Nytt strandskydd behövs

Strandsskyddet bör decentraliseras och liberaliseras, skriver företrädare för Centerpartiet i Uppsala kommun.

23 augusti 2019 01:00

Företag och människor på landsbygden behöver större möjligheter att utvecklas. Det borde vara en självklarhet att kunna verka och bo vid områden som gränsar till vattendrag, men detta försvåras av det nuvarande strandskyddet. Det vill Centerpartiet ändra på. Som en del av Januariavtalet tillsattes därför en utredning förra månaden, som syftar till att få en grundläggande reform av strandskyddsreglerna. Riksdagen har beslutat om lättnader i strandskyddslagstiftningen vid två tillfällen, senast 2009.

Men resultaten har inte varit de förväntade – snarare uppfattar många att reglerna blivit än krångligare. Därför är denna utredning mycket välkommen, och särskilt glädjande är att regeringspartierna S och MP ställt sig bakom direktiven. Så sent som mandatperioden 2010-2014 var båda partier starka motståndare till att få mer flexibla regler för strandskyddet.

Framför allt ska regelverket i framtiden ta mer hänsyn till att sjö- och strandförhållanden varierar runt om i landet. Tillgången till sjöar och stränder varierar i Sverige och i vårt län, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Att bygga på mark som gränsar till ett vattendrag, är dock lika begränsat och svårt oavsett var det sker.

Centerpartiet vill se en ökad differentiering i tillämpningen och införa ett tydligare utvecklingsfokus i strandskyddslagstiftningen. Den utredning som tillsatts ska utarbeta förslag som förbättrar förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet - främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Likaså ska utredningen syfta till att utveckla strandskyddet för att värna den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.

Dessutom ska det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten öka. Det är i grunden skevt att kommunerna å ena sidan har mandat att bedriva så viktiga verksamheter som skola, socialtjänst och äldreomsorg, men å andra sidan inte är betrodda med att få avgöra vilka områden som lämpar sig för strandnära bebyggelse.

Låt oss vara tydliga: Centerpartiet anser inte att strandskyddet ska slopas helt. All nybyggnation ska naturligtvis anpassas till och smälta in i den natur- och kulturmiljö där den uppförs. Byggande nära vattendrag ska ske med stor försiktighet i högexploaterade områden och utmed strandlinjer med dokumenterat stora naturvärden, inte minst för att värna friluftslivet. Men reglerna måste bättre förhålla sig till att situationen ser olika ut i olika delar av landet. I Arjeplogs kommun skulle varje invånare kunna ha tre sjöar och mer än fem kilometer strand vardera att bosätta sig intill. Det är inte rimligt att samma regler ska gälla där som i Öregrund eller i Smögen.

Ett annat perspektiv som utredningen mycket väl skulle kunna pröva, är att använda så kallad omvänd bevisbörda i vissa områden. På så sätt måste kommun eller länsstyrelse visa varför och på vilket sätt en planerad byggnation står i strid med strandskyddet, istället för som idag när skydd är norm och markägaren måste bevisa varför en dispens ska kunna tillämpas.

Vi är övertygade om att utredningen ska ge bättre förutsättningar för alla de småföretagare och gröna näringar som verkar i naturområden med hittills outnyttjad potential. Dessutom kommer ändringarna att medföra att fler människor som vill bo på landsbygden permanent kan göra det – i vår kommun och i övriga delar av vårt stora län.

För Centerpartiets del är ambitionen glasklar – strandskyddsutredningen ska följas av fler frihetsreformer för landsbygden. Utifrån Januariavtalet ska politiken fortsätta ge större möjligheter för företag och människor som verkar i landsbygdsområden att utvecklas.

Mattias Johansson

ledamot Arbetsmarknadsnämndens AU (C), Uppsala kommun

Mats Åhlund

andre vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (C), Uppsala kommun

Karin Ericsson

ledamot Plan- och byggnadsnämnden (C), Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!