Ta notan för PFAS

I stället för att skylla ifrån sig måste Försvaret gå kommunen till mötes om vad som ska göras och hur kostnaderna ska fördelas, skriver tre centerpartister.

4 juli 2017 00:00

Det har gått fem år sedan förekomst av högfluorerade ämnen, PFAS, upptäcktes i Uppsalaåsens grundvatten. Detta sedan Livsmedelsverket tagit blodprov på ammande mammor i Uppsala. Ganska snabbt stod det också klart att PFAS fanns i marken runt Akademiska sjukhuset, främst i Stadsträdgården.

PFAS ger inga akuta hälsoproblem hos människor. Men får man i sig PFAS under lång tid ökar risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på fertiliteten, levern och immunförsvaret.

Detta vet vi redan, och vi vet också att Försvarsmakten använde brandskum som innehöll PFAS mellan 1985 och 2003. Det var först 2007 det blev förbjudet att sälja brandskum med PFAS i Sverige.

Vi vet därtill att de två orter i Sverige där tydliga föroreningar av PFAS i dricksvattnet har konstaterats – Kallinge och Uppsala – båda har vattentäkter i direkt anslutning till en flygflottilj.

I Kallinge har PFAS-halterna i dricksvattnet varit så höga att de sannolikt orsakat hälsoproblem, främst hos barn. Där har Försvarsmakten efter flera utredningar gått med på att ersätta Ronneby kommun för ”skäliga” kostnader.

Hittills har man betalat 10 miljoner kronor till vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik, och man förväntas bekosta anslutningen av ett vattenverk till en ny täkt för 25 miljoner kronor.

I Uppsalas fall har Försvaret inte gått med på någonting. Detta trots att Uppsala Vatten och Miljöförvaltningen konstaterat att de PFAS-föroreningar som finns i vår stad inte kan ha någon annan källa än Försvarets verksamhet vid Ärna.

Försvarsmakten lutar sig helt på den rapport som dess egen miljötillsynsmyndighet Generalläkaren tog fram 2015. Denna ”fastslår” att maximalt 25 procent av PFAS-förekomsten i Uppsalaåsens grundvatten kan härledas till brandskum från flygflottiljen. Var de övriga 75 procenten kommer ifrån ges det ingen förklaring till.

Centerpartiet framförde i alla remissorgan kritik mot slutsatserna i rapporten.

Det faktum att vattengradienterna inte mätts under ett helt år, utan under sommaren när ingen grundvattenbildning sker, ger en missvisande bild av strömningsförhållandena vid Ärna.

Felmarginalerna i beräkningarna är sådana att om man räknar åt andra hållet kunde hela utsläppet härstamma från Försvaret. Antalet brandövningar som genomförs varje år underskattas grovt i rapporten.

Därtill vägrar fortfarande Försvaret att släppa in Miljöförvaltningens tjänstemän på Ärna för att ta prover – de som generalläkaren genomfört anses räcka.

Det är hög tid att kommunen kastar handskarna gällande PFAS-föroreningarna. Vi välkomnar att styrelsen för Uppsala Vatten den 7 juni enades kring en skrivelse till Försvaret för att begära skadestånd.

Till följd av att PFAS upptäcktes i Uppsalaåsen har Uppsala Vatten hittills haft direkta kostnader på omkring 5 miljoner kronor.

Lägger man till arbetstid, utredningsarbete och tid för att genomföra tester, blir notan sannolikt dubbelt så hög. Det finns inga skäl till att Uppsala ska behandlas annorlunda än Ronneby kommun. I stället för att Försvaret lägger kraft på att skylla ifrån sig, trots över 70 års verksamhet i vår stad, måste man gå kommunen till mötes i en dialog om vad som ska göras och hur kostnaderna ska fördelas. Som slutsatserna redovisats nu, riskerar Uppsalas skattebetalare få betala notan för statens oförsiktiga förehavanden. Det kan vi inte acceptera.

Stefan Hanna
kommunalråd (C)

Mattias Johansson
ledamot (C) Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Johan Ulin
ledamot (C) av styrelsen för Uppsala Vatten

Vattenförorening

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!