Regeringen motarbetar skogsnäringen

Regeringens politik fördyrar och försvårar för svenskt skogsbruk, skriver Lars Hjälmered och Niklas Wykman.

29 april 1916 10:52

Skogen är viktig för Sverige. Denna vecka hålls den årliga skogsnäringsveckan i Stockholm där intressen för skogen och skogsnäringen samlas. Förra året bidrog skogsindustrin till 128 miljarder kronor i export och till att uppemot 175 000 människor har ett jobb att gå till. Skogsbruket är därmed en av Sveriges viktigaste näringar.

Veckans diskussioner är angelägna då Sverige är ett av världens skogrikaste länder.

Det är därför mycket bekymmersamt att den politik som regeringen bedriver på flera sätt fördyrar och försvårar för skogsbruket.

Över hälften av Sverige är täckt av skog. Internationellt spelar svensk skogsindustri en betydande roll, Sverige är världens tredje största exportör av sågade trävaror och vår massa- och pappersindustri är Europas tredje största. Skogsindustrin står för nästan tolv procent av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde. Det är viktigt att vi tar hand om vår skog, att mogen skog avverkas och ersätts med ny, samtidigt som skogsbruket bidrar till vår tillväxt. Skogen och skogsnäringen har varit och är av stor betydelse för vårt samhälle och vår välfärd.

För att skogsindustrin ska fortsätta skapa jobb och tillväxt krävs det att den behåller och stärker sin konkurrenskraft.

Politiska reformer kan antingen underlätta verksamhet och frigöra större potential som leder till högre tillväxt och fler jobb. Men de kan också fördyra och försvåra för en viktig basindustri för Sverige.

Vi presenterar därför tre viktiga områden där regeringens politik fördyrar och försvårar för skogsnäringen.

Här blir även tydliga skiljelinjer mellan Moderaterna och regeringspartierna synliga. Gemensamt för dessa tre områden är att de kommer ha stor bäring på den fortsatta utvecklingen inom svensk skogsindustri.

• Skogspolitiken. Om Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag blir verklighet kommer 17 procent av den produktiva skogen att göras om till naturreservat. I dagsläget skyddas cirka 4 procent. Det skulle riskera att 26 000 jobb försvinner. Många av dem finns i bland annat Västernorrland och Värmland, då 24 respektive 30 procent avVärmlands och Västernorrlands industrianställda finns inom skogsindustrin.

• Höjda skatter på energi. Vi ser nu regeringens energipolitik omsättas i praktiken med fyra kärnkraftsreaktorer som stängs ned i förtid och återstående under stark press. Sverige är ett energiberoende land. Klimatet är kallt, avstånden är stora och vår industri elintensiv. Vi är också unika med effektskatt på kärnkraft. Regeringen har nu höjt effektskatten och förmår inte ge några besked i hur den kommer se ut framöver. Blir dessutom Miljöpartiets förslag för vattenkraften verklighet så begränsas dessutom den med 20 procent. Regeringens politik äventyrar en trygg elförsörjning.

• Skatt på avstånd. Regeringen har höjt skatten på drivmedel och har fortsatt för avsikt att införa en kilometerskatt. En skatt på avstånd utan direkt koppling till miljönytta. Blir detta verklighet kommer det kraftigt fördyra transporter och slå hårt mot såväl skogsnäringen som för transportsektorn och industrin i stort. En annan viktig transportfråga är vikt och längd på lastbilar. Järnväg kan aldrig bli ett fullt alternativ till lastbilar i skogsnäringen. Här finns stora miljövinster att göra. Det är Miljöpartiet motståndare till.

Vi tror att det är möjligt för Sverige att upprätthålla en tätposition inom högteknologisk basindustri med en politik som sätter investeringar, jobb och en stabil energipolitik före bidrag och subventioner.

Regeringens omfattande skattehöjningar fungerar som en bromskloss för jobb och tillväxt och försämrar skogsindustrins konkurrenskraft. I en orolig tid då varje utebliven skattekrona och försämrad konkurrenskraft för industrin slår hårdare än någonsin mot vår gemensamma välfärd blir dessa tre frågor särskilt viktiga. Sveriges skogsindustri förtjänar besked från regeringen. Vårt budskap är tydligt: vi föreslår en sänkning av effektskatten till tidigare nivå och vill se över om effektskatten kan avskaffas helt på sikt, förutsatt att det sker ansvarfullt med hänsyn till offentliga finanser. Vidare vill vi inte införa kilometerskatten som är en skatt på avstånd och vi ger skogsbruket mer kompensation för dieselskatten än regeringen. Vi behöver i stället bevara och stärka svensk skogsindustri.

Lars Hjälmered (M), näringspolitisk talesperson

Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!