Låt kollegiet välja

Konsistoriets ordförande, Carola Lemne, bör klargöra att hon inte står bakom förslaget från Näringslivets forskningsberedning att kollegiet avskärs från sin rätt att välja rektor för Uppsala universitet, skriver 17 forskare vid tre fakulteter.

26 september 2016 00:30

Vid sitt sammanträde den 15 september beslöt Uppsala universitets konsistorium att utlysa ett rektorsval med ”en öppen process” inför att rektor Eva Åkessons mandatperiod går ut den 31 december 2017. Det är alltså i mycket god tid inför mandatperiodens slut detta beslut kommer.

Vid nästa sammanträde, den 27 oktober, ska konsistoriet fatta beslut om formerna för rektorsvalet. Inför detta beslut vill vi som undertecknar detta och som representerar alla universitetets tre vetenskapsområden, framföra några synpunkter.

Särskilt viktigt att dessa synpunkter kommer fram är det i ljuset av den debattartikel som infördes i DN den 18 september, och som är skriven av Näringslivets Forskningsberedning och finansierad av Svenskt Näringsliv. Den är undertecknad av en av ledamöterna i Uppsala universitets konsistorium och innehåller krav på att kollegiet avskärs från sin rätt att välja rektor, att transparensen kring rektorsvalet minskar samt att rektors avsättbarhet ökar.

1. Vi vill för det första försäkra oss om att rapporten inte avspeglar synen på det kommande rektorsvalet i Uppsala. Vi vill därför uppmana Konsistoriets ordförande, Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, att offentligt delge oss sin syn på rektorsvalet och dess genomförande.

2. För det andra vill vi delge konsistoriet vår syn på hur rektorsvalet ska gå till. Detta står i linje med hur vi tidigare vid Uppsala universitet valt universitetets rektor.

Inledningsvis bör vetenskapsområdena genom sina elektorsförsamlingar utse ledamöter till en elektorsförsamling (ej ”hörandeförsamling”), med uppdrag att välja rektor. Till den ska också studenterna och personalorganisationerna ha rätt att välja sina ledamöter.

Det finns ingen anledning att frångå denna princip eller göra förändringar i de hävdvunna proportionerna mellan de olika valkorporationernas representanter. Därefter bör denna elektorsförsamling få i uppdrag att inom sig utse en valberedning (ej ”rekryteringsgrupp”). I valberedningen bör konsistoriets ordförande ingå. På så sätt säkras en god kommunikation mellan konsistoriet och valberedningen.

3. För det tredje vill vi föreslå att formerna för rektorsvalet hädanefter stipuleras i universitets arbetsordning. Det är enligt vår mening inte rimligt att konstoriet ensamt råder över rektorsvalet och har möjlighet att ändra formerna för detta enligt eget gottfinnande.

Några saker bör klargöras. Vi vill genom att föreslå inrättandet av en elektorsförsamling betona att kollegiet inte alls bara ska ”höras” angående rektorsvalet utan i realiteten välja rektor. Naturligtvis har konsistoriet, enligt gällande arbetsordning, rätt att fatta det formella beslutet och i sista hand är det regeringen som utser rektor (Högskoleförordningen, 2 kap. 8 §).

Valberedningen ska ansvara inför elektorsförsamlingen, inte inför konsistoriet. Valberedningen ska arbeta utan inskränkningar från konsistoriets sida och det ska inte från konsistoriets sida stipuleras några krav utöver de som följer av rektors arbetsbeskrivning eller som normalt gäller en anställning. Det ska inte ställas krav på vare sig extern eller intern rekrytering och inte förväg avgöras hur många kandidater som elektorsförsamlingen ska få välja emellan.

Följer man en sådan procedur garanteras enligt vår mening att rektor både äger den vetenskapliga kompetens och den legitimitet som borgar för en lyckad nästa mandatperiod för Uppsala universitets främsta företrädare för vetenskapen. Vi vill därför uppmana Uppsala universitets konsistorium att noga överväga vårt förslag!

Shirin Ahlbäck Öberg

samhällsvetenskaplig fakultet

Torbjörn Andersson

juridisk fakultet

Helena Danielson

teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ulf Danielsson

teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Eva-Charlotte Ekström

medicinsk fakultet

Bengt Gerdin

medicinsk fakultet

Sverker Gustavsson

samhällsvetenskaplig fakultet

Ylva Hasselberg

samhällsvetenskaplig fakultet

Mats Hyvönen

historisk-filosofisk fakultet

Mats Leijon

teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Fred Nyberg

farmaceutisk fakultet

Henry Ohlsson

samhällsvetenskaplig fakultet

Sharon Rider

historisk-filosofisk fakultet

Stefan Swartling Peterson

medicinsk fakultet

Alexandra Waluszewski

samhällsvetenskaplig fakultet

Sten Widmalm

samhällsvetenskaplig fakultet

Henrik Williams

språkvetenskaplig fakultet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!