SLU agerar märkligt

Nu måste frågan om bildande av reservat i Åriket lösas, skriver Jan Wärnbäck och Mikael Malmaeus.

12 november 2014 10:52

Inför valet i september ställde Upplands Ornitologiska Förening (UOF) tre frågor till Uppsala kommuns partier om deras inställning till bildande av naturreservat Årike Fyris. Resultatet av svaren är, med något undantag, en samstämmig bild av vad partierna vill och vilka som är de största knäckfrågorna. Vad som också är tydligt och glädjande för alla i Uppsala som vill se att Årike Fyris ska bli ett naturreservat, är att det finns ett tydligt mål för den nya kommunstyrelsen att så ska ske.

Med Moderaterna som enda undantag är alla partier i Uppsala positiva till att göra Årike Fyris till naturreservat, och de flesta även enligt det förslag som lades fram 2010.

På den direkta frågan om partiet är berett att ge ett löfte att avsätta Årike Fyris som ett naturreservat under kommande mandatperiod svarar Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ja. Centerpartiet anser sig inte kunna avge ett sådant löfte och Moderaterna svarar nej.

Fördelningen av makten i Uppsala kommun efter valet ger en politisk grund för att det i dag finns både löften och ambitioner att Åriket, efter en onödigt lång process, äntligen ska kunna avsättas som naturreservat. Ett stadsnära reservat till gagn både för Uppsalas innevånare och alla de arter som har området som livsmiljö under hela eller delar av året.

Samtidigt finns det största orosmolnet kvar och lika förvånande som oförklarligt stavas det Sveriges lantbruksuniversitet – SLU. SLU är den stora markägaren och har en ansenlig areal som påverkas av reservatet.

SLU har under hela processen motsatt sig tanken på ett naturreservat därför att ett sådant skulle försvåra att bedriva forskning och undervisning i området.

Verksamhetsidén för SLU, som formulerats av riksdag och regering, utrycks som följande: ”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.”

Att med detta som idé uppvisa en så negativ inställning som ledningen på SLU med rektor Lisa Sennerby Forsse gör är anmärkningsvärt. Särskilt i ljuset av att ”ansvarstagande” är en av SLU:s värdegrunder.

Att kräva markbyte för all mark som ingår i reservatet är en ståndpunkt som är mycket olycklig och försvårar bildandet av ett reservat.

Den känns också svårmotiverat då mycket av den ingående marken inte ens i dagsläget kan brukas rationellt på grund av olika utpekade skydd. Man har en ypperlig möjlighet att visa och utveckla förvaltning och aktivt brukande i ett naturreservat.

Med tanke på de stora värden som ett naturreservat skulle medföra för Uppsala, och givet SLU:s verksamhetsidé, tycker vi att det är rimligt att SLU intar en betydligt mer konstruktiv hållning än vad som hittills skett.

Det finns goda möjligheter att med ersättning av viss mark­areal och en aktiv dialog med kommunen se till att möjliggöra ett reservat av Årike Fyris.

Vi vill därför uppmana Lisa Sennerby Forsse och SLU att på ett ärligt och konstruktivt sätt ta upp dialogen med Uppsala kommun igen. Denna gång måste inställningen vara att man faktiskt vill hitta en lösning för att göra ett reservat av Årike Fyris. Ett reservat där SLU:s och universitetets forskning ingår som en självklar del.

Jan Wärnbäck, ordförande UOF

Mikael Malmaeus, sammankallande UOFs fågelskyddsgrupp

Årike Fyris

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!