Rädda Blodstensskogen

Feministiskt Initiativ uppmanar samtliga ledamöter i plan- och byggnadsnämnden att reflektera kring konsekvenserna för byggenskap i Blodstensskogen, skriver representanter för Fi.

16 november 2018 10:00

Den 6 november påbörjades den nya granskningen av byggnationen i Blodstensskogen, eller i kvarteret Södra Kalkstenen som den kallas i detaljplanen. Ändringsförslaget, som endast innebär en minskning på ett hus, innebär knappast att så mycket skog avvaras att problemen med den ursprungliga planen inte skulle kvarstå. Feministiskt Initiativ ser tre grundläggande problem med detaljplanen.

Blodstensskogens sociala och ekologiska värde är en viktig anledning till att detaljplanen anses olämplig.

Blodenstensskogen utnyttjas dagligen av både gamla och unga, och utgör för många en unik möjlighet till vistelse i natur. Vägarna i skogen är tillgänglig för både rullstol och barnvagn, vilket bidrar till dess attraktion för närboende. Skogen har också ett ekologiskt värde, kommunens egna inventering av naturvärden visar att där finns flera rödlistade arter och att tallskogen är 200 år gammal. Att skövla Blodstensskogen vore respektlöst både utifrån social och ekologisk hållbarhet.

Det är allmänt känt att det råder bostadsbrist i det snabbt växande Uppsala.

Men bristen av bostäder gäller framförallt billiga hyresrätter, inte av bostadsrätter som majoriteten av byggplanerna består av.

Som detaljplanen ser ut nu ska det byggas tre punkthus med åtta våningar för bostadsrätter mitt i skogen. Längs Norbyvägen ska ett hyresrättshus med fem våningar byggas som även ska fungera som en bullerblockad för bostadsrätterna. Hyresgästerna får bo i bullriga hyresrätter, medan de som har möjlighet att köpa en bostad får njuta av tystnad och fin utsikt. Majoriteten av skogen skulle alltså till förmån för höghus som majoriteten av de i bostadsbrist ändå inte har råd att bo i.

Slutligen anser Feministiskt Initiativ att det är olämpligt att en sådan kontroversiell plan röstas igenom så nära inpå maktskifte i nämnden.

Nätverket Rädda Eriksbergs skogar har länge visat starkt motstånd mot detaljplanen, och vi vill betona vikten av dialog med lokalbefolkningen. Politikerna i Uppsala ska företräda folket, inte underminera dem. Genom att inte lyssna på den kritik som framförts så bryter vi mot demokratins mest grundläggande princip. Makten ska alltid utgå från folket.

Feministiskt Initiativ uppmanar samtliga ledamöter i plan- och byggnadsnämnden att utifrån ovanstående argument reflektera kring konsekvenserna för byggnation i Blodstensskogen. Att Blodstensskogen i stället bör bli ett naturreservat bör tyckas lika uppenbart för dem som för oss.

Stina Jansson, ledamot Kommunfullmäktige F!

Charlie Strängberg, ersättare Kommunfullmäktige F!

Lovisa Johansson, ledamot Kommunfullmäktige F!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!