Kritiken från UPS är missvisande

Brukarundersökningar är ett viktigt underlag i nämndens systematiska förbättringsarbete, skriver Monica Östman, Eva Adler och Per-Olof Forsblom.

25 november 2017 18:00

Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS), som vi regelbundet träffar, hävdar i en artikel att äldrenämnden inte har en egen uppföljning samt att vi inte följer de brukarundersökningar som SKL gör årligen. Vi vänder oss mot UPS beskrivning av läget.

Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar (Vad tycker de äldre om äldreomsorgen) och öppna jämförelser är ett viktigt underlag i nämndens systematiska förbättringsarbete. De tillhandahåller framförallt uppgifter på övergripande nivå men har tyvärr stora brister när det gäller möjligheten att utläsa resultat för enskilda enheter, vård- och omsorgsboenden och hemvårdsenheter. I den senaste undersökningen går det endast att utläsa resultat för fyra av tio utförare inom hemvården. När det gäller boenden handlar det om ännu färre, bara sju av närmare 40 enheter.

Det är angeläget att säkerställa att våra brukare får det som de har rätt till enligt beslut. När det gäller vård- och omsorgsboenden sker därför regelbunden individuppföljning tre månader efter inflyttning och därefter återkommande. Det innebär att omkring tusen personer eller fler av de boende årligen intervjuas om sin situation.

Utöver detta genomförs uppföljningar på avtalsnivå av både externa utförare och egenregin. Den äldreomsorg som bedrivs i egenregi granskas dessutom årligen av en extern part inom ramen för äldrenämndens kvalitet- och ledningssystem som är ISO-certifierat.

När det gäller kommunrevisionens rapport över hur externa utförare följs upp är äldrenämnden överlag positiv till den granskning som kommunrevisorerna genomfört och tar kritiken på stort allvar. Rapporten kommer nu att vara ett ytterligare underlag i det förändringsarbete som nämnden efterfrågat. Nämnden har sedan den tillträdde noterat att det fanns betydande förbättringspotential i uppföljningen. Att det krävs ändrat arbetssätt är något som kommunrevisionen bekräftat i sin granskning.

Det är en äldrenämnd och äldreförvaltning med delvis helt nya uppgifter, som tillkommit den 1 januari 2017 efter trettio år med beställar-utförarsystem i olika former. Det sedan mer än femton år rådande systemet att förvaltningsdirektörer anställs av kommunstyrelsen och inte av respektive nämnd är dock kvar. UPS debattinlägg kan ge intrycket att så inte är fallet.

En stor förändring i organisation och verksamhet kan innebära ändringar i invanda arbetssätt, som tyvärr ganska ofta leder till arbetsplatsoro och i värsta fall till personalomsättning.

Den centrala uppgiften för äldrenämnden är att tillgodose de växande behoven. Den rödgröna majoriteten i äldrenämnden kommer att arbeta för en bibehållen full behovstäckning samtidigt som vi stärker kvaliteten.

Monica Östman
Ordförande äldrenämnden (S)

Eva Adler
Vice ordförande äldrenämnden (MP)

Per-Olof Forsblom
Lledamot äldrenämnden (V)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!