De senaste fyra åren har elevresultaten rasat i Uppsala. År 2014, när ­Moderaterna styrde skolan, tillhörde Uppsala Topp 50 i Sverige. År 2017 hamnade Uppsala på plats 146 (av 290). Efter bara tre år med socialdemokratiskt styre tillhörde plötsligt Uppsala rikets sämre halva. Även om resultaten förbättrades något under 2018 presterar fyra av tio kommuner bättre.

Uppsalas underprestation fortsätter och uppvisar monumentala skillnader på skolområdet.

Elevskillnaderna mellan skolor är tydlig (13 procent), men elevskillnaderna inom varje skola är avsevärt större (87 procent). Vid en större skola blir enbart hälften av eleverna godkända i nian. Under mandatperioden har direktövergången till gymnasiet minskat med tio procentenheter. Den ”likvärdiga skolan” har aldrig varit mer segregerad och ojämlik. I Uppsala brister huvudmannens kvalitetsarbete, mål och uppföljning samt styrning och ledning.

Därför behövs en samlad politik för att lyfta elevresultaten.

Moderaterna presenterar i dag elva punkter för höjda elevresultat, bättre arbetsmiljö för lärarna och en mänskligare skola för barn i behov av särskilt stöd. Det är en politik som hänger ihop – varje del är beroende av att de andra delarna är på plats.

1. Fler lärarassistenter med centrala uppdrag i högstadiet, där resultaten är som sämst, så att lärarnas administrativa börda minskas. Samtidigt vill vi utvärdera reformen utifrån IFAU:s standard.

2. Alla lärare behöver gedigen fortbildning. Uppsala kommun behöver ta ansvar för det som lärarutbildningen missat: ett vetenskapligt förhållningssätt och metoder att evidenssäkra undervisningsmetoder. Moderaterna har förberett ett samarbete med forskare från London School of Economics, University of Oxford, Örebro universitet och Institutet för näringslivsforskning. Uppsala ska samarbeta med de bästa.

3. Alla lärare ska kunna utvecklas i sitt yrke och göra karriär genom att undervisa. Moderaterna vill införa en ny karriärtjänst som Meriterad lärare våren 2019. En Meriterad lärare får verktyg att bedriva ”god undervisning” och blir ett viktigt steg för att återupprätta lärarprofessionen.

4. Varje karriärtjänst behöver centrala uppdrag, så att lektorer, förstelärare och meriterade lärare kan undervisa och prioritera kunskapsuppdraget i varje ämne. I framgångsrika skolnationer har lärarna ordentligt med tid för att förbereda varje lektion. Här behöver Uppsala bli bättre. Lärare ska varken vara rastvakter eller utföra onödig administration.

5. Redan i januari 2019 vill Moderaterna lysa ut en tjänst som Analys- och kvalitetschef för en ny central analysenhet med uppdraget att bygga upp strategisk kompetens inom kvantitativ forskning och utbildningsutvärderingar. Det saknas i Uppsala i dag.

6. Moderaterna vill införa central rättning av nationella prov i mars 2019. Svårbedömda ämnen, som svenska och engelska, får företräde. Därefter byggs systemet ut till alla ämnen utifrån de erfarenheter som görs.

7. Analys- och kvalitetsenheten tar även fram relevant statistik. Varje skola och förskola får stöd och hjälp med verkningsfulla åtgärder och insatser när problem uppstår. Det är bråttom: om drygt fyra månader lämnar nästa årskurs skolan.

8. Därtill får analysenheten ansvar för att handleda alla skolutvecklingsprojekt med start den 1 mars 2019. Nya FoU-projekt bedrivs utifrån rigorös forskning och IFAU:s standard. Projekt som saknar goda resultat eller gedigna vetenskapliga metoder avbryts. Lärarna tid ska användas till det som ger positiva effekter för verksamheten.

9. Utbildningarnas mervärde behöver studeras över tid. Uppsala behöver följa viktiga mått, som nationella prov i årskurs sex, så att elevernas progression mellan sexan och nian kan följas. Att centralt beräkna progression är nödvändigt. På så vis avlastas även lärarnas och rektorernas analysarbete.

10. Rollfördelningen rektor–lärare–elev–vårdnadshavare behöver bli tydlig, så att alla vet vad de kan förvänta sig av varandra. Föräldrarna är exempelvis delvis en outnyttjad resurs i dagens Uppsala. Senast augusti 2019 behöver alla vårdnadshavare veta hur de på bästa sätt kan stödja sina barn i skolan.

11. Moderaterna lägger tillbaka hjärtat i politiken. Nu på torsdag, 10 januari, är vi beredda att förstärkta resurserna till våra mest utsatta barn. I ett första steg satsar Moderaterna tolv miljoner kronor mer på alla barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt snabbutreds om ytterligare medel behövs (en TB-light), så att alla elever med särskilda behov får rimliga förutsättningar i livet.

Moderaterna anser att vi har ett särskilt ansvar gentemot de barn som behöver våra gemensamma resurser allra mest.

Många borgerliga väljare vill nu se en skolpolitik för ökade kunskaper. Moderaterna sviker inte sina väljare.