Mindre utsläpp med kärnkraft

Alla tre energislagen medför ett jämförelsevis lågt koldioxidutsläpp och av de tre är kärnkraft det energislag som avger lägst, skriver Ulrika Karlsson (M) och Lennart Owenius (M).

3 januari 2014 13:03

Niclas Malmberg och Linda Eskilsson (MP) hävdar i en replik (UNT Debatt 19/12) till vår artikel om att Forsmark behövs att vi osynliggör kärnkraftens negativa miljöpåverkan. Vi vill dock hävda att författarna levererar en rad tvivelaktiga påståenden.

För det första är inte miljöpåverkan detsamma som klimatpåverkan, vilket är det som åsyftas när man diskuterar koldioxidutsläpp. Uranbrytning generar koldioxidutsläpp, till stor del beroende på att uran liksom många andra produkter måste brytas i gruva och förädlas samt transporteras från ett ställe till ett annat. Så gäller även material som används till förnyelsebar energi.

Enligt Vattenfalls livscykelanalys, vilken är ISO-certifierad och granskad av tredje part, ger både vatten- och vindkraft upphov till högre koldioxidutsläpp än kärnkraft. En livscykelanalys är inte baserad endast på elproduktion utan sammanfattar den totala miljö- och klimatpåverkan olika energislag har.

Hela livscykeln innefattas, konstruktion, montering, elproduktion och omhändertagande av avfall. Vissa energikällor medför som högst koldioxidutsläpp vid konstruktionen, medan andra avger som mest utsläpp vid själva elproduktionen.

Alla tre energislagen medför ett jämförelsevis lågt koldioxidutsläpp och av de tre är kärnkraft det energislag som avger lägst. Per KWh avger kärnkraft 5 g CO2, vattenkraft 9 g CO2 och vindkraft 15 g CO2. Tar vi även hänsyn till miljöfaktorer är det känt att vattenkraft har en stor skadlig miljöpåverkan på naturen då hela landskap förändras och onormala vattennivåer förändrar ekosystemet och förstör flera fiskarters vandringar.

För att bygga en vindkraftpark måste också landskap förändras, vägar byggas och därtill är materialåtgången för att bygga vindkraftsparker stor samt kräver transport och skrotning. Ett vindkraftverks livstid är dessutom endast 20 år.

Det finns inget energislag idag som inte har en påverkan på klimat eller miljö. Men samtliga av de energikällor, kärnkraft och vind- och vattenkraft, som utgör basen för svensk elkonsumtion, medför emellertid låga koldioxidutsläpp och ger tillsammans en stabil och kontrollerbar elproduktion.

Ulrika Karlsson (M), riksdagsledamot för Uppsala län

Lennart Owenius (M), oppositionsråd i Östhammars kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!