Stoppa utförsäljningen

Alliansen driver en politik i landstinget som missgynnar de svaga. Vårdcentraler skänks bort till näringslivet samtidigt som orättvisa patientavgifter för barn behålls, skriver Börje Wennberg med flera.

14 oktober 2011 16:45

Alla har rätt till en god sjukvård. En sjukvård som är tillgänglig för alla på likartade villkor har under lång tid varit en självklarhet i vårt land. Det har också varit en given förutsättning att sjukvården skall vara demokratiskt styrd och solidariskt finansierad.

Stockholms läns landsting har länge varit Moderaternas skyltfönster inom sjukvårdspolitiken. Privatiseringar på företagens villkor och förbättrad vård för de resursstarka har visats upp. En politik som har kritiserats hårt, även bland andra borgerliga företrädare, ute i landet. Nu tyder mycket på att den Moderatledda borgerliga majoriteten i Uppsala läns landsting vill gå samma väg som Stockholm, genom att införa fri dragningsrätt på skattemedel för företag inom den högspecialiserade vården och samtidigt skänka bort landstingets vårdcentraler till privata företag.

Regeringen försöker genom ett tidsbegränsat stimulansbidrag styra landstingen att införa etableringsfrihet för vårdföretagen inom specialistvården. Vi föreslår i stället att pengarna används till ett stimulera landstingen att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter.

För oss socialdemokrater är det alltid självklart att de med störst behov skall få vård först. De multisjuka äldre behöver en vård som garanterar att deras behov inte drunknar i den massiva efterfrågan på vård från vuxna med lindriga tillstånd. Den borgerliga majoritetens producent- och kundperspektiv på vården bygger på en bristfällig analys av komplexa frågor och resulterar i att angelägna behov faller mellan stolarna.

Den som söker vård ska aldrig behöva fundera över om det är den bästa vården som ges. Det ska vara en självklarhet. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. En patient måste även fortsättningsvis kunna lita till att det endast är hälsotillståndet som avgör vilken vård man får och hur snabbt man får den, inte plånbokens tjocklek. Vi säger nej till den borgerliga regeringens förslag om att höja taken för högkostnadsskydden för besök i sjukvården och för läkemedel med 200 respektive 400 kronor från årsskiftet.

Förslaget har sämsta möjliga fördelningsprofil. De som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner får betala försämringarna. I Socialdemokraternas budget tillför vi landstingen 1 miljard kronor.

För Uppsalas del skulle detta innebära en förstärkning på cirka 34 miljoner kronor. Vi vill genomföra ett brett reformprogram för en jämlik sjukvård och göra satsningar för att modernisera, utveckla och förstärka sjukvården.

För att klara av investeringar i framtidens hälso- och sjukvård krävs att vi håller ihop vårdkedjor och patientflöden. Den socialdemokratiska vägen bygger på såväl politisk samverkan mellan kommun, region och stat samt medicinsk samverkan mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen. För socialdemokratins del är det viktigt att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Därför vill vi se en bred utredning om effekterna av vinster och konkurrens i välfärden.

För oss socialdemokrater står folkhälsofrågorna i fokus såväl i riksdagen som i landstinget. Vi menar att det krävs ett ändrat synsätt där helhetssynen på människan genomsyrar vården. Att förebygga ohälsa måste uppvärderas. Med gemensamma krafter måste bland annat arbetet med att minska alkoholkonsumtionen intensifieras. Speciellt i gruppen unga vuxna i Uppsala län kan vi se att det finns ett riskfyllt alkoholbeteende med en hög alkoholkonsumtion. Vi vill ha en statlig kommission för jämlik hälsa. Uppdraget ska vara att identifiera oacceptabla förhållanden som leder fram till skillnader i befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi kan minska hälsoklyftorna.

Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i vårt land. Att växa upp i fattigdom har stora negativa effekter för arbetsmarknadsanknytning i vuxen ålder och ökar risken för utanförskap och låga livsinkomster. Regeringens politik har inte förbättrat situationen för dessa grupper. En aktiv arbetsmarknadspolitik och generell välfärd spelar stor roll för möjligheterna att bekämpa barnfattigdomen. Vi vill ge ökad rätt till heltid och höja underhållsstödet och taket i vab-dagarna, så att fler får en rimlig vardagsekonomi. Vi vill se kraftfulla åtgärder för dem som är överskuldsatta.

Barnens hälsa ska stå i centrum, och därför måste de orättvisa patientavgifterna för barn och ungdomar i Uppsala län avskaffas omedelbart. Föräldrarnas ekonomiska situation ska inte få avgöra vilken vård barnet får och som förälder ska man aldrig behöva fråga sig om man har råd att uppsöka läkare med sitt sjuka barn.

När män och kvinnor delar på ansvaret för både jobb och familj förbättras den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Vi vill därför lagstifta om rätt till heltid, en fråga som Socialdemokraterna i Uppsala läns landsting länge har drivit. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för de som behöver gå ned i arbetstid. Det skulle göra landstinget till en bättre arbetsgivare. Man ska kunna leva på sin lön och åldras med både glädje och värdighet.

Vi vill att Sverige och Uppsala län ska ligger i framkanten av utvecklingen även i morgon, men det kräver att vi är handlingskraftiga i dag. Vi väljer att investera i sjukvård och folkhälsa. Mot detta står den borgerliga majoritetens privatisering av vårdcentraler och höjda patientavgifter. För oss är det ett enkelt val. Tillväxt och välfärd kräver en frisk befolkning med en hög utbildningsnivå. Vi investerar i det som bygger Sverige starkt.

Börje Wennberg

landstingsråd (S)

Vivianne Macdisi

landstingsråd (S)

Lena Hallengren

vice ordförande (S) riksdagens socialutskott

UNT 16/10 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!