One Planet Bergsbrunna

Ett utbyggt Bergsbrunna måste göras till världens ledande klimat- och resurssmarta stad. Det finns inget alternativ, skriver fyra arkitekter.

6 december 2018 00:30

FN:s klimatpanel slår fast att vi omedelbart måste ändra kurs om vi ska kunna bromsa uppvärmningen av jorden. Vår konsumtion och förbrukning av jordens resurser måste också minska drastiskt för att ligga inom ramen för vad mänskligheten tål.

Urbanisering är en stark trend och städer står för en stor del av miljöbelastningen både vad gäller klimat och resursförbrukning. Nu ska vi i Uppsala bygga en ny stad i Bergsbrunna med 33 000 bostäder och därtill arbetsplatser, skolor och service.

Det motsvarar nästan 70 000 nya Uppsalabor – en oerhörd satsning och en makalös möjlighet.

Vi vill uppmana Uppsala kommun och Region Uppsala att ta en tydlig global ledarposition inom hållbar stadsutveckling och visa världen att det är möjligt att både bygga och leva i en stad med ett hållbart ekologiskt fotavtryck.

I Uppsala finns både engagemanget, kunskapen och resurserna. Avtalsparterna i Uppsalapaketet visar höga ambitioner vad gäller exempelvis mobilitet och energiförsörjning. Där är vi redan på god väg framåt – Uppsala har belönats för sitt arbete med hållbara transporter och förnybar energi med utmärkelsen ”Årets klimatstad 2018”.

Det vi behöver nu är en gemensam, visionär och konkret målbild som beskriver helheten och innefattar alla aspekter av hållbarhet som vi kan samlas kring för en fortsatt stark utveckling.

Något vi kan rikta vår drivkraft mot och som kan stärka framtidstron. Det liv som ska levas i de områden vi nu planerar för måste se helt annorlunda ut än det liv vi lever idag. Och målen för det vi bygger måste sättas högre än någonsin förut om vi ska lyckas ställa om till ett liv inom ramen för vad vår enda planet tål.

Låt oss bygga ”One Planet Bergsbrunna”, ett pilotprojekt som verkar vid det möjligas horisont.

Vi föreslår tre strategier

1. Fatta ett tidigt beslut om att Bergsbrunna ska bli världens ledande klimat- och resurssmarta stad. One planet-konceptet skulle innebära en radikal omställning vad gäller planering, tekniska system, byggande, materialhantering och livsmönster. Ställ krav på alla inblandade aktörer att uppnå cirkulära flöden med ett absolut minimum av avfall, utsläpp och resursförbrukning i alla skeden. Omställningen måste långsiktigt ske på affärsmässiga grunder men det krävs stora initiala satsningar för att frångå ”business as usual”. I Bergsbrunna har vi kanske bättre ekonomiska förutsättningar för att lyckas än någon annanstans.

Kalkylerna för fyrspåret med stationer i Bergsbrunna och Alsike visar att varje satsad krona ger omkring 1,70 kronor tillbaka. Detta gör fyrspåret till en av de mest samhällsekonomiskt lönsamma satsningarna i landet.

Hållbara städer står högt på den politiska agendan och det finns goda möjligheter till finansiering av delprojekt från myndigheter och andra finansiärer i såväl Sverige som EU. Om vi inte satsar här och nu så är det viljan som brister och inte ekonomin.

2. Etablera Bergsbrunna som ett nationellt centrum för innovativ och hållbar byggnads- och stadsutveckling. En fysisk mötesplats och ett levande laboratorium för nya, innovativa lösningar kring tekniska system och hållbara livsmönster, där cirkulära flöden och klimatneutralitet ska vara grundläggande principer.

Byggbranschens ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” redovisar analyser som pekar på att vi med i dag känd teknik kan minska klimatpåverkan i byggandet med cirka 40 procent.

För att nå ett klimatneutralt byggskede krävs alltså att en mängd innovationer utvecklas och görs både tillgängliga och konkurrenskraftiga. Gör Bergsbrunna till den bästa platsen för att pröva, utvärdera och etablera nya lösningar.

3. Fokusera på människors välbefinnande. En hållbar stad måste också sätta människan i centrum, vilket är en av huvudpunkterna i Uppsala kommuns nya stadsbyggnadsidé. Vi vill gärna tolka det som att man i ännu högre grad än i dag utgår från människors välbefinnande i stadsplaneringen.

Det finns forskning som på ett mätbart sätt kan visa hur stor påverkan dagsljus, solljus, grönska och buller har på vår psykiska hälsa.

Vi har också mycket kunskap om exempelvis hur offentliga torg och parker kan utformas för ökad delaktighet, hur gator och platser kan utformas för att goda grannskap ska ha möjlighet att utvecklas. All den här kunskapen måste vara central när vi gestaltar nya och täta livsmiljöer. Vi är övertygade om att arkitektur kan få människor att må bättre. Rent av göra människor lyckligare.

Uppsala är en välmående kommun i ett välmående land. Vi ligger i Sveriges starkaste tillväxtaxel i en av Europas mest innovativa regioner. Uppsala kommun har fått flera utmärkelser för sitt klimatarbete och här finns ett engagerat näringsliv som samarbetar i Uppsala klimatprotokoll. Fyrspåret förväntas bli en av de mest lönsamma satsningarna i landet och regeringen ser och stödjer aktivt hållbarhet som en av Sveriges stora exportmöjligheter.

Om vi inte väljer att göra den här satsningen här och nu – så var och när?

Nina Wittlöv Löfving, arkitekt SAR/MSA, partner på White Arkitekter

Anders Tväråna, arkitekt SAR/MSA, partner på White Arkitekter

Anna-Lena Elfving, arkitekt SAR/MSA, partner på White Arkitekter

Martin Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner på White Arkitekter

Stadsplanering

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!