Studenters ohälsa ökar

Psykisk ohälsa hos studenter är ett samhällsproblem som måste tas på allvar, skriver tre företrädare för Liberala studenter.

25 januari 2018 00:00

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, inte minst bland studenter. För några veckor sedan presenterade Uppsala studentkår en rapport som visar på en oerhört oroande utveckling. Studenter mår sämre i dag än man gjorde för fem år sedan. Det finns även siffror som visar att kvinnliga studenter mår sämre än manliga.

Den som drabbas av psykisk ohälsa är inte längre en fri människa, det hindrar en från att uppnå sina mål, drömmar och att leva sitt liv till fullo. Psykisk ohälsa är fortfarande ett stigmatiserat ämne i hela samhället och en av vår tids stora utmaningar. Vården behöver stå starkt rustad och se till att vårdkedjan fungerar hela vägen. Ingen som behöver hjälp och stöd för att må bättre ska lämnas efter. Studentåren kan vara en fantastisk tid, samtidigt är det en stressig tillvaro för många.

Studenter vittnar om svårigheten att få ihop tentor, extrajobb, nattmanglingar under uppsatstider med mera. Många studenter bor under osäkra och otrygga förhållanden, de vet inte var de ska ta vägen när vårterminen börjar. Detta skapar stress, vilket höjer risken för att drabbas av psykisk ohälsa och andra sjukdomar. Det riskerar att förstöra glädjen och den personliga utvecklingen som borde vara i fokus under studentåren.

Vidare har #metoo visat att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i skrämmande hög utsträckning, och studentvärlden är inget undantag.Sammantaget gör detta att många studenter riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Studier av ekonomer vid London School of Economics pekar ut psykisk hälsa som den enskilt viktigaste faktorn för människors välmående. Samtidigt är satsningar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa självfinansierande i längden, då de ökar människors produktivitet och minskar sjukskrivningar och andra åkommor relaterade till psykisk ohälsa.

I dag hålls ett panelsamtal mellan politiker och representanter från Enheten för studenthälsa. Liberala Studenter hoppas att man kommer kunna komma fram till konkreta förslag som förbättrar studenternas psykosociala arbetsmiljö. Vi föreslår att man:
•Utökar samarbetet mellan Studenthälsan och fakulteterna för att nå ut med information och hjälp med exempelvis studieteknik till studenterna
•Tillsätter mer resurser för att främja en god psykosocial situation
•Inför en psykiatriambulans, för att människor i kris ska mötas av rätt kompetens
•Möjliggör självinläggning vid psykiatrin, vilket minskar behovet av tvångsåtgärder
•Ökar informationssatsningar till undervisande personal om olika former av funktionsnedsättningar

Det behövs också fler undersökningar av stress och psykisk ohälsa bland studenter. Samtidigt måste det förebyggande arbetet förbättras. Hjälp finns att få, men oftast först när problemen redan är ett faktum. Arbetet för att förebygga problemen och främja psykisk hälsa ska vara en självklarhet, och genomsyra studietiden från insparken till examen. För ett fungerande, hållbart och öppet samhälle behövs det fria, starka och självständiga individer som kan påverka sin situation och känna framtidstro. Studenters psykiska ohälsa är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Det handlar om vår framtid.

Natalia Rylander
ordförande Liberala studenter

Oscar Matti
riksstyrelseledamot Liberala studenter

Anton Larne
ordförande Liberala studenter Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!