Nya men dyra cancerläkemedel

Prissättningen av ett nytt preparat mot malignt melanom riskerar att skapa orättvisor. Behandlingen måste vara lika över hela landet, skriver Gustav Ullenhag med flera.

8 augusti 2011 16:59

För några veckor sedan avslutades ASCO, den årliga och tongivande stora cancerkongressen i Chicago. Bland årets stora nyheter återfinns en ny typ av behandling mot spritt malignt melanom. Detta är verkligen glädjande då sjukdomen hittills varit mycket svårbehandlad.

Det nya immunstärkande preparatet är en antikropp som benämns ipilimumab och ges i blodet. Antikroppen godkändes för användning i USA 28/3 i år av amerikanska läkemedelsmyndigheten, Federal Drug Agency (FDA). I två stora studier har patienter med spritt malignt melanom behandlats med denna antikropp. I den ena studien levde de som fick ipilimumab i genomsnitt 10 månader vilket var 3,5 månader längre än de som inte lottades till att få preparatet. I den nu presenterade studien har effekten av höga doser ipilimumab jämförts i tillägg till etablerad behandling (dakarbazin) hos tidigare obehandlade patienter. De som fick den experimentella behandlingen levde i genomsnitt 11 månader vilket var 2 månader längre än patienterna i standardarmen.

Enligt uppgift kan den europeiska läkemedelsmyndigheten, European Medical Agency (EMA) komma att godkänna ipilimumab redan i augusti i år. Godkänner EMA, som inte tar någon hänsyn till kostnader preparatet är det fritt fram för användning i Sverige.

Nu visar det sig att det pris som satts på ipilimumab i USA är åtminstone dubbelt så högt som förväntat. Enligt våra beräkningar kostar det behandlingsschema som använts i den första studien (låg dos ipilimumab och endast fyra behandlingar) cirka 740 000 kronor. Om detta pris kommer att gälla i Sverige kommer det att bli det i särklass dyraste läkemedlet mot cancer.

Det pågår studier för att se om ipilimumab också kan öka chansen för bot efter kirurgi hos patienter med hög risk för återfall. Sverige deltar i en studie med hög dos ipilimumab och längre behandlingstid. Det torde bli mycket kostsamt om studien utfaller positivt och denna behandling införs.

Vår utgångspunkt är att alla patienter som bedöms ha nytta av framtida cancerläkemedel även fortsättningsvis ska få dessa kostnadsfritt efter godkännande av EMA. Frågan är dock var gränsen går för vad som är rimligt att betala.

I Storbritannien har redan vissa antikroppsbehandlingar bedömts som för dyra och subventioneras inte av det allmänna systemet. Mot denna bakgrund vill vi uppmana företaget som har patentet på ipilimumab, BMS att ta sitt samhällsansvar och se till att priset på ipilimumab blir mycket lägre i Europa än i USA så att behandlingen kan erbjudas alla patienter som behöver den. Vi önskar också få en debatt bland ansvariga politiker och skattebetalare om vad som är rimligt att betala för cancerläkemedel.

Det är ytterst angeläget att ipilimumab inte endast ges till en del av de patienter i Sverige som bedöms ha nytta av läkemedlet. Behandlingen av patienterna måste vara lika över landet.

Slutligen vill vi påpeka att tablettbehandling av maligna melanom också visat lovande resultat i stora studier. Dessa farmaka kommer sannolikt att godkännas av myndigheterna för behandling av patienter med spridd sjukdom i nästa år. Inte heller de lär bli billiga. Men till skillnad från ipilimumab har de fördelen att vi kan utnyttja test (så kallade prediktiva test) för att välja ut vilka patienter som har stor sannolikhet att ha nytta av behandlingen.

Det är nödvändigt att svenska patienter med malignt melanom snabbt får tillgång till dessa nya och lovande behandlingar på ett jämlikt sätt – detta kräver en realistisk prissättning.

Gustav Ullenhag

överläkare och diagnosansvarig för malignt melanom onkologikliniken, Uppsala universitetssjukhus

Gunilla Enblad

professor och verksamhetschef

onkologikliniken, Uppsala universitetssjukhus

Johan Hansson

överläkare, docent och diagnosansvarig

för malignt melanom kliniken för onkologi

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Ulrika Stierner

överläkare och diagnosansvarig för malignt melanom,

kliniken för onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Lotta Lundgren

överläkare och diagnosansvarig för malignt melanom

Södra sjukvårdsregionen

Ingrid Ljuslinder

överläkare och diagnosansvarig för malignt melanom onkologikliniken, Norrlands universitetssjukhus

Christer Lindholm

överläkare, docent och vårdprogramansvarig regionalt cancercentrum sydöst, Universitetssjukhuset Linköping

UNT 9/8 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!