Friskfaktorer för psykisk hälsa

Bara hälften av landets kommuner arbetar sywstematiskt med att förebygga psykisk ohälsa bland sina anställda, skriver Rickard Bracken.

9 oktober 2013 15:16

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa som också är den vanligaste sjukskrivningsorsaken idag. Personer med psykisk ohälsa i form av svår ängslan, oro eller ångest upplever oftare stress, sömnsvårigheter, saknar nära vänskapsrelationer samt har ett stillasittande liv.

Det visar en ny och mycket omfattande studie som vi från kampanjen Hjärnkoll presenterar idag på Världsdagen för psykisk hälsa. Den nya studien pekar på hur viktigt det är för samhället och arbetslivet att fokusera på så kallade friskfaktorer som minskar stress, möjligheter till sociala nätverk och ökad fysisk aktivitet. Offentliga arbetsgivare har ett särskilt stort ansvar att agera föredömen i arbetet med att förebygga, upptäcka och agera vid psykisk ohälsa.

De undersökningsresultat vi presenterar idag bygger på två omfattande studier som sammanlagt fångat in svar från nära 100 000 personer. Resultaten från dem som uppger att de har psykisk ohälsa i form av svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, har jämförts med övriga befolkningen. Siffrorna visar på mycket tydliga samband mellan psykisk ohälsa och bristande sociala relationer och hälsa.

Sammanställningen visar att drygt var tionde person i åldern 30 till 44 år upplever sig för tillfället stressade, men bland dem med svår ängslan, oro eller ångest i samma åldersgrupp är det fler än sju av tio som upplever stress. Det är också ungefär tio gånger så vanligt med svåra sömnsvårigheter i denna målgrupp.

Det är mer än dubbelt så vanligt att personer med svår ängslan, oro, eller ångest har ett stillasittandeliv och i åldersgruppen över 65 år är skillnaden störst.

Det är nästan dubbelt så vanligt att personer med psykisk ohälsa saknar en nära vän och även frekvensen i vänskapskontakter är lägre. 65 procent av befolkningen umgås med vänner varje vecka men bland personer med svår ängslan, oro eller ångest är det bara 52 procent som gör det.

De lärdomar vi alla bör dra handlar främst om hur omgivningen kan agera. Vi vet dessvärre att arbetsgivare inte alltid står så väl rustade som de borde göra för att förebygga, upptäcka och agera tidigt vid psykisk ohälsa. Frånvaron av förebyggande och tidiga insatser står arbetsgivarna och det omgivande samhället dyrt.

De största arbetsgivarna i ett mycket stort antal av våra kommuner är just kommunerna själva. En tidigare studie vi genomfört visade att hälften av landets kommuner inte bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Hela samhället och hela arbetslivet har ett ansvar, men ett särskilt stort ansvar för att föregå med gott exempel har det offentliga arbetslivet där förtroendevalda politiker ytterst bär ansvar.

I ett välmående samhälle har alla lika rättigheter och möjligheter. Oavsett våra psykiska olikheter. Idag på Världsdagen för psykisk hälsa kommer vi från kampanjen Hjärnkoll att uppmärksamma denna viktiga fråga.

Vi vill uppmana arbetslivet i allmänhet och offentlig sektor i synnerhet att engagera sig mer för att förebygga och agera vid psykisk ohälsa. Genom att främja fysisk aktivitet, minska stress och stimulera sociala kontakter, så kan flera nå en ökad psykisk hälsa och bra levnadsvillkor.

Rickard Bracken

Kampanjen Hjärnkoll

UNT 10/10 2013

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!