S har misslyckats med integrationen

För Moderaterna är integrationen en högt prioriterad fråga, inte bara i Uppsala utan i hela Sverige, skriver Marta Obminska och Jessica Polfjärd.

23 augusti 2018 11:00

Vi vill att fler än i dag ska lära sig svenska, hitta ett arbete och kunna stå på egna ben. Vårt mål är att fler ska få chansen att komma in i det svenska samhället och kunna bygga sin framtid i Sverige. Detta kräver omfattande reformer på flera områden. Vi behöver ställa tydligare krav i integrationsprocessen och göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete. Det kommer inte att bli enkelt, men det är ett arbete som behöver göras.

Fyra år av Socialdemokratiskt styre har inte förbättrat integrationen i Sverige – vi kan snarare se motsatsen.

Det faktum att regeringen inte har genomfört nödvändiga reformer har lett till att jobbklyftan mellan utrikes och inrikes födda har ökat. Enligt Arbetsförmedlingens siffror var andelen arbetslösa i Sverige nästan fem gånger så hög för utrikes som inrikes födda under första halvåret 2018. I Uppsala län var arbetslösheten bland utrikes födda 17,3 procent att jämföra med tre procent för inrikes födda. Samtidigt har hedersrelaterat våld och förtryck blivit vardag för många unga människor runt om i landet. Det här är utmaningar vi måste ta itu med.

Till att börja med måste det svenska språket prioriteras.

Språket är nyckeln in till den svenska gemenskapen. Att tala perfekt svenska är överskattat, men vikten av att kunna göra sig förstådd kan inte nog betonas. Om integrationen ska fungera så måste vi ställa högre krav på den som kommit till Sverige för att bygga sitt nya liv här.

Språket måste finnas med redan från den första tiden i Sverige. Moderaterna vill att den som söker asyl i Sverige och har goda förutsättningar att beviljas uppehållstillstånd ska ta del av sfi-utbildning från dag ett. På så sätt blir språket en naturlig del av integrationsprocessen och tiden för att lära sig svenska förkortas avsevärt. För öka incitamenten att lära sig språket vill Moderaterna att ett krav på grundläggande språkkunskaper införs för såväl permanent uppehållstillstånd som medborgarskap.

Språket allena räcker emellertid inte för att man ska bli integrerad. Människor måste också klara av att stå på egna ben.

I dagsläget finns det dessvärre få incitament att ta sig ur ett bidragsberoende.

För många hushåll är det till och med negativt ekonomiskt om en medlem av hushållet får ett jobb. Det är orimligt. I Moderaternas Sverige ska det alltid löna sig att arbeta. Vi går därför till val på sänkta skatter, med fokus på låga inkomster, och ett bidragstak som gör att summan av bidragen aldrig kan bli högre än lönen från ett arbete.

Integration är dock mer än bara språk och jobb. Den som inte är fri från förtryck inom familjen kan inte påstås vara fri att skapa sig en egen framtid och leva sitt eget liv. Vi behöver därför ta ett krafttag mot det hedersförtryck som breder ut sig. Moderaterna vill se en egen brottsrubricering och en särskild straffskärpningsgrund för hedersbrott. Vi vill också att samhällsorienteringen för nyanlända ska förlängas och tydligare förmedla våra grundläggande värderingar kring individuella fri- och rättigheter och jämställdhet. Det får aldrig bli så att det svenska samhället anpassar sig efter hederskulturer. Tvärtom är det någonting vi ska motarbeta med kraft.

Sverige står inte utan utmaningar när det gäller integrationen. Men med rätt politiska ambitioner är det dock någonting vi kan klara av tillsammans. Genom satsningar på språk, arbetsmarknad och lag och ordning är vi i Moderaterna övertygade om att integrationen går att lösa. Det kommer under nästa mandatperiod att vara en av Moderaternas mest prioriterade fråga.

Jessica Polfjärd, integrationspolitisk talesperson (M)

Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!