Nödvändiga åtgärder

Gymnasieskolan måste nå en långsiktigt hållbar ekonomi, skriver Caroline Andersson (S), Linda Eskilsson (MP) och Sverker Åslund (V).

13 april 2015 14:00

Uppsala är en kunskapsstad där många elever når goda resultat och i hög utsträckning tar sig vidare till högskolan. Vi har mycket att vara stolta över. Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det gäller inte minst gymnasieskolans utveckling.

Bokslutet 2014 för den kommunala gymnasieskolan visar ett underskott på 54 miljoner kronor. Enligt den ekonomiska prognosen kommer underskottet att vara cirka 100 miljoner kronor år 2018 om ingenting görs. En alltför stor andel unga avbryter även sina gymnasiestudier. I Sveriges kommuner och landstings senaste öppna jämförelser landade Uppsala på plats 177 av 290 kommuner vad gäller andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög än för dem som har en gymnasieexamen.

Den kommunala gymnasieskolan måste nå en långsiktigt hållbar ekonomi för att få utrymme att utveckla kvaliteten i utbildningen.

Vi har tre övergripande ambitioner för gymnasieskolan i Uppsala:

1. Ge de bästa förutsättningarna för jobb eller fortsatta studier genom utbildningar med hög kvalitet, där eleverna trivs och är motiverade att fullfölja sina studier.

2. Säkerställa att så mycket av resurserna som möjligt går till elevernas tid med sina lärare och andra viktiga stödinsatser.

3. Nå en långsiktigt hållbar ekonomi och flexibel gymnasieorganisation som klarar omställningen i en föränderlig samhällsekonomi och arbetsmarknad.

Den tidigare majoriteten påbörjade ett viktigt arbete för att analysera orsakerna till den kommunala gymnasieskolans negativa ekonomiska utveckling. Vi tar nu fortsatt politiskt ansvar och föreslår ett antal förändringar som vi tror förbättrar den kommunala gymnasieskolan. Vi förstår samtidigt att det väcker frustration och oro bland dem som berörs. Men att inte vidta nödvändiga åtgärder nu kommer framför allt att gå ut över Uppsalas gymnasieelever och kraftigt försämra den kommunala gymnasieskolans möjligheter att utvecklas inför framtiden.

Den största förändringen som föreslås är att Bolandgymnasiets och GUC:s lokaler lämnas. Flertalet av Bolandgymnasiets program och inriktningar flyttar ut till Jällagymnasiet. Jällagymnasiet får därmed en ny och bredare inriktning med yrkesutbildningar. De estetiska programmen på GUC får en ny hemvist på Lundellska gymnasiet. Syftet med flyttarna är att samordna utbildningar och på så sätt förbättra undervisningen och minska på administration.

En andra större förändring är att vissa program och inriktningar tas bort ur gymnasiets programutbud. Orsaken är att de har för få sökande, och/eller att utsikterna att kunna få jobb efter utbildningen är svåra. Uppsala kommuns gymnasieskolor erbjuder även efter de föreslagna förändringarna ett fortsatt generöst programutbud. Alla elever som i dag går på berörda program och programinriktningar kommer att få gå klart sin utbildning.

Gymnasieskolans yrkesutbildningar står inför särskilt stora utmaningar och är de som drabbas hårdast av en vikande ekonomi. Allt färre unga söker sig till utbildningarna trots att flera av dem ger goda utsikter till jobb. De flesta avhoppen sker också inom yrkesutbildningarna. Den rödgröna majoriteten har därför gett i uppdrag att arbeta fram en strategi för hur vi ska stärka gymnasieskolans yrkesutbildningar i Uppsala.

Den nya utbildningsnämnden har ansvar från det att barnen börjar förskolan till dess att de går ut gymnasiet. Det gör det lättare för politiken att styra resurserna dit de allra mest behövs. Ju tidigare insatser desto större möjligheter för eleverna att fullfölja sina gymnasiestudier. Därför behövs bland annat förstärkningar redan i förskolan och grundskolan i form god personaltäthet, högre status för läraryrket och verktyg för att tidigt fånga upp elever som halkar efter.

Den rödgröna majoriteten har höga ambitioner för gymnasieskolan. Vi vill ta ansvar för ekonomin med målet att kunna göra viktiga satsningar och förbättra elevernas kunskaper. Stora förändringar är aldrig enkla men vi gör detta med förvissningen om en bättre skola för alla Uppsalas elever.

Caroline Andersson (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

Linda Eskilsson (MP), vice ordförande i utbildningsnämnden

Sverker Åslund (V), ledamot i utbildningsnämnden

Gymnasieskolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!