Landsbygdsparti för miljö

Sverige behöver ett parti som förstår och kan ta tillvara på vårt vackra brukade lands resurser på ett miljömässigt verklighetsförankrat sätt, skriver Claes Littorin.

17 maj 1916 16:36

Det parti som har valt att kalla sig för Miljöpartiet, ger ju sken av att vara bra för just miljön. Men dessvärre så har man en förlegad romantiserad bild av att det enda sättet att nå dit är att stoppa brukandet av vårt land. Vi i Sverige ska vara stolta över den natur som våra förfäder skapat, hela vår natur är präglad av människan. Vi har under många århundraden brukat åker, äng, hagmark, skog, fjäll och vatten. Detta ger vårt land den variation och artrikedom vi har idag. MP:s, vilja och tanke är nog ofta god, men när deras politik realiseras, så blir effekterna dessvärre allt som oftast väldigt negativa för miljön i allmänhet.

Naturbruk: MP är starka pådrivare för att "skydda" mark genom reservat eller andra skyddsformer. Men merparten av de biotoper man tror sig skydda genom reservat, har skapats just genom ansvarsfullt och omsorgsfullt brukande av privata markägare. Den särprägel som just den enskilda brukaren skapat, blir märkligt nog hotad av densamme, som inte betros kunskapen att fortsätta att skapa och vårda sin mark. Istället ska myndigheternas mall läggas över marken och inom några decennier så ser det mesta av reservaten ganska lika ut och en del arter har tom försvunnit. Landsbygdspartiet oberoende (LPO) säger i huvudsak nej till fler reservat och förordar morot till brukare som vill ta extra miljöhänsyn. Vi vill värna och stärka äganderätten, då det är den överlägset effektivaste och bästa metoden att fortsätta ha en vacker, varierad och brukad natur.

Djurhållning: MP är starka förespråkare för ett starkt djurskydd. Svårt att inte hålla med om det! Men vad blir då effekterna av att Sverige ensidigt fördyrar djurhållningen genom högre krav och svenska särskatter? Jo att den svenska hållbara djurhållningen slås ut till förmån för import. Totalt sett alltså en kraftig försämring både ur djurskyddssynpunkt och för miljön för de animaliska livsmedel vi konsumerar, då lagar och regler i resten av EU och världen beträffande detta är vaga eller tom obefintliga i vissa fall. LPO förordar importstopp alt tullar för miljö- och djurskydds-mässigt undermåliga produkter. Samt att Sverige inte ska gå före EU och försvåra för våra producenter med egna skatter och lagar.

Biologisk mångfald: Denna fina fras som för tanken till de vackra artrika hagmarkerna. Vilka tyvärr minskar stadigt, mycket på grund av den osunda konkurrensen i djurhållningen, som beskrivs ovan. Men också pga, främst MP:s, ohållbara inställning i rovdjursfrågan. Man förespråkar ett stort antal av varg och önskar att denna får spridning över hela Sverige. Vargens närvaro är oftast ett stort orosmoln för djurhållare och orsakar väldigt mycket lidande för de drabbade djuren som lemlästas och ofta möter en plågsam ångestfyllt död. Vargen tillför inget positivt i en brukad natur som Sveriges, utan riskerar snarast att utarma landsbygden och slå bort de sista spillrorna av jordbruk i skogs och mellanbygden, till förmån för barrträdsplantering. LPO driver ingen frilevande varg och lokal förvaltning av de övriga rovdjuren. Vargen hör hemma i vildmarken och någon sådan har vi inte i Sveriges brukade natur.

Sol och kärnkraft: Landsbygdspartiet oberoende anser att vi skall ha en sund och verklighetsförankrad energipolitik. Sverige och världen står inför en stor utmaning då reserverna av lättillgänglig fossil energi förmodligen kommer att tömmas inom överskådlig framtid. Därför är det oerhört viktigt att vi snarast utvecklar alternativa energikällor utifrån förnybara råvarutillgångar inom Sveriges gränser. Målet måste vara 100% förnybar energi och förnybara, fossilfria drivmedel så snart det är möjligt. Målet måste dessutom vara 100% självförsörjning av den energi och de drivmedel vi använder i landet. Därför anser vi det helt orimligt att beskatta solcellsenergin. Vill vi stimulera, måste vi motivera till att våga satsa. LPO förespråkar förnybara energikällor till 100 procent, men accepterar kärnkraft tills bättre alternativ kommer fram. Vi anser inte att det är ett vettigt alternativ att ersätta kärnkraften med kol och olja. Såsom blir fallet om MP får igenom förtida stängning av kärnkraftsverken.

Drivmedelsbeskattningen är alldeles för hög i Sverige. Framförallt för företagen. Ovan nämnda gröna näringar drabbas extra hårt, liksom åkerier och sjöfart, som tvingas konkurrera på helt andra villkor än flertalet av de utländska transportörerna som tar sig väldigt långt in i Sverige med sina, ur miljösynpunkt, betydligt sämre fordon. Återigen ger alltså svenska särskatter och miljökrav på de inhemska företagen, en konkurrensnackdel gentemot de utländska, vilket totalt sett är sämre för miljön.

Att höga skatter och miljökrav kan ge effekt är vi väl medvetna om. Men att kombinera detta med att slänga ut dessa företagare på frihandelsmarknaden går inte. Det behöver man inte mer än lågstadiematematik för att kunna räkna ut. Vårt medlemskap i EU ger oss tyvärr idag mest nackdelar och LPO vill att vi lämnar EU.

Vi i LPO ser att miljöfrågorna absolut påverkas negativt av centraliserings och urbaniseringspolitiken av i dag. Att alltfler människor antingen lever i, eller tvingas pendla in till städerna, sliter mer på våra resurser, samtidigt som förståelsen för landsbygds- och glesbygdsbefolkningens livsvillkor försvinner. Tyvärr är alla riksdagspartierna av idag förblindade av snabbast tillväxt i städerna. Man ser inte helheten och förstör vår natur dubbelt. Dels genom hysterisk expansion av storstäderna som sväller ut över bland annat åkermark, dels genom utarmning av landsbygden som växer igen.

Sverige förtjänar ett riksdagsparti som kan lyfta miljöfrågorna in i ett verklighetsförankrat helhetsperspektiv. Där vi fortsätter att ha hela landet i bruk. Landsbygdspartiet oberoende har den politiken och behövs i den svenska riksdagen snarast möjligt!

Claes Littorin

Landsbygdspartiet Oberoende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!