God uppväxt ger framtida tillväxt

Den nya läroplanen för förskolan ställer nya krav på hur Uppsalas barn ska tas om hand, skriver två lokala socialdemokrater i utbildningsnämnden.

9 juli 2019 01:00

Den 1 juli trädde den nya läroplanen för förskolan i kraft. I den nya läroplanen har begreppet ”omsorg” förts in på flera platser för att belysa att förskolans verksamhet i sin helhet handlar om just omsorg, utveckling och lärande.

Detta innebär bland annat att våra barn i förskolan ska mötas med respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Vår förskolepersonal ska för att möjliggöra detta i sin tur ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit men även uppmuntra barnen att vara nyfikna och kreativa.

En trygg och lyckad skolgång, som börjar redan i förskolan, innebär jämlikhet för våra barn och elever att få lika förutsättningar för att klara den framtida skolgången.

Att Uppsala kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en ökad befolkningstillväxt ställer krav på den politiska styrningen i inte minst utbildningsnämnden. Det kommer behövas cirka 900 fler förskoleplatser till läsåret 2022-2023 samtidigt som det finns brist på utbildade förskolelärare vilket ställer stora krav, inte minst nu när läroplanen har utvidgats med ännu mer fokus på omsorg i verksamheten.

För att hantera de utmaningar vi står inför kommer mittenstyret fortsätta verka för att minska barngrupperna i förskolan, fortsatt med utbildningsinsatser för våra barnskötare att vidareutbilda sig till förskolelärare men också se till att förbättra arbetsmiljön för att minska sjukfrånvaron inom förskolan.

Vår förskolepersonal och deras arbete är avgörande för att våra barn ska nå de kunskapskrav som ställs. Mittenstyrets främsta politiska prioritering ekonomiskt har varit och kommer att fortsätta vara skolan. I den nuvarande budgeten för förskolan har vi lagt ca 60 miljoner kronor mer än föregående år för att lyckas med de åtgärder vi vill genomföra.

Även nationellt har samarbetspartierna S, Mp, L och C kommit överens om att verka för mindre barngrupper i förskolan men också att stärka stödet för barn med neuropsykiatriska svårigheter. Det sistnämnda är ytterligare en politisk prioritering som vi i mittenstyret gör.

För årets budget har det avsatts 2,5 miljoner kronor för detta ändamål. På utbildningsnämndens junisammanträde presenterade mittenstyret ett förslag för hur vi genom tidiga insatser kan underlätta skolgången för de barn som lider av någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Förslaget har klubbats genom och vi är glada att insatserna som innebär att tre nya specialpedagoger med expertkompetens inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning nu kan anställas för att stötta våra förskolor, kommunala som fristående, i arbetet att ge våra barn det stöd de behöver.

Vi socialdemokrater är stolta över de politiska insatser som vi tillsammans genomför i mittenstyret i Uppsala kommun men vi blundar inte heller för de utmaningar som finns. Mycket behöver göras och det kan underlättas med stöd från nationell nivå.

Det handlar framförallt om investeringar i välfärden. Förskolan är en del av vår välfärd och för att kommuner ska kunna möta det behov som finns måste mycket göras kommunalt, vilket vi gör, men pengar måste även tillskjutas från nationellt håll. Brist på förskoleplatser och förskolelärare är inget enskilt problem för Uppsala kommun utan liknande utmaningar finns i hela vårt land.

Den viktigaste investeringen vi kan göra är att alla barn får en jämlik uppväxt och förskola. Att satsa på förskolan kanske kostar lite nu, men att inte satsa kommer kosta mer i framtiden i form av sjunkande skolresultat och segregation. Framtidens tillväxt börjar med barnens uppväxt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Wärnsberg (S) Asal Gohari (S)