Samla kunskaperna

Liberalerna vill skapa ett ledande ­centrum för rehabilitering och habilitering i Uppsala, skriver tre liberaler.

23 maj 1916 11:20

Redan i 2 500 år gamla skrifter om persisk, egyptisk och grekisk medicin beskrivs vikten av rehabilitering. Sveriges första bidrag gavs när fysiologen Per Henrik Ling i början av 1800-talet visade hälsoeffekterna av träning och klassisk massage. Då, i dag och i morgon är många människors framtid helt beroende av god habilitering eller rehabilitering, men det finns många förbättringar kvar att göra.

Liberalerna vill skapa ett ledande centrum för rehabilitering och habilitering i Uppsala.

Under vår tid i majoritet gav vi Akademiska sjukhuset i uppdrag att se över möjligheten att samla rehabiliteringen och två år senare återrapporteras nu resultatet till Sjukhusstyrelsen. ”Ett samlat rehabiliteringscentrum skapas”, skriver sjukhuset. Det är glädjande besked. Vi tror att det gör det lättare för verksamheter att lära av varandra, samtidigt som resurserna räcker längre.

Vi är smärtsamt medvetna om att det är svårare att göra skillnad i opposition. Därför är vi stolta över att ha drivit igenom beslutet att ”habiliteringens specialiserade husläkarmottagning bör utvecklas för att möjliggöra fler besök”.

Nyligen avfärdades dock vårt förslag om att införa vårdval i habilitering och specialistrehabilitering för att ge människor större inflytande över sin vardag.

Vi tror att var och en bäst känner sina egna behov och att familjer vet var deras barn bör få sin träning och övriga habilitering, men för den rödgröna ledningen handlar vårdval inte om människor, utan om profit. Förslaget sågades med motiveringen att de rödgröna inte vill införa ”fri etableringsrätt”.

På andra områden går det bättre. Efter en motion från Liberalerna har kollektivtrafiknämnden lovat att försöka ge människor mer makt över sin vardag. Vi kan inte acceptera att de som betalar för resor till Daglig verksamhet eller färdtjänst också måste betala fullpris de sträckor de kan resa med ”vanlig” kollektivtrafik.

Vi föreslog därför att dessa människor får resa gratis med buss och pendel, och en enig kollektivtrafiknämnd lovade se över om detta är möjligt.

Vi håller tummarna. Det skulle göra livet lite enklare, lite friare och betydligt mer jämlikt.

Patienterna har allt att vinna på kunskap och nya rehabiliteringsmetoder. Vi lämnade därför in en motion om att stötta inrättandet av en professur i rehabiliteringsmedicin. ”Det är i dagsläget inte aktuellt” blev det politiska svaret, men på Akademiska sjukhuset var man positiv. ”Inom den samlade rehabiliteringen planeras rekrytering av två överläkare inom det rehabiliteringsmedicinska området samt ... en professur inom området rehabiliteringsmedicin” konstaterar nu sjukhuset i en skrivelse till Sjukhusstyrelsen. Det är goda nyheter för oss invånare.

Runt patienten finns anhöriga och samhälle.

Anhöriga barn och vuxna måste bli självklart delaktiga i patientens vård, men i dag tvingas många i stället bli professionella samordnare.

Kronisk sjukdom eller skada innebär ett nytt läge i livet för en hel familj, och när livsvillkoren förändras kan hjälp på vägen vara ovärderlig. I en motion föreslår vi att kunskapsutbytet underlättas mellan sjukvården och föräldrar till sjuka barn och att tydliga rutiner fångar upp stressrelaterad ohälsa hos barnens föräldrar. Föräldrar och patienter som behöver det ska även erbjudas en vårdsamordnare.

Dessutom vill vi öka samarbetet med inte minst elevhälsa, förskola och skola för att stärka deras kunskap och förenkla vardagen för kroniskt sjuka barn och deras föräldrar.

Nu håller vi tummarna för att svaret blir JA.

Vi ger oss inte, vare sig i majoritet eller opposition. En strävan för människors framtid som pågått i 2 500 år ska inte ges upp nu. ”I de hus där jag går in skall jag vara till gagn för de lidande” står det i den Hippokratiska eden. Det gäller oss förtroendevalda likväl som de läkare den skrevs för. Rehabilitering och habilitering är investeringar i människor – helt grundläggande för att var och en ska kunna leva ett bra liv. Det är vår skyldighet att värna den möjligheten.

Lina Nordquist, 2:e vice ordf sjukhusstyrelsen (L), Oppositionslandstingsråd

Lena Lundberg, ledamot landstingsstyrelsen (L)

Johan Enfeldt, led vårdstyrelsen (L)

Rehabilitering

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!