få sitt första jobb, ändå är Vänsterpartiet emot det. Moderaterna vill göra avdraget större och bredare för att ännu fler utrikes födda kvinnor ska få sitt första arbete.

Hederskulturen är ett av de enskilt största hoten mot jämställdheten och de mänskliga rättigheterna. Hederskulturen begränsar kvinnors frihet och det är kvinnorna som straffas när samhället inte tar sitt ansvar. I utsatta områden runtom i Sverige agerar så kallade moralpoliser som utför tvång för att upprätthålla heder. Dessa moralpoliser kontrollerar vilka personer flickor får umgås med och vad de får göra.

Moderaterna vill kriminalisera moralpoliser och göra det möjligt att begränsa moralpolisers rättigheter att röra sig i vissa områden om de skapar otrygghet eller hindrar andra från att kunna röra sig fritt. Vi vill även införa en ny brottsrubricering med grov fridskränkning som förebild. Flickor ska inte hindras från att leva sina liv som de vill på grund av hederskulturen.

Liberal feminism handlar om att skapa möjligheter för kvinnor att själva kunna utforma sina liv och att vara fria att göra vad de vill. Vi har i dag en debatt som präglas av symbolpolitik där lika utfall tycks väga tyngre än lika möjligheter. Att vara höger och att vara feminist är ingen motsättning, tvärtom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olivia Bergström Linn Fall Samira Cammilton Faranak Hassanabadi