Läkaren som sköterska

Underläkare som sjuksköterskor hålls som gisslan i en resursslösande nödlösning, skriver nio representanter för läkarföreningar, läkarförbund och Vårdförbundet.

11 maj 2019 01:00

I spåren av sjuksköterskebristen har allt fler läkarstudenter erbjudits underläkarvikariat där arbetsuppgifterna huvudsakligen består av sjuksköterskearbete. Detta har under våren väckt högljudda protester bland både sjuksköterskor och läkare i landet, en kritik som även vi ställer oss bakom då modellen används på Akademiska sjukhuset.

Arbetsgivaren måste lösa bemanning utan att både underläkare och sjuksköterskor hålls som gisslan.

Läkarstudenter som fullgjort den nionde terminen på läkarprogrammet kan anställas med titeln underläkare. Dessa underläkarvikariat är sedan länge ett naturligt steg på vägen mot legitimation, och majoriteten av läkarstudenterna tar sådana tjänster någon gång under studietiden. Samtidigt som de ordinarie läkarna avlastas får läkarstudenten in en fot på arbetsmarknaden och samlar värdefulla erfarenheter inför framtida allmäntjänstgöring.

Läkare får rent juridiskt även utföra sjuksköterskors arbetsuppgifter, vilket sällan används men krävs i vissa situationer.

Under den senaste tiden har vi dock kunnat bevittna hur allt fler avdelningar vid Akademiska sjukhuset rekryterar underläkare till tjänster som huvudsakligen eller helt utgörs av sjuksköterskeuppgifter.

Detta anser vi är en felanvändning av den resurs som läkarstudenter efter den nionde terminen faktiskt kan vara för vården. I stället för att fokusera på att utvecklas i sin yrkesroll som läkare används de för att släcka bränder.

Avdelningspersonalen accepterar motvilligt lösningen eftersom bemanningssituationen är undermålig och all avlastning välkomnas.

Underläkare i sin tur går med på anställningsformen eftersom de behöver meriter för att få legitimationsgrundande allmäntjänstgöring. I brist på underläkarvikariat är all slags vårderfarenhet bättre än inget.

På så vis håller arbetsgivaren både sjuksköterskor och underläkare gisslan i en situation som uppstått till följd av oförmågan att rekrytera och behålla ordinarie personal.

Argumentet för att anställa underläkare för att täcka vakanta sjukskötersketjänster är att man kunnat hålla fler vårdplatser öppna, men modellen har flera brister.

Till att börja med har de avdelningar på Akademiska sjukhuset som infört modellen inte gjort någon seriös utvärdering av upplägget.

Det saknas systematiska genomgångar av hur modellen påverkar vårdens kvalitet, till exempel förekomst av vårdrelaterade infektioner, fallskador och återinläggningar. Därutöver har de avdelningar man hänvisar till som förebild för den nya modellen en redan hög bemanning av legitimerade sjuksköterskor, vilket tillåtit handledning och möjlighet för erfarna sjuksköterskor att täcka upp vid komplexa omvårdnadssituationer. Sådana omständigheter tas inte alls med i beräkningen när modellen nu sprids på Akademiska sjukhuset. Istället planerar man att öppna fler avdelningar med färre sjuksköterskor och sjukare patienter.

Vidare är introduktionen till arbetet under all kritik.

Medan nyanställda sjuksköterskor i regel har sex till åtta veckors introduktion på arbetsplatsen får underläkarna hålla till godo med enbart tio introduktionsdagar för att utföra samma arbetsuppgifter.

Vi har följt den nationella debatten och ser hur man på Danderyds sjukhus börjat beordra in färdigexaminerade underläkare för att täcka sjuksköterskornas tomma schemarader.

Nu har vi också fått rapporter om att Akademiska sjukhuset kommer rikta sig även mot legitimerade läkare i rekryteringen till dessa tjänster.

Det är en extrem felanvändning av resurser och en dålig lösning för alla inblandade.

Vi yrkesföreningar och fackförbund vill vara aktiva parter i arbetet med att utveckla vården. Rätt utfört kan nya modeller skapa mer attraktiva och effektiva arbetsplatser. Däremot kommer kortsiktiga nödlösningar urholka vårdens kvalitet och försämra arbetsmiljön med ökad personalflykt till följd. Tillsammans vill vi därför starkt ta ställning emot den modell som sprider sig både på Akademiska sjukhuset och nationellt.

Modellen skapar en gisslansituation som missgynnar båda professionerna och bortser från grundproblemet; att man misslyckats rekrytera och behålla legitimerad vårdpersonal.

Vi vill följande:

Underläkare efter termin nio ska arbeta med läkaruppgifter, där fokus ska ligga på att så snabbt som möjligt bli självständig i sin yrkesroll som läkare.När icke legitimerad personal ska utföra sjuksköterskors arbetsuppgifter ska de ha gedigen introduktion, handledning och tydlig arbetsbeskrivningUtformandet av nya tjänster för att avlasta sjuksköterskor ska ske i samråd med ordinarie vårdpersonal. Tjänsterna ska utgå från deras behov, och syfta till att skapa en attraktiv arbetsplats där målet är att långsiktigt behålla sin personal

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Liljebäck Robin Midhage Eirik Engel-Vågsholm Jesper Sternley Nemanja Samardzic Linn Moberg Kristina Lundmark Sofia Lindström Anna Åström