Luckra inte upp rättsstaten, L

Släng förslagen om kronvittnen och anonyma vittnen i papperskorgen, kräver tre liberaler.

15 november 2017 18:00

I helgen håller Liberalerna landsmöte, då kommer bland annat de kontroversiella förslagen om införandet av anonyma vittnen respektive kronvittnen att debatteras. Förtroendet för rättsstaten förutsätter att medborgaren kan känna sig trygg och säker på att brott beivras. Förtroendet förutsätter dock även att vi kan vara säkra på att alla är lika inför lagen och att myndighetsutövningen är opartisk. Därför bör förslagen om kronvittnen respektive anonyma vittnen bemötas med djup skepsis.

Effektivitet i rättsväsendet får aldrig vara den enda aspekten när man inför nya processuella regler. Nya metoder att lagföra brottslingar måste väljas med stor eftertänksamhet och vaksamhet. Både kronvittnen och anonyma vittnen har fördelar. Tyvärr utgör de även brott mot de fundamentala principer på vilken rättsstaten vi vill skydda vilar.

Kronvittnen luckrar upp den ansvarsfördelning och domstolens självständiga bedömning som svenskt rättsväsende vilar på. Har vissa fakta utelämnats? Vad händer om nya fakta kommer fram under huvudförhandlingen? Åklagare och polis får ett inflytande på bekostnad av den opartiska roll som domstolen ska spela i en rättsstat.

För det andra får misstänkta brottslingar större inflytande över rättsprocessen. Särskilt i utredningar mot grov organiserad brottslighet - där kronvittnen primärt är tänkt att verka - är risken stor att hela rättsväsendets självständighet försvagas. Genom att agera kronvittne kan en misstänkt gängledare, genom lögner och dimridåer, skaffa sig fördelar genom att ange andra. Effekten blir att rättsväsendet riskerar att omvandlas till den organiserade brottslighetens marionett.

Även förslaget om anonyma vittnen innebär uppenbara avsteg från de principer som ska styra en rättsstat. Ett sådant system innebär att en åtalad i vissa fall inte har rätt att få information om identiteten på dem som vittnar emot den. Den åtalade ska alltid anses vara oskyldig till motsatsen har bevisats och garanteras rätten till en rättvis rättegång. Systemet med anonyma vittnen riskerar att utarma den rättssäkerheten då den åtalade inte får samma chans eller rätt i rättsprocessen som åklagaren.

Politiska partier får inte vara naiva inför sina egna förslag. Domstolarnas oavhängighet, att självständigt avgöra en persons skuld och en handlings straffvärde, samt målsäganden och den åtalades lika chanser är inte bara meningslösa principer. Att rättsväsendet är opartiskhet fyller en viktig funktion i praktiken eftersom det garanterar saklighet och upprätthåller allmänhetens förtroende.

De brottsoffer som får se sina gärningsmän få generösa straffrabatter tack vare en förhandling med en skicklig åklagare lär både tappa förtroendet för rättsväsendet och känna vanmakt. Kvällstidningsrubrikerna lär inte heller vara nådiga när en misstänkt brottsling, genom sin advokat, lyckas förhandla sig till en lägre påföljd än andra misstänkta i likartade fall. Bilden av ett rättsväsende som behandlar lika brott olika, är inte vacker.

Liberalerna bör driva politiska förslag som förstärker vittnesskyddet, utökar polisens utredningsmöjligheter och försäkrar den åtalade en opartisk rättegång. Rättvisa och rättssäkerhet måste råda i svenska domstolar. Därför bör landsmötet slänga förslagen om kronvittnen och anonyma vittnen i papperskorgen.

Joar Forssell
Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Anna Horn
Vice förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, doktorand juridik

Benny Lindholm
Jurist och ombud för Liberalerna Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!