Uppsala växer och helt nya stadsdelar byggs. För att Uppsalabornas vardag ska fungera behövs funktionella lösningar för hållbart resande.

För att bygga ut kollektivtrafiken i Uppsala krävs stora investeringar med betydelse för utvecklingen lång tid framöver. Det är viktigt att under processens gång ha bra underlag för att kunna enas och fatta kloka beslut, som Uppsalaborna kan vara trygga med och förstå.

Allt annat vore oansvarigt, och det är anmärkningsvärt att Stefan Hanna som tidigare efterfrågat mer underlag nu helt plötsligt inte tycker att det är nödvändigt (unt.se/debatt 7/2).

Artikelbild

| Linda Eskilsson (MP)

Miljöpartiets utgångspunkt är att vi ska satsa på det trafikslag som löser uppgiften på bästa möjliga sätt och allt pekar i nuläget på att det är spårväg som behövs för att uppnå den kapacitet som krävs. Men eftersom frågan är komplex så vill vi fortsätta försäkra oss om att vi är på rätt spår och att ha ett uppdaterat underlag som gör frågan tydlig för alla. Det viktigaste för Miljöpartiet är att få till stånd ett effektivt och klimatsmart resande, som ger Uppsalaborna den bästa och mest hållbara mobiliteten i dag och i framtiden. Alla ska också känna sig trygga med att de prioriteringar som görs har saklig grund.

I Uppsala finns en bred politisk enighet om att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och enligt översiktplanen tillsammans utgöra minst 75 procent av resandet i Uppsala år 2050.

Olika trafikslag kommer säkert också fortsättningsvis behöva komplettera varandra och behöver inte stå i motsättning. Det viktiga är att vi väljer rätt lösning för rätt ändamål. Vi kan däremot vara helt säkra på att vi måste satsa på innovativa och fossilfria transportlösningar för att klara klimatutmaningen och där ser vi idag att både spårvagn och kapacitetsstarka bussystem kan vara del av lösningen i olika delar av våra tätorter.

Uppsala är en del av ett samhälle och en värld som står inför behovet av att göra en stor klimatomställning, och förra året utnämndes staden till världens främsta klimatstad för vårt ihärdiga arbete. Regeringen har också identifierat Uppsala som ett av de mest prioriterade områdena i Sverige för hållbar stadsutveckling och genom Uppsalapaketet gör vi en omfattande satsning på infrastruktur, kapacitetsstark kollektivtrafik och bostadsbyggande.

Södra staden ska vara en drivande kraft i Uppsalas utveckling där det syns att Uppsala är en stad fylld av idéer och mångfald.

I dag begränsas den potential som finns i de södra delarna och den realiseras inte förrän paketet med Ultunalänk, station i Bergsbrunna och ökad kapacitet på Ostkustbanan finns på plats.

För att motivera stationsläget i Bergsbrunna planeras i linje med översiktsplanen en successiv utbyggnad av södra staden fram till år 2050, där staten är med och delfinansierar satsningen med upp till 900 miljoner på Ultunalänken med sin spårvägslösning över Fyrisån och vidare till de två universiteten och centrala Uppsala.

Uppsala moderniseras och stadsdelarna som växer fram kommer att präglas av hållbarhet där varje skattekrona ska användas ansvarsfullt. Genom Uppsalapaketet, som är en historiskt stor satsning på hållbart resande, blir Miljöpartiets viktigaste frågor i Uppsala verklighet.

Rickard Malmström, kommunalråd (MP)

Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)