Inflytande i fara

På onsdag ska Uppsala universitets konsistorium ta ställning till ett förslag som riskerar att minska studentinflytandet, skriver Ludvig Lundgren, Andreas Gustavsson, Ernst Andersson, Micaela Janatuinen, Theo Örengren, Anna Liliebäck, Freja Nielsen och Carl Anderson Kronlid.

16 september 2018 16:30

 

Kommer Uppsalas studenter ha fortsatt inflytande över sin utbildning i framtiden? Efter att studenternas röstandel i rektorsvalet har minskat under de senaste 25 åren ska konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, på onsdag ta ställning till ett förslag som kan komma att minska studenternas röstandel i rektorsvalet. Studenterna, som har 18 av 65 mandat, ska om förslaget går igenom bara ha 15 mandat samtidigt som antalet totala mandat kvarstår. Detta skulle innebära det minsta studentinflytandet i rektorsvalet sedan 1974. Som representanter för studenterna vid Uppsala universitet ser vi denna trend som oroväckande och frågar oss om studentinflytandet är i fara.

Vid de senaste tio rektorsvalen, från 1974 fram till senaste rektorsvalet 2017, har studenternas röstandel minskat successivt. Konsistoriet står nu inför ett beslut som riskerar att reducera studenternas inflytande till en historiskt låg nivå.

Förslaget har lagts fram av en arbetsgrupp, som bland annat består av universitetets rektor, Eva Åkesson, och konsistoriets ordförande, Gudmund Hernes. Problematiken har redan påtalats av studentkårerna och arbetsgruppens studentrepresentant, men utan gehör. Vi är oroade över den negativa utvecklingen. Av den anledningen skickade studentkårerna och doktorandnämnden vid Uppsala universitet i fredags in en skrivelse, med en vädjan till konsistoriet att rösta emot förslaget som skulle minska studenternas mandat vid rektorsvalet.

Uppsala universitet har tre övergripande uppgifter, som också stadgas i universitetets “Mål och strategier”: forskning, utbildning och samhällsnytta. Studenterna berörs inom samtliga dessa områden genom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt genom forskarutbildning och anknytning till arbetslivet. Utbildning är ett av universitetets största verksamhetsområden, vilket även borde speglas i studenternas representation i dess beslutsfattande organ.

En mångfald i valförsamlingen ger fler perspektiv samt mer välgrundade och förankrade beslut.

Arbetsgruppen menar att frågor som har en ”långsiktig inverkan på universitetets utveckling” ska fattas av ledamöter som har djupgående kunskap om vetenskaplig forskning, undervisning och lärosätets verksamhet, så kallade personer med vetenskaplig kompetens. I högskolelagen (1992:1434) 1 kap 4 § 3 st står det att ”Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna”. Studenter är den enskilt största gruppen som påverkas av universitetets utveckling och den grupp som har bäst kunskap om studenternas situation. Att minska studenternas möjlighet att påverka universitetets långsiktiga utveckling kan ha stora negativa effekter för framtidens studenter, och universitetet som helhet.

I Uppsala finns det en lång tradition av ett starkt studentinflytande vilket har bidragit till att universitetet har kunnat utveckla kvaliteten i utbildningen. När studentinflytandet nu riskerar att minska till en historisk låg nivå vid rektorsvalet sänder det signaler om att studenternas röst inte tas på lika stort allvar som förr. Vi ser en risk att det här förslaget, om det blir verklighet, kan leda till att studentinflytandet minskar även i andra beslutsfattande församlingar vid universitetet. En tänkbar konsekvens av ett minskat studentinflytande är att det bli mindre attraktivt att studera vid Uppsala universitet. Ett minskat studentinflytande leder också till minskad utbildningskvalitet.

Att minska studentinflytandet i rektorsvalsprocessen är inte rätt väg att gå för Uppsala universitet.

Inte för studenterna, inte för att främja universitetets syfte och inte för att nå en bred förankring av rektorsvalet inom universitetet. För en mer demokratisk utveckling och för studenternas möjlighet att göra sina röster hörda ber vi därmed konsistoriet att rösta emot arbetsgruppens förslag på sammanträdet den 19 september.

Ludvig Lundgren

ordförande Uppsala studentkår

Andreas Gustavsson

ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Ernst Andersson

ordförande Farmacevtiska studentkåren

Micaela Janatuinen

ordförande Gotlands studentkår Rindi

Theo Örtengren

ordförande Föreningen Uppsalaekonomerna

Anna Liliebäck

ordförande Juridiska föreningen i Uppsala

Freja Nielsen

Curator curatorum Kuratorskonventet

Carl Anderson Kronlid

ordförande Doktorandnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!