Nya grepp mot diskriminering

Bland mycket annat kommer den nya regeringen att ta nya tag mot diskrimineringen av funktionshindrade, skriver Niclas Malmberg och Åsa Puide (MP).

Åsa Puide

9 oktober 2014 09:30

Regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är nu uttryckt i en regeringsförklaring full av för många efterlängtad politik. Medan vissa av de frågor som betonades i regeringsförklaringen genast har börjat stötas och blötas i media, är det andra viktiga frågor som har hamnat mer i skymundan.

Frågor som rör personer med funktionsnedsättning är en sådan sak, trots att över en miljon personer i Sverige beräknas ha någon typ av funktionsnedsättning. Inte desto mindre rymde regeringsförklaringen många viktiga utfästelser här. För personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb. Vidare ska ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Och den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas, så att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.

Grunden i den nya diskrimineringslagen är mycket bra och innebär att det klassas som diskriminering om en person med funktionsnedsättning missgynnas på grund av att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska kunna leva i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Men i praktiken är nuvarande lag utformad så att de allra flesta företag, affärer, caféer, restauranger och hälso- och sjukvårdsinrättningar inte berörs, då såväl privatpersoner som företag med färre än tio anställda är undantagna.

Hur långt Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer med en proposition i frågan är förstås ännu osäkert. Utan egen majoritet i riksdagen måste stöd sökas från andra håll. Inte ens med Vänsterpartiet erhålls majoritet, något eller några av allianspartierna måste också ställa sig bakom en proposition. Det här är en fråga som handlar om individens frihet och möjlighet att kunna leva ett liv som de flesta andra, utan att begränsas av att samhället skapar hinder i vardagen. Det borde därför vara en självklar politik för varje parti som kallar sig liberalt. Vår förhoppning är därför att solidariteten med personer som har en funktionsnedsättning väger tyngre än prestigen att hålla ihop alliansen och till varje pris försvara den tidigare regeringens beslut, även när beslut visats vara otillräckliga.

Niclas Malmberg

Riksdagsledamot (MP)

ersättare i kommunfullmäktige (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!