Problemen är utbredda

Ingen ska behöva leva under hedersförtryck, ­skriver Marta Obminska och Fredrik Ahlstedt.

21 januari 2019 00:30

I dag, 21 januari, är det 17 år sedan Fadime Sahindal i hederns namn mördades av sin pappa i Uppsala. Några månader tidigare hade hon talat i riksdagen om sin utsatta situation och det bristande stöd hon upplevde från samhället.

I dag är hedersrelaterat förtryck och våld än mer utbrett och kryper längre ner i åldrarna.

Även om kunskapen hos myndigheter, civilsamhället och privatpersoner är större i dag har för lite skett på området de senaste 17 åren. Nu krävs krafttag för att garantera mänskliga fri- och rättigheter för alla i Sverige.

Det finns i dag många, inte minst unga kvinnor och hbtq-personer, men även heterosexuella pojkar och män, som lever under press från så kallade moralpoliser och inte får umgås med vem de vill eller leva som de vill. Att sätta sina egna villkor, testa egna vägar, utbilda sig, kanske misslyckas och börja om igen, är för dessa människor inte ett alternativ. Familjens heder och respekt kommer först och varje steg måste kontrolleras.

I Uppsala uppger två tredjedelar av utrikesfödda flickor i nionde klass att de inte får bestämma helt själva vem de ska gifta sig med.

Det visar en studie som Tris utfört på uppdrag av Uppsala kommun och länsstyrelsen i Uppsala län. Så ska ingen behöva leva sitt liv.

Moderaterna nationellt har ett antal förslag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck:

Inför en särskild brottsrubricering, olaga frihetsbegränsning. Det skulle kriminalisera många av moralpolisernas gärningar och förbjuda tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott, med grov fridskränkning som förebild. Gärningsmannakretsen ska då vidgas till att omfatta fler personer och gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.

Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

Inför utökad samhällsorientering med samhällstest redan under nyanländas första tid i Sverige. Frågor om rättigheter och skyldigheter rörande barnuppfostran, jämställdhet och hedersproblematik ska vara ett obligatoriskt inslag i samhällsorienteringen.

Vi vill också kartlägga förekomsten av moralpoliser för att på bästa sätt kunna sätta in resurser där det krävs som mest.

Utöver det krävs samverkan mellan skola, sjukvård, socialtjänst och samhället i stort. Den som är eller riskerar att bli utsatt får aldrig falla mellan stolarna. Vi bär alla ett ansvar för att värna grundläggande fri- och rättigheter. Exempelvis finns Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet, vilket har ett nationellt ansvar att höja kunskapsnivån om hedersrelaterat våld. Förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete mot hedersförtryck i Uppsala är alltså goda.

Att varje år uppmärksamma Fadime Sahindal är, liksom ­Fadime själv och det minnesmärke i Uppsala som bär hennes namn, en symbol som ständigt ska påminna om allas ansvar att bekämpa hot och våld.

Varken hot, våld eller trakasserier hör hemma i ett demokratiskt ­samhälle där alla har rätt att uttrycka sig på fredlig väg och har rätt att göra sina egna livsval. Vi som har frihet måste ta ansvar och fortsätta arbeta för allas rätt till den friheten.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) i Uppsala kommun

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län och goodwillambassadör för GAPF 2018

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!