Skäl till fortbildning

Grön omställning ställer krav på kompetensutveckling, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

27 november 2018 00:30

Globalisering och digitalisering är två megatrender som driver förändring på arbetsmarknaden. Vi behöver även lägga till en tredje kraft, som på sikt kan bli minst lika stark: grön omställning.

En rapport från FN:s arbetsmarknadsorgan ILO, visar att den gröna omställningen leder till att många nya jobb skapas, samtidigt som några försvinner.

De nya jobb som växer fram kommer att kräva ny och mer avancerad kompetens – därför behövs ökade satsningar på utbildning för yrkesverksamma.

Att ställa om vår produktion och därmed arbetsmarknaden till ett grönare samhälle är nödvändigt. Det är en stor utmaning men det är också en möjlighet.

En rapport från ILO visar att även om vissa jobb försvinner, kommer nya att skapas.

Rapporten, ”World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs” förutspår att det kan bli så många som 24 miljoner nya jobb som skapas globalt (samtidigt som cirka sex miljoner jobb försvinner). I tider av en förändrad arbetsmarknad krävs det att vi ser om vår omställningsförmåga. Det handlar om såväl kompetensutveckling som trygghetssystem som gör att män­niskor kan se förändringen med tillförsikt. Om man blir av med jobbet så ska man känna sig trygg med att det kommer nya möjligheter. Då blir oron och därmed grogrunden för populistiska rörelser mindre.

I kombination med den snabba tekniska utvecklingen gör klimatutmaningarna oss påminda om att vi måste utbilda oss genom hela yrkeslivet.

Den globala marknaden för miljö- och klimatteknik växer i takt med att klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor blivit allt mer centrala i stora delar av världen. Det ställer givetvis krav på att människorna bakom teknikutvecklingen och dess användning förses med rätt kunskap. I dag utbildar sig de flesta i unga år, men många skulle behöva återvända till studier både en och två gånger under yrkeslivet för att uppgradera de kunskaper man tillgodogjort sig i början. Arbetsgivarna har ett ansvar att se till att anställda får kompetensutveckling för att klara av det jobb man har och dess förändringar, men för att klara av förändringen till nya jobb behövs ett ökat samhälleligt ansvar.

Sverige har ett relativt gott utgångsläge med en väl utbyggd infrastruktur för omställning samt har historiskt haft en bred samhällelig acceptans för strukturförändring.

Men för att bli vinnare i dagens omställning behövs flera förändringar:

ett utbildningssystem i världsklass tillgängligt för alla i både stad och på landsbygden

en bättre infrastruktur för omställning och möjlighet till finansiering av studier under hela arbetslivet

en grundinställning som bejakar att utbildning måste vara ett naturligt inslag många gånger under yrkeslivet

för dem som trots allt blir arbetslösa en period behövs trygghetssystem som säkrar inkomstbortfallet. I dag får allt för få ersättning från a-kassan, och taket är för lågt.

I veckan medverkar TCO vid OECD:s möte om grön tillväxt och hållbar utveckling.

Som svensk facklig organisation har vi privilegiet att kunna vara positivt inställda till ny teknik och vi behöver inte vara rädda för den strukturomvandling som den ger upphov till. Det bygger på att vi i Sverige har fungerande system för omställning av de som blir av med jobben på grund av strukturomvandling.

Men självklart ställer omställningsförmågan höga krav på reformer och investeringar i människors kunskap. Nästa regerings utbildningspolitik avgör både hur väl Sverige är rustat för nästa lågkonjunktur och om Sverige fortsatt förmår att ligga i framkant vad gäller grön teknikutveckling.

Arbetsmarknad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Nordmark