Replik: HBTQ-stöd finns!

Arbetet med att förbättra HBTQ-personers hälsa genomförs brett i länet, skriver Malin Sjöberg Högrell (L) i en replik på Vivianne Macdisi (S).

9 september 2019 01:00

Vivianne Macdisi kritiserar på UNT Debatt (23/8) Region Uppsalas blågröna styre för HBTQ-arbetet, och menar att särskilda insatser för denna grupp behövs. Vi delar helt inställningen att mer behöver göras för att möta HBTQ-personers behov av vård, och genomför därför åtgärder för att förbättra bemötandet. Det är dock en missvisande bild Macdisi ger av att inkludering och likabehandling inte prioriteras.

Som Macdisi påpekar är HBTQ-personer i högre grad drabbade av psykisk ohälsa. Dessutom finns ett bemötandeproblem, många verksamheter i samhället utgår från en heteronorm och lyckas därför inte bemöta HBTQ-personer och sätta sig in i deras vardag. Detta gör att förtroendet för flera offentliga instanser är lägre inom denna grupp, och vården är inget undantag.

Åtgärder för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer är därför nödvändiga. Därför genomför vi en bred satsning för att höja HBTQ-kompetensen inom våra verksamheter. Lasarettet i Enköping och Folktandvården är sedan tidigare HBTQ-certifierade, och det pågår sedan våren 2019 en grundutbildning i likabehandling för chefer och medarbetare i Region Uppsala.

Vidare pågår en fördjupningsutbildning inom flera verksamheter som ska utveckla deltagarnas normmedvetenhet och kunskaper om normers inverkan. Genom utbildningen stärker verksamheterna som ofta möter unga HBTQ-personer sin förmåga att ge dessa ett optimalt bemötande.

Precis som Macdisi skriver mobiliserar krafter som vill begränsa människors rätt att vara och älska vem man vill. Men de kommer inte att få stå i vägen för Region Uppsalas viktiga arbete för inkludering och likabehandling. Det är något samtliga partier i det blågröna styret är fullständigt överens om.

RFSL har stor erfarenhet och relevanta kunskaper om frågan, och en fortsatt dialog där vi kan ta del av dessa erfarenheter är viktig för oss. Vi förstår argumenten för specialistkompetens inom HBTQ, och det ska även beaktas i utformningen av Regionens arbete för inkludering. Det är dock ingen långsiktig lösning att ge RFSL ansvaret för det här patientarbetet, genom verksamheter som annars fallit inom ramen för upphandling.

Statsbidrag är heller inte den mest hållbara lösningen för ständigt pågående uppdrag som vård och behandling av patienter. Som vi sett kan det förändras av faktorer bortom vår kontroll. Patienter måste kunna känna förtroende för Region Uppsalas förmåga att leverera adekvat vård, det är där vi måste lägga krutet.

I längden är det effektivast att arbeta för att stärka HBTQ-kompetensen i Region Uppsalas regi. Det kan innefatta lösningar där vi har en samsyn med RFSL, det innefattar de åtgärder som pågår för att stärka kompetensen inom nyckelområden, så att unga HBTQ-personer som vården och psykiatrin möter ska behandlas lika och få sina behov tillgodosedda.

Vården ska inte bara hålla en god kvalitet, den ska även vara jämlik för alla. Därför behövs flera åtgärder, som de utbildningsinsatser som pågår, för att regionens verksamheter verkligen ska vara det. Det behövs även en god dialog med nyckelparter som RFSL. Alla ska ha samma rätt till vården oberoende av sexualitet eller könsidentitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Sjöberg Högrell (L)