Missförstånd om Forte-rapport

Det är inte korrekt att utvärderingen fokuserar på individ, management och psykologi. Den beskriver fem områden som täcker även andra delar av arbetsorganisationen, skriver Peter Allebeck och Ewa Ställdal i en replik.

22 januari 2016 15:00

I en artikel (UNT 14/1) kritiserar forskarna Åke Sandberg, Jan Ch Karlsson och Gerd Lindgren en rapport från Forte angående svensk forskning om arbetsorganisation. Eftersom inlägget innehåller sakfel och missförstånd vill vi här kommentera Fortes syn på rapporten och hur forskning om arbetsorganisation kan stärkas i Sverige

För att ge underlag till utökad satsning på forskning om arbetsorganisation har Forte genomfört en internationell utvärdering av denna forskning i Sverige. Utvärderingen skulle fokusera på perioden 2007–2013, för att visa på forskningssituationen i dag, och vilka åtgärder som krävs för att stärka pågående forskning och bidra till återväxt.

Sandberg, Lindgren och Carlsson citerar en mening från en personligt hållen historieskrivning som finns i ett appendix till rapporten, som inte haft betydelse för huvudrapporten.

Det är inte korrekt att utvärderingen fokuserar på individ, management och psykologi. Utredningen beskriver fem områden som täcker även andra delar av arbetsorganisationen.

Utvärderingen konstaterar att det finns ett antal olika aktörer som finansierar forskning om arbetsorganisation, och tycker att Forte kan ha samordningsfunktion. När det gäller resurser för forskning har olika finansiärer olika uppdrag.

Forte tror inte på att samla alla forskningsresurser under en hatt, vare sig hos Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova eller ny myndighet. Däremot tror vi att samordning behövs och Forte är beredd att ta en sådan roll.

Beskrivningen att Forte framförallt stödjer forsking inom medicin och hälsa är missvisande. Ungefär en tredjedel av vår forskningsbudget går till arbetslivsforskning.

Och våra kriterier är inte bara inomvetenskapliga. Av våra utlysningstexter framgår att Forte väger in samhällsnytta och relevans i prioritering av forskningsanslag.

Ledamöter i Fortes styrelse företräder de tre områdena hälsa, arbete och välfärd. Dessa har utsetts genom val och av regeringen på sätt som regleras i författning. Man kan ha åsikter om utfallet, men måste respektera regelverket.

Forte har i olika sammanhang lyft fram behovet av stärkt forskning om arbetslivet, och särskilt arbetsorganisation.

Vi har fått hjälp av internationella experter att lyfta fram viktiga frågor och angelägna forskningsområden. I vårt inspel till forskningspropositionen (http://forte.se/publikation/forskning-moter-samhalle/) föreslår vi satsning på arbetslivets omdaning som strategiskt forskningsområde, med fokus på forskning om arbetsmarknadens funktionssätt och konsekvenser av förändrade villkor på arbetsmarknaden för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv.

Peter Allebeck, huvudsekreterare
Ewa Ställdal, generaldirektör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!