Rödgröna satsningar på socialtjänsten

En utredning har startats i syfte att lyfta fram förutsättningar för att ge socialsekreterarna med utredningsansvar en bättre arbetssituation, skriver Maria Gardfjell (MP).

3 februari 2015 10:37

Vision Uppsala lyfter fram socialsekreterarnas arbetssituation (UNT 24/1). Socialsekreterare tog för ett par år sedan initiativ till "Nu bryter vi tystnaden". De samtal som fördes då bidrog till att många politiker intresserade sig mer för arbetsgivarpolitik. Nu går vi från ord till handling. Debattartikeln ger oss i den rödgröna majoriteten möjlighet att ge svar på vilka förbättringar som håller på att genomföras.

Vi vill att Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller socialt arbete. Det kan inte nog betonas att förebyggande arbete och sociala investeringar är viktiga för att minska ett ökat tryck på socialtjänsten i framtiden.

Vi har som ambition att öka frisknärvaron bland medarbetarna i kommunen. Hälsoförebyggande arbetssätt med ett aktivt arbetsmiljöarbete och friskvårdskuponger är en del i detta. Ser vi till gruppen socialsekreterare ser vi skillnader i statistiken för korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro för medarbetare i olika stadier i livet.

Att personalomsättningen skulle ha varit så hög som 50–60 procent är historiska siffror, om de ens stämmer. För socialsekreterarna finns en kvalitetssäkrad siffra på 12 procent, vilken är nog så problematiskt. För familjerådgivare och biståndshandläggare är siffrorna lägre.

Dock ska man komma ihåg att socialsekreterartjänster är attraktiva som ingångsyrken för många socionomer i en universitetsstad. Ett par års yrkeserfarenhet kan vara toppen för den som vill söka sig vidare till andra uppgifter i andra kommuner eller verksamheter. En viss omsättning behöver inte vara negativ.

På det stora hela har socialsekreterarnas arbetssituation varit besvärlig. Därför har kommunen nu vidtagit flera viktiga åtgärder.

Nya förvaltningschefer har rekryterats till de sociala förvaltningarna och den politiska organisationen har fått en ny nämndstruktur. Vi har från politiskt håll nu fört upp frågan om tydligare ansvar och roller för arbetsmiljön till beslut. Uppsala kommun ska nu utbilda alla chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete. I mars påbörjas ett vidgat chefsutvecklingsarbete med fokus på att utveckla kommunen mer enhetligt och modernt.

Förvaltningarnas arbete med att organisera arbetet på ett tydligare sätt säkerställer både att medborgarna får snabb och rätt hjälp, men också så att medarbetarna kan åstadkomma en bra kvalitet i sitt arbete.

Uppsala kommuns nya organisation som nu har renodlat verksamheterna skapar bättre förutsättning för ledarskap och en bättre arbetsmiljö. I Omsorgsförvaltningen har en bättre och mer kvalitativ kontakt med klienterna gynnats genom att en handläggare inom ett arbetslag får ansvar för ”sin” brukare.

För att förändra arbetssättet inrättas nu en ny funktion – specialisthandläggare. I samband med nästa löneöversyn kommer ytterligare en handläggarnivå inrättas. Att få en tydlig struktur och fördelning på enhetschef, specialisthandläggare, samt socialsekreterare ger förvaltningarna möjlighet att erbjuda utvecklingsvägar inom yrkena. Möjligheter till karriärutveckling och mer kvalificerade och utvecklande uppgifter kommer att göra det självklart för många medarbetare att vara kvar i kommunen. I och med att lön sätts utifrån delegerat ansvar och prestation så får vi också en löneutveckling som stärker medarbetarna ytterligare.

En utredning har startats i syfte att lyfta fram förutsättningar för att ge socialsekreterarna med utredningsansvar en bättre arbetssituation.

Utredningen omfattar frågor om a) administrativt stöd, b) handledning, c) kompetensutveckling, d) ärendefördelning, e) karriärutveckling och f) uppföljningsplaner. Inom olika enheter behövs helt enkelt olika slags åtgärder.

Även om många viktiga steg redan tagits vill vi fortsätta att förbättra kommunen. Det är inte enbart ordning och reda och en tydligare styrning som ger bättre resultat och arbetsmiljö.

Socialsekreterarna har många gånger själva lyft fram att yrkesstoltheten fått sig en törn av den hårda styrning av kommunal verksamhet som kännetecknar New Public Management. Ökade frihetsgrader och möjlighet att själv vara med och bidra med strategisk kunskap skapar också en drivkraft att göra ett bättre jobb. Det här ger oss i den rödgröna majoriteten anledning att delta i det arbete som civilminister Ardalan Shekarabi (S) initierat för att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetare i offentlig sektor. Socialsekreterarnas kunnande och yrkesetik måste vara vägledande när vi utvecklar verksamheterna framöver.

Maria Gardfjell, 1e vice ordförande (MP) i kommunstyrelsen

kommunalråd med ansvar för HR och arbetsgivarfrågor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!