MP stärker konstnärerna

Miljöpartiet fortsätter att stärka konstnärers situation, skriver Alice Bah Kuhnke och Niclas Malmberg i ett svar till Konstnärernas Riksorganisation, KRO.

30 augusti 2018 14:00

Katarina Jönsson Norling, ordförande, och Sanna Svedestedt Carboo, vice ordförande, Konstnärernas Riksorganisation, ställer frågan hur partierna vill förbättra konstnärernas situation (UNT Debatt 16/8).

Med Miljöpartiet i regeringen och med en grön kulturminister har vi nu den starkaste kulturbudgeten i Sverige någonsin.

Vi har med det kunnat förbättra tillgången till kultur för fler i hela landet, och samtidigt stärkt konstnärers villkor. Mycket återstår dock att göra. Miljöpartiets viktigaste förslag för att ytterligare förbättra kulturskaparnas ekonomiska och sociala trygghet är:

• Bättre skattevillkor för små kulturföretag.

En ny företagsform för kulturskapare som driver småskalig verksamhet ska införas. I den kan små företag som har konstnärliga eller litterära verksamhetsområden få skattebefrielse upp till en viss nivå.

• Stärk stipendierna och ersättningarna till konstnärer och fria grupper.

Stöd och ersättningar till konstnärer behöver utökas. Det handlar både om stöd till enskilda konstnärer, fria grupper och arrangörer i hela landet. Utställare ska få bättre ekonomiska möjligheter att ersätta konstnärer i enlighet med MU-avtalet.

• Stipendier ska berättiga till socialförsäkringar, pension och A-kassa.

Med utgångspunkt i förslagen från den konstnärspolitiska utredningen behövs moderna system för att konstnärer och kulturskapare ska ha tillgång till de offentliga trygghetssystemen. Det handlar bland annat om att stipendieperioder ska berättiga till socialförsäkringar genom att de inräknas vid beräkningen av intjänad SGI eller motsvarande.

• Inrätta en funktion inom Försäkringskassan med specialkompetens om konstnärers och kulturarbetares sociala trygghet.

Konstnärerna är få till antalet och finns i en arbetsmarknad som är oregelbunden och komplex. Det gör att det ibland saknas kunskap inom myndigheterna om hur trygghetssystemen kan vara till hjälp. Ofta är det oklart vart man ska vända sig. Därför behöver specialkompetens utvecklas inom Försäkringskassan om konstnärers arbetssituation.

• Inrätta en konstnärsfond för bild- och formkonst.

En ny fond för bild- och formkonst till stöd för samtidskonstnärer ska inrättas. Fonden finansieras utifrån en procentuell avgift som tas ut i samband med den andrahandsförsäljning av bildkonst som inte omfattas av följerätten. Fonden finansierar ny konst utifrån syftet att ge konstnärer möjlighet att verka och utvecklas, samtidigt som det innebär en stimulans för konstutbudet i hela landet.

Angående de resterande frågor KRO ställer i artikeln är avskrivningsrätt vid förstagångsköp av konstverk ett intressant förslag som Miljöpartiet vill titta vidare på.

Krav på en budgetram för kulturen på minst en procent av statsbudgeten är däremot ett förslag som Miljöpartiet avvisar, då det är ett mål som inte bara kan nås genom ökade resurser till kulturpolitiken, utan lika gärna uppnås genom nedskärningar inom andra områden. I stället argumenterar Miljöpartiet för fortsatta kulturpolitiska reformer och investeringar utifrån deras egenvärde. Bland annat kommer Miljöpartiet att arbeta för en förstärkning av de statliga insatserna till kultursamverkansmodellen med 200 miljoner kronor. Hur dessa resurser bäst kommer till nytta måste de regionala kulturnämnderna sedan avgöra. Men helt klart är att mer kultur till fler i hela landet också i slutändan gynnar konstnärer!

Alice Bah Kuhnke, kulturminister (MP)

Niclas Malmberg, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!