För få utländska studenter i Sverige

Internationaliseringen av högre utbildning går för långsamt, skriver Daniel Lindblom, SFS.

3 november 2018 12:00

Häromdagen presenterade Internationaliseringsutredningen sitt slutbetänkande med förslag om hur det går att locka fler utländska studenter till Sverige.

Tyvärr är det fortfarande alldeles för dyrt för många utländska studenter att studera i Sverige.

Det internationella utbytet inom högre utbildning behöver öka. Annars kommer våra universitet och högskolor inte ha en chans att leda utvecklingen och rusta oss studenter för framtiden. Utbildningssektorn måste förhålla sig till att framtidens arbetsmarknad är internationell. Om den svenska arbetskraften ska stå rustad för framtidens globala arbetsmarknad, måste våra utbildningar förbereda oss för de språkliga och kulturella utmaningar den internationella kontexten innebär.

Utan internationell kompetens kommer vi inte ha en chans att hävda oss i konkurrensen.

Även framtidens stora utmaningar är internationella. Klimatförändringar, ekonomiska kriser och internationella konflikter berör oss alla.

Bara genom internationell spridning av kunskap och förståelse för våra gemensamma utmaningar, kan vi se fram emot en bättre och mer hållbar värld.

Det är universitetens uppgift att producera och sprida kunskap, men det förutsätter så klart att det finns studenter som deltar. Om det inte finns utländska studenter på våra lärosäten, kommer kunskaperna stanna i Sverige. Det duger inte, eftersom det är omöjligt att hantera klimatförändringar, ekonomiska kriser och internationella konflikter inom vårt lands gränser. Ska vi klara framtidens utmaningar är internationaliseringen av högre utbildning helt nödvändig. Därför behöver det bli lättare att studera i Sverige.

Det största hindret för utländska studenter som vill studera i Sverige är de höga studieavgifterna.

År 2011 infördes höga avgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz som kom till Sverige för att studera. Antalet inresande studenter sjönk som en sten när studieavgifterna infördes. Året innan kom 29 040 utländska studenter till Sverige. Av dem var 12 410 från tredjeländer, alltså länder utanför EU/EES och Schweiz. När avgifterna infördes, läsåret 2011/2012, minskade tredjelandsstudenterna till blott 6 190. Det var alltså mer än en halvering!

Om inte studieavgifterna tas bort kommer det bli svårt att locka tillräckligt många utländska studenter till Sverige. Många högskolor har gjort ansträngningar för att locka till sig fler utländska studenter. Dessutom finns det statliga stipendier som ska täcka kostnaderna för vissa inresande studenter. Antalet internationella studenter ligger dock kvar långt under tidigare nivåer.

Vi studenter är inte ensamma om att se hur studieavgifterna underminerar möjligheterna till internationaliseringen av universitet och högskolor.

I början av 2017 tillsatte regeringen Internationaliseringsutredningen. I uppdraget ingick att "föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter."

Internationaliseringsutredningen har nu presenterat sitt slutbetänkande. Mycket riktigt finns där förslag om hur studieavgifternas negativa effekt kan minska. Bland annat rör det sig om en utveckling av dagens stipendiesystem.

Enligt förslaget skulle Universitets- och högskolerådet samt lärosätena själva

förfoga över mer pengar avsedda för stipendier till internationella studenter. Pengarna skulle tas från de nuvarande utbildningsanslagen, så det påverkar alltså inte statsbudgeten.

Utredningens förslag hade kunnat innebära en väsentlig och välkommen ökning av de statliga stipendierna.

Utredningen föreslår vidare att lärosätena ska kunna använda 0,3 procent av sina nuvarande anslag för att täcka kostnader för tredjelandsstudenter. Det är en viss skillnad från i dag, då utbildningsanslagen är helt vikta till avgiftsbefriade studenter. Om alla lärosäten utnyttjar möjligheten fullt ut skulle de helt kunna subventionera avgiften för var tionde tredjelandsstudent. Särskilt i kombination med stipendier, kan det vara möjliggörande för personer som annars inte har råd att studera i Sverige.

Internationaliseringsutredningens förslag hade alltså gjort det billigare för en del avgiftsskyldiga studenter att studera i Sverige.

Det återställer knappast den halvering av tredjelandsstudenter som vi såg 2011, men det är

ett steg i rätt riktning. Bland de som står utan stipendier kommer tyvärr de flesta att välja ett land där studieavgifterna och levnadskostnaderna är lägre.

Förlagen räcker knappast om Sverige ska kunna attrahera lika många internationella studenter som Danmark, Holland och andra jämförbara länder.

Därför måste studieavgifterna sänkas kraftigt eller helt tas bort.

Det är nödvändigt för att studenter vid universitet och högskolor ska få erfarenhet

och utveckla de internationella kompetenser vi behöver.

Daniel Lindblom, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!