Rädda Svenska institutet i Paris!

Att lägga ned Svenska institutet i Paris då Sverige är EU-ordförande kan skada Sveriges anseende i Europa och världen, skriver Sara von Arnold m fl.

22 juli 2009 00:01
Undertecknade har med bestörtning tagit del av planerna att lägga ner Svenska institutet i Paris. Enligt vår mening skulle en sådan nedläggning få mycket negativa konsekvenser. Många kan vittna om att institutet gör utomordentlig nytta genom sina utställningar, sina program och övriga kontaktskapande möten. På detta sätt främjar de effektivt svensk kultur utomlands. Detta har givetvis ett egenvärde men är också utomordentligt viktigt i en tid, då kulturuttryck som musik, konst, arkitektur, design kommit att väga allt tyngre i handelsutbyten mellan världens länder.

Särskilt Sverige har under de senaste decennierna visat prov på starka framgångar inom kulturexport. Kultur har därmed blivit en faktor att räkna med för landets ekonomiska framtid.
En nedläggning av institutet framstår inte bara som ett kulturellt fattigdomsbevis utan även som ett vittnesbörd om bristande förståelse för dessa förhållanden.

Att nedläggningen dessutom är planerad under en period då Sverige har förtroendet att som ordförandeland leda Europeis­ka unionen, innebär en stor risk att Sveriges anseende skadas inte enbart i Paris och Frankrike utan även i övriga Europa och i världen.

Men det är inte bara kulturen och våra kulturella förbindelser som står på spel. Även för universitet och högskolor skulle en nedläggning bli ett hårt slag i en tid då allt starkare krav ställs på internationalisering och kontakter med utländska universitet.

Dagens studenter och forskare uppmanas ständigt att vända sig utåt och att utveckla i synnerhet europeiska perspektiv och kompetenser. Bolognamodellen har skapats för att europeiska studenter ska kunna röra sig mellan olika europeiska länder för sin utbildning och yrkesverksamhet. Samtidigt prioriteras europeisk forskning inom ramen för Lissabonprocessen, som har till syfte att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.

I båda dessa avseenden intar Frankrike en ledande ställning. Vi har därför stort behov att utveckla förbindelserna med detta land. Förslaget att avveckla Svenska institutet i Paris går också på tvärs mot de nämnda två grundläggande processerna inom Europeiska unionen.

Att lägga ner ett så väl fungerande och unikt institut skulle motverka den internationalisering i allmänt och den europeisering i synnerhet som präglar dagens svenska samhälle. En nedläggning skulle vara ett allvarligt bakslag för strävandena att öka svenska studenters och forskares möjligheter att integreras i den europeiska forskningsgemenskapen. Institutet är ett viktigt centrum för möten mellan framför allt svenska och franska forskare men även för sammanträffanden med forskare från andra länder.

Svensk forskning har sålunda över åren fått många betydelsefulla impulser här genom olika symposier och seminarier.

Dessa har behandlat ett stort antal problem inom många discipliner. Inte minst har institutet varit väsentligt då det gällt att samla forskare kring brännande områden för att diskutera viktiga tvärvetenskapliga frågor. Institutet har kommit att bli en intellektuell miljö som starkt inspirerat humanister, samhällsvetare, naturvetare, tekniker och medicinare. Därutöver har det, vilket är angeläget att erinra sig i tider av ökade ambitioner rörande svensk konkurrenskraft, varit en betydelsefull plats för möten med och mellan företag inom näringslivet.

Svenska institutet i Paris måste få vara kvar — och stärkas.
Sara von Arnold
preses, Skogs- och lantbruksakademien
Åke Barklund
sekreterare, Skogs- och lantbruksakademien
Mats Edblom
preses, Konstakademien
Peter Englund
ständig sekreterare, Svenska Akademien
Gunnel Engwall
preses, Vitterhetsakademien
Kjell Espmark
ledamot, Svenska Akademien
Olle Granath
ständig sekreterare, Konstakademien
Åke Holmquist
ständig sekreterare, Musikaliska Akademien
Kjell Ingebretsen
preses, Musikaliska Akademien
Svante Lindqvist
preses, Vetenskapsakademien
Björn O Nilsson
vd, Ingenjörsvetenskapsakademien
Erik Norberg
sekreterare, Vitterhetsakademien
Lena Treschow Torell
preses, Ingenjörsvetenskapsakademien
Gunnar Öquist
ständig sekreterare, Vetenskapsakademien
UNT 21/7 2009
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!