Snabbare ambulanser

Vården ska finnas nära och ambulansen ska komma snabbare, skriver tre centerpartister.

26 augusti 2014 16:01

I Uppsala läns landsting har vi en i grunden mycket bra vård. Vi har ett av Sveriges ledande universitetssjukhus med bra vårdresultat. Vi har en primärvård med god tillgänglighet, sedan Centerpartiet och alliansen under förra mandatperioden genomfört vårdval inom primärvården.

Under denna mandatperiod har den stora utmaningen varit tillgängligheten inom sjukhusvården. Väntetiderna har varit längre än vad som är rimligt, även om det för det mesta inte gått ut över den medicinska kvaliteten.

Nu har dock det aktiva arbete som vi från alliansen bedrivit gett resultat. Uppsala läns landsting lyckas nu bättre än genomsnittet av landet när det gäller första besök till specialistvården och väntetider till operation/åtgärd.

Allt enligt den nationella statistik som finns lätt tillgänglig på www.vantetider.se. Från Centerpartiet är vi inte nöjda med detta, men det är tydligt att den väg vi slagit in på, bland annat med ett visst inslag av vårdval också inom specialistvården, har varit bra för länets invånare och patienter.

Från Centerpartiet ser vi inför nästa mandatperiod några områden som är viktiga att fokusera på.

1. Det första är att den vardagliga vården ska finnas nära dig. Du ska inte behöva resa långt för den vård som inte behöver sjukhusets resurser.

Det behövs vårdcentraler, vårdcentralsfilialer och distriktssköterskemottagningar nära där människor bor. Vårdvalsreformen har varit framgångsrik, men även om det finns exempel på att också mindre orter fått förbättrad service, är förutsättningarna annorlunda där det inte finns ett stort befolkningsunderlag. Under nästa mandatperiod behöver vi därför förbättra möjligheterna att etablera och bibehålla vård också utanför länets stora tätorter. Det kan handla både om vilken ersättning landstinget betalar och om hur olika regelverk utformas. Det behöver helt enkelt bli enklare att bedriva och få vård på mindre orter.

Vi vill att det ska finnas större möjligheter att träffa specialister också på vårdcentralen. Här har vårdvalet inom en del specialiteter, till exempel gynekologi, öppnat nya möjligheter.

Det är också viktigt att vården har en hög kvalitet. Där måste landstingets egen primärvård, som är den stora vårdgivaren på de mindre orterna, ta ett tydligt ansvar för att ha en bra bemanning av läkare och andra viktiga funktioner. Det ska inte vara så att man behöver åka till akutmottagningen i Uppsala för sådant som borde kunna tas om hand på vårdcentralen hemma.

2. Det andra området är att ambulansen behöver vara snabbare på plats i delar av länet. Vi i Uppsala län är gynnade som har nära till Akademiska sjukhuset och den vård i nationell och i vissa fall internationell toppnivå som bedrivs där.

När det gäller akut sjukdom eller olyckor har vi en mycket kvalificerad ambulanssjukvård som kan göra stora insatser redan när de kommer fram. Kvalificerad vård kan ges redan på olycks- eller skadeplatsen och under transporten i ambulans eller helikopter. Även om vi i ett nationellt perspektiv har bra tillgänglighet och snabba insatstider, finns det delar av länet där ambulansen behöver kunna komma på plats snabbare.

Detta gäller även inom Uppsala kommun, där genomsnittstiden i och för sig är bra, men där det finns delar av kommunen som borde få ambulans på plats snabbare. En ambulansstation i Uppsalas ytterkant med snabb tillgång till landsvägsnätet (främst E4, Rv 55 och Lv 288) förbättrar tillgängligheten på landsbygd och mindre orter.

3. Det tredje området som vi vill lyfta under nästa mandatperiod är rehabilitering. De flesta av oss behöver någon gång i livet rehabilitering av något slag.

Kanske efter en stroke, en ny höftled eller så har man en kronisk sjukdom av något slag som kräver återkommande rehabiliteringsinsatser under lång tid. Alla med rehabiliteringsbehov behöver goda rehabiliteringskedjor där alla tar sitt ansvar och sinsemellan har en fungerande kommunikation. Därför måste landstinget och länets kommuner utveckla bättre samarbeten.

Det gäller från det att man är inskriven på sjukhuset, med dess ansvar för den specifika rehabiliteringen, till att få en fungerande vardag i sin hemmiljö, där kommunerna har ett stort ansvar. Målet måste vara en smidig rehabilitering där patienten inte ska påverkas av administrativa gränser mellan landstinget och kommunerna och där den enskilde ges inflytande över rehabiliteringsprocessen.

Centerpartiet ser alltid hela länet. Vi vet att det bor människor i storstaden, i länets många små och stora tätorter och på landsbygden. En röst på Centerpartiet i landstingsvalet är en röst för god vård i hela Uppsala län och också hela Uppsala kommun.

Johan Örjes , landstingsråd (C) förstanamn i södra landstingsvalkretsen

Inga Alm, förstanamn (C) i norra landstingsvalkretsen

Ove Hultquist , förstanamn (C) i mellersta landstingsvalkretsen

Valet 2014

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!