Stärk skolans elevhälsa

Elevernas välmående och lärarnas undervisning stärks av en väl fungerande elevhälsa. Men i dag brister den, vilket inte minst drabbar unga hbtq-personer, skriver Anders Almgren och Isak Skogstad.

29 juli 2015 17:36

Vi i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Lärarnas Riksförbund tänker aldrig acceptera att lärare, elever eller annan personal på skolorna runt om i landet utsätts för kränkningar eller diskriminering. För att uppnå detta måste vi alla granska det bemötande vi har gentemot varandra, vilka som automatiskt inkluderas och vilka som benämns som avvikande och ”de andra”.

För att nå den nationellt likvärdiga kunskapsskolan krävs öppna klassrum där alla känner att de får och kan vara sig själva.

Skollagen stipulerar att skolan ska främja alla barns och elever utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Om alla elever ska klara av sina studier krävs det att alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, har kraften för att klara de ansträngningar som krävs på vägen dit.

Dessvärre är den psykiska ohälsan bland unga hbtq-personer alltför stor. Det är hög tid att alla elever, oavsett vilken kommun man bor i eller vilken skola man går på, får tillgång till en högkvalitativ elevhälsa att lita på.

Skolan har ett ansvar för elevernas välmående. Skolinspektionen har i år låtit undersöka hur väl elevhälsan fungerar på 25 olika skolor i landet. Resultatet är mycket nedslående. Granskningen visar att elevhälsan inte arbetar på ett tillfredsställande sätt, och då inte minst att bemöta och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Tillgången till elevhälsa är dålig i flertalet av de granskande skolorna.

Bara 38 procent av eleverna i enkäten uppger att de har tillgång till skolpsykolog i skolan, samtidigt som endast fyra procent säger sig ha sökt upp eller träffat skolpsykologen under det senaste året. Och bland flickorna är det endast två procent som har träffat skolpsykolog.

Elevhälsan uppdrag inom skolverksamheten är att komplettera lärarnas pedagogiska kompetens avseende elevernas utveckling och lärande. När det inte finns en väl fungerande elevhälsa, vänder sig eleverna ofta till lärarna. En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att 65 procent av lärarna uppger att de ofta engagerar sig i problem som eleverna har som inte är undervisningsrelaterade. Detta hänger samman med att elevhälsan bortprioriteras på alltför många skolor.

För att stärka unga hbtq-personers välmående och förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är det av högsta vikt att elevhälsan prioriteras. Med en väl fungerande elevhälsa kan lärare få fokusera på lärandet – det är nämligen det vi är utbildade för.

Svensk skola behöver en elevhälsa som kan arbeta systematiskt och långsiktigt.

Tillsammans kan vi skapa det öppna klassrummet där alla känner att de får och kan vara sig själva och ta plats.

Anders Almgren, förste vice ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!