Framtiden för svenskt kött hotas

Med höjda kontrollavgifter försämrar Livsmedelsverket det svenska köttets framtid, skriver Åsa Odell, Hans Agné och Maria Donis.

3 juni 2017 00:00

Vi från kött- och kycklingbranscherna i Sverige värnar om en välfungerande svensk köttkontroll. Det är viktigt för att svenska konsumenter ska kunna vara trygga med att kött och fågel från Sverige håller hög kvalitet.

Den statliga myndighet vars uppdrag är att underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn (Livsmedelsverket) har aviserat om en genomsnittlig höjning med 44 procent av sina kontrollavgifter för kött och fågel. En chockhöjning som riskerar tillgången på svenskt kött och kyckling, men även framtiden för de svenska bönderna och lokala arbetstillfällen.

Vi från LRF, Sveriges Köttföretag och Svensk Fågel värnar om det svenska köttets konkurrenskraft och tillgång. Våra medlemmar står för en central del av arbetskraften i många mindre städer och är stolta över att sätta kött och fågel av god kvalitet på tallrikar över hela landet.

Sedan många år har vi ett nära samarbete med Livsmedelsverket som ansvarar för tillsynen av våra råvaror på våra anläggningar. Plötsligt aviserar Livsmedelsverket en chockhöjning på avgiften för dessa viktiga kontroller, vilket kommer slå hårt mot våra branscher.

I förlängningen innebär Livsmedelsverkets avgiftshöjningar att arbetstillfällen försvinner på landsbygden, försvårade möjligheter för kompetensutveckling, innovation och investeringar i företagen samt att det blir dyrare för konsumenter att äta svenskt.

God konkurrens för svenska livsmedelsproducenter förutsätter att alla delar i livsmedelskedjan arbetar effektivt. Det gäller såklart även svenska myndigheter. I den globala konkurrensen finns inte utrymme för ineffektiv, kostsam och omodern myndighetsutövning som ger svensk produktion negativa konkurrensvillkor och riskerar de svenska böndernas och livsmedelsföretagens framtid.

Samtidigt som regeringen står upp för fler jobb och tillväxt i hela landet med sin Livsmedelsstrategi så konstaterar vi att en central myndighet för strategins genomförande går i motsatt riktning.

Den avgiftschock som nu riskerar att drabba svenska kött- och fågelföretag, med bara några få månaders varsel, vittnar om ineffektivitet i myndighetsutövningen hos Livsmedelsverket. Höjningen med 44 procent i snitt, vilket motsvarar totalt 30 miljoner kronor i ökade avgift för branschen, vittnar också om en ovilja att ta hänsyn till svensk livsmedelsproduktion och de svenska konsumenternas valmöjlighet till prisvärd och hållbart producerad mat i framtiden.

Tidigare år har avgifterna för kontroller hos Livsmedelsverket ökat med 3-4 procent. Myndigheten har i sin prognos aviserat om fortsatta höjningarn med närmare 60 miljoner kronor i prognosen fram till 2020.

Lojaliteten för det svenska köttet bland svenska konsumenter är stor, hela sju av tio konsumenter prioriterar svenskt när de har möjlighet. Främsta argument för konsumenter att välja svenskt kött och fågel är bra djuromsorg, trygghet och att man vill stödja det svenska jordbruket.

Men den kostnadsutveckling som vi nu ser hos Livsmedelsverket ger inte svenska bönder ens chansen att överleva på en konkurrensutsatt global marknad och våra butiker kommer sannolikt ännu mer i framtiden att domineras av utländskt producerad mat. De svenska bönderna och livsmedelsföretagen kan helt enkelt inte bära tunga kostnader för myndigheter som inte är konkurrenskraftiga och vi kommer att se ännu fler gårdar läggas ner.

Vi i näringen ställer oss fullt ut bakom regeringens och landsbygdsministerns initiativ att ge Livsmedelsverket i uppdrag att effektivisera sin verksamhet. Ett arbete som dessvärre ännu inte kommit igång. Vi menar att det vittnar om behovet av en extern utredare. Branschen har också flera gånger initierat att vi gärna medverkar i utvecklingsprocessen, då dagens situation har blivit helt ohållbar.

Det finns många förslag på förbättringar från branschens sida på hur vi skulle kunna jobba säkert och effektivt. Den skenande kostnadsutveckling som vi nu ser hos Livsmedelsverket, undergräver konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan och riskerar att vi inte kommer att ha kvar en svensk produktion och svenska arbetstillfällen, framför allt i landsbygden, i framtiden.

Fördyrande kostnader i hela produktionskedjan kommer i slutändan att drabba konsumenten med höjda priser vilket innebär ytterligare en snedvridning i konkurrensen jämfört med importerad mat. Det betyder att risken finns att andelen svenskt kött och fågel minskar. Detta är inte förenligt vare sig med Livsmedelsstrategin eller den självförsörjningsgrad som regeringen eftersträvar.

Mer än 50 procent av det kött och den fågel som serveras i våra skolmatsalar och sjukhuskök är importerad. Många gånger från platser som inte garanterar samma goda och höga kvalitet samt kontroll av produkterna samt med helt andra krav när det gäller till exempel antibiotikaförbrukning bland våra djur.

Nu uppmanar vi Livsmedelsverket att snabbt agera och samarbeta för att rädda framtiden för en hållbar lokal livsmedelsproduktion av kött och fågel. En utveckling som krävs för konsumentens, för bondens, för klimatet och för Sveriges skull och är i linje med den nationella Livsmedelsstrategin som skall beslutas i riksdagen den 20 juni.

Våra krav på Livsmedelsverket är följande:

1. Att frysa kontrollavgiften till 2016-års nivåer

2. Att införa en effektiv och säker kontroll av kött och fågel

3. Att tillämpa en total transparens av avgifterna för kontroll

4. Att tillämpa riskbaserad kontroll där förebyggande smittskyddsarbete på gården beaktas

5. Att var och en ska bära sina kostnader i kontrollen, det vill säga konkurrensneutralitet

6. Att kontrollavgiften ska baseras på den legala grunden som gäller för hela EU

7. Att en nära dialog ska föras med branschen för att hitta effektiva utvecklingsmöjligheter som gör Livsmedelsverket till ett flaggskepp för såväl bönder som konsumenter i Sverige.

Åsa Odell
ordförande LRF Kött

Hans Agné
VD Svenska Köttföretagen

Maria Donis
VD Svensk Fågel

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!